Kontaktne osebe

Partnerji => Kontaktne osebe

Kontaktne osebe so vsi ljudje s katerimi imamo pri našem poslovanju opravka. Te osebe so tako ali drugače povezani s poslovnimi stiki, pa naj gre za lastnike, samostojne podjetnike, direktorje, računovodje, poslovodje, managerje, zaposlene ali pa drugače povezane na poslovne stike s katerimi sodelujemo.

Zakaj potrebujemo kontaktne osebe?

Poslovnim stikom - podjetjem res izdajamo račune, a dogovori in sodelovanje je vedno na osebni ravni. Znotraj podjetja imama navadno več oseb s katerimi sodelujemo in predvsem iz prodajnega stališča je dobro, da se jih loči glede na njihove naloge in pristojnosti znotraj podjetja. Predvsem ko sodelujemo z večjimi podjetji je dobro, da vedno vemo katera oseba je zadolžena za katero področje znotraj podjetja.

Na vsak poslovni stik je tako lahko vezano več kontaktnih oseb, ki opravljajo različne funkcije znotraj podjetja. Prav tako pa je lahko ena kontaktna oseba vezana na več poslovnih stikov. Za primer vzemimo kontaktno osebo, ki ima računovodski servis in s svojimi storitvami oskrbuje več podjetji. 

Pa poglejmo kako dodamo kontaktno osebo.

Kako dodamo kontaktna oseba?

Kontaktno osebo dodamo z ikono za dodajanje novega podatka na spisku kontaktne osebe oziroma na ukazni vrstici znotraj forme za kontaktno osebo. Odpre se nam nova, prazna formo za vpis podatkov.
Za razliko od poslovnih stikov, kjer je veliko polj obveznih, so tu obvezna le redka. Informacije vpisane v to formo velikokrat služijo za bolj oseben stik z ljudmi, ki so del našega poslovnega življenja. Informacije so pomembne tudi za sodelavce, ki teh oseb morda še ne poznajo, a morajo na tak ali drugačen način stopiti v stik z njimi.

 

Šifra - šifra je besedna in/ali številska koda vsakega vpisanega kontakta. Oznake šifer so dogovorjene znotraj podjetja, v kolikor jih ne vpišemo jih aplikacija vzame iz pred nastavljene sekvence. Šifre so unikatne - vsaka kontaktna oseba ima svojo.

** Davčna številka - davčna številka osebe je potrebna le v primeru, ko gre za zaposlenega v našem podjetju. Podatek je nujno potreben v primeru da ta oseba oddaja računa direktno na FURS oziroma UJP portal. 

Naziv - polje lahko vsebuje tako vljudnostno naslavljanje osebe (gospod, gospa, mr. miss,...) kot tudi akademske naslove, ki jih je oseba dosegla. To polje se pri sinhronizaciji prenaša tudi na formo naročnikov spletnih novic in se jo lahko uporablja tudi za personalizacijo elektronski sporočil.

Ime in priimek - Polje za vpis osebnega imena in priimka kontakta.

** Naslov - sem vpišemo naslov bivanja kontaktne osebe. Za zaposlene v to polje vpišemo naslov stalnega bivališča.

** Pošta - izberemo kraj in poštna številka bivanja kontaktne osebe.  Za zaposlene v to polje vpišemo kraj stalnega bivališča.  V kolikor kraja v izbirniku ni ga dodamo - kako pa si poglejte na tej povezavi Kraji

Občina - izberemo občino bivanja kontaktne osebe. Gre predvsem za slovenske občine, ki so v izbirnik že dodane.

Regija - izberemo regijo bivanja kontaktne osebe. Gre predvsem za slovenske regije, ki so v izbirnik že dodane.

** Država - Izberemo državo bivanja kontaktne osebe.  Za zaposlene v to polje vpišemo državo stalnega bivališča.

Jezik poslovanja - izberemo jezik, v katerem komuniciramo s kontaktno osebo.

** Datum rojstva - vpišemo datum rojstva kontaktne osebe.

** Kraj rojstva - izberemo kraj rojstva kontaktne osebe.

** Država rojstva - vpišemo kraj rojstva kontaktne osebe.

** EMŠO - vpišemo matično številko zaposlenega.

Spol - tu določimo spol kontaktne osebe.

Poslovni stiki - z gumbom "Dodaj poslovni stik" v spisku vseh vpisanih poslovnih stikov znotraj aplikacije InMaster izberemo tistega oziroma tiste, s katerimi je ta kontaktna oseba povezana. Izbranih poslovnih stikov je lahko več. V kolikor je več izbranih poslovnih stikov, moramo določiti primarni poslovni stik (izbirno polje se nahaja pred nazivom podjetja).

Poleg imena poslovnega stika imamo ikono "Prikaži podrobnosti kontakta" , ki nam odpre pojavno okno, kamor opišemo vrsto povezave med poslovnim stikom in kontaktno osebo.  V tem okencu lahko vpišemo katero delovno mesto ima v tem podjetju, vpišemo kontaktne informacije v relaciji do tega podjetja, s kvalifikatorji določimo za kakšne vrste kontakt gre. 

Kontaktne informacije

Telefon - telefonska številka, ki jo uporablja kontaktna oseba. Ta se lahko avtomatično doda tudi, če uporabljamo povezovanje in dodajanje kontaktnih oseb preko telefonske knjige (telefonska centrala).

Interna telefonska št. - v kolikor je oseba zaposlena v večjem podjetju ima lahko svojo interno številko telefonskega priključka - v kolikor je oseba vključena na več poslovnih stikov se interne telefonske številke vpisujejo za vsak poslovni stik posebej na pojavnem oknu, ki ga odpre klik na ikono "Prikaži podrobnosti kontakta", ki se nahaja poleg naziva poslovnega stika.

GSM - Telefonska številka mobilnega telefona je lahko osebna ali pa telefonska številka, ki mu je bila dodeljena v podjetju - v vsakem primeru pa lahko preko aplikacije nanjo pošiljamo sms, če imamo zakupljeno uporabo le-teh. Ta se lahko avtomatično doda tudi, če uporabljamo povezovanje in dodajanje kontaktnih oseb preko telefonske knjige (telefonska centrala).

Dodatne tel. št. - tudi kontaktna oseba ima lahko več telefonskih številk, ki jih na tem mestu lahko dodamo. Samo vpišemo številko v polje in svoj vpis potrdimo z gumbom "Dodaj". Številko izbrišemo z ikono za izbris .

E-naslov - v to polje vpišemo elektronski naslov, ki ga oseba največkrