Storitve

Trgovina => Storitve

Pod besedico storitve se skriva vso nematerialno poslovanje podjetja. Pod storitve seveda štejemo tako naše storitve kot tudi storitve, ki nam jih zaračunavajo naši dobavitelji, pa naj gre za delo, ali pa za obračunavanje električne energije oziroma poštnih storitev.

V aplikaciji InMaster jih uporabljamo na različnih koncih, kjer vedno poskrbijo za primerno obračunavanje na samih listinah. Z njimi ovrednotimo tako opravila, kot najem resursov. Z njimi normiramo in opredelimo proizvodnjo in ocenimo notranje ter zunanje stroške podjetja. 

Dodaj nov podatekKot vsak podatek znotraj aplikacije InMaster tudi tega dodamo z ukaznim gumbom za dodajanje.

Pa poglejmo, kako jih izpolniti, da bodo kar najbolje služile svojemu namenu.

Šifra – v to polje vpišemo šifro, ki kar najbolj ponazarja storitev, ki jo vpisujemo. Na listine največkrat dodajamo storitve preko polja za šifro, zato je dobro, da so te oznake take, da nam nekaj pomenijo. Z govorečimi šiframi si bomo olajšali iskanje, ko bomo storitev potrebovali.
Šifra mora biti edinstvena. V kolikor je ne dodamo jo aplikacija doda sama.

Ime – ime ali naziv šifre naj bo kratko poimenovanje storitve. To ime se bo pojavilo povsod, kamor bomo to storitev poklicali, vključno na računih in raznih poročilih, ki vključujejo tudi storitve.

Kratek opis – kratek opis vedno pomaga razumeti, čemu služi vpisana storitev. Opis se pojavi tudi na listinah, če ga prikličemo z ustreznim ukazom. Da pa je to možno, moramo storitev označiti s kvalifikatorjem "Dodatni opis".

Enota – tako kot pri artiklih imamo tudi na storitvah možnost, da opredelimo v kakšnih enotah se storitev porablja in s tem tudi obračunava. V kolikor pustimo polje prazno, se smatra, da se storitev porablja in obračunava po kosih. V kolikor želimo obračunavanje storitev po porabljenem času, izberemo enoto časovno enoto (ura, minuta) in storitev označimo s kvalifikatorjem »Časovna enota«. V kolikor tako storitev vključimo na opravilo, se bo ob avtomatskem obračunavanju opravil upošteval samo dejanski čas, ki smo ga potrebovali za opravilo.

Kategorija – storitve lahko porazdelimo v kategorije, ki se jih določi glede na potrebe in želje našega podjetja.

Garancija – tudi na storitev lahko nudimo določeno garancijo – v kolikor jo storitev ima, jo določimo v tem polju.

Lastnik – storitve znotraj podjetja lahko organiziramo tudi tako, da ima vsak izmed zaposlenih svojo storitev, ki je ustrezno ocenjena. V tem primeru, lahko brez težav avtomatično obračunamo vsako opravilo, ki ima odgovorno osebo s tako izbrano storitvijo, ne da bi pri tem morali s storitvami opremljati samo opravilo. Paziti je potrebno le, da se opravilo označi s kvalifikatorjem »Opravilo se obračuna«.

Tip opravila – storitev lahko povežemo tudi na določen tip opravila – to pomeni, da se bo storitev avtomatično dodala na vsako opravilo tega tipa (splošna opravila, osnovna, hitra opravila...). V kolikor bo opravilo označeno s kvalifikatorjem »Opravilo se obračuna« - se bo le ta tudi obračunal po ceni te storitve.

Utež za sortiranje – določene storitve se lahko pojavljajo tudi v spletni trgovini – kot povezane storitve (odvoz, dodatna garancija...). Ker je lahko povezanih storitev več, lahko na tem mestu določimo kako visoko se bo storitev pojavljala v spiskih.

Cene storitev

Lastna / nabavna cena – cena brez davka, ki je naša nabavna cena oziroma naš strošek storitve.

Prodajna cena - cena brez davka po kateri storitev prodajamo.

Popust – procent popusta na prodajno ceno storitve.

DDV – tu določimo procent davka.

Končna cena – izračunana prodajna cena s popustom in davkom.

RvC – razlika med nabavno in prodajno ceno

Max popust – maksimalno dovoljen popust v procentih – polje je zgolj informativne narave, da oseba, ki ne določa cene, dela pa račune ve, koliko sme dati popusta na to storitev.

Informativni strošek – v kolikor imamo ob koriščenju storitve dodatne stroške, si le tega zabeležimo na tem mestu. Polje je informativne narave.

Proizvodnja

Ta del je namenjen za vse storitve, ki so vključene v proizvodnji.

Predviden čas / norma – čas, ki ga potrebujemo za izvedbo storitve v proizvodnem procesu.

Poraba časa – porabljen čas za storitev v proizvodnem procesu.

Poročilo prodaje/nabave

Prodana količina – skupna količina prodane storitve

Promet prodaje – neto znesek prodaje storitve

Zaslužek prodaje – neto znesek zaslužka prodaje storitve. 

Nabavljena količina - skupna količina nabavljene storitve.

Promet nabave – skupen neto znesek nabavljene storitve.

Dodatni ukazi

V kolikor želimo popraviti ceno oziroma opis storitve za katero vemo, da jo imamo na odprtih ali ponavljajočih listinah, ni potrebno na vseh listinah fizično menjavati zneska, pač pa to lahko naredimo z naslednjima dvema ukazoma.

Popravi odprte listine – ukaz nam odpre pojavno okno s spiskom vse odprtih listin, ki vsebujejo to storitev. Klik na gumb »Popravi listine«, nam bo popravil vse ne-knjižene listine, ki vsebujejo to storitev.

Popravi ponavljajoče listine – ukaz nam odpre okno z vsemi ponavljajočimi listinami (glej periodično izdajanje listin), ki vsebujejo to storitev. Klik na gumb »Popravi listine«, nam bo popravil vse listine označene s kvalifikatorjem »Periodična«.

Kvalifikatorji

Akcija – vsako storitev lahko damo v akcijo tako, da na njej spremenimo procent popusta. S tem kvalifikatorjem pa akcijo označimo, da jo kasneje lažje najdemo v spiskih storitev.

Blokirano za prodajo – storitev s tem kvalifikatorjem ni mogoče prodati, saj jo ta oznaka umakne iz spiska za izbiro storitev na listinah.

Dodatni opis – storitev označena s tem kvalifikatorjem bo besedilo iz polja »Kratek opis« prenesla na vrstice listine, kjer bo poklicana taka storitev. Opis na listinah dodamo z ukaznim gumbom nad vrsticami.

Avans – pri avansu gre za posebno storitev, ki je opisana nekoliko nižje. Avansna storitev je ena in njeno aplikacijsko identifikacijsko številko številko vpišemo v splošno nastavitev »DefaultStoritevAvans«, ki jo najdemo v meniju Nastavitve => Nastavitve app => Splošne nastavitve.

Zaloga – v kolikor je storitev označena s tem kvalifikatorjem se njen znesek ob nabavi proporcionalno prišteva k nabavni vrednosti artiklov, ki so na tem računu.
Primer – kupimo dva izdelka za 10€ in dva izdelka po 20€, ob vsem skupaj pa nam zaračunajo še poštnino v znesku 25€. Znesek celotnega računa je 85€ in če bi izdelke prodali po 5€ dražji ceni od naše nabavni bi v resnici namesto zaslužka imeli 5€ izgube. Zato je včasih dobro, da se nabavna cena artikla, ne glede na dejansko dobavno ceno, prilagodi tako, da se vanjo prištejejo še vsi režijski stroški nabave. Če bi bila zgornja storitev poštnine označena s tem kvalifikatorjem bi se nabavna cena na prvem artiklu zapisala v vrednosti 16,25€, pri drugem pa 26,25€. 
Pozor – nabavna cena se ne spremeni na artiklu v aplikaciji pač pa se nova nabavna cena poveže prav s tem kosom artikla in se upošteva v poročilih RvC-ja.

Normirana storitev – storitev označena s tem kvalifikatorjem je namena proizvodnim procesom

Prikaži v proizvodnji – storitev se bo prikazala na modulu proizvodnje, kjer jo lahko izberemo kot eno izmed delovnih nalog.

Časovna enota – v kolikor storitev označimo s časovno enoto in ima v enoti izbrano časovno enoto, se bo na opravilih, v kolikor bo na njih izbrana ta storitev, stranki obračunala le dejanska poraba časa na opravilu.

Neodbitni DDV – pri določenih storitvah (reprezentanci, nakup goriva, nakup avta....), se vstopni ddv ne sme odbiti. Take storitve označimo s tem kvalifikatorjem.

Ne gre v knjigo DDV – storitev se ne bo upoštevala v računovodskem modulu v knjigi DDV-ja

 

Povezana navodila

Povezani postopki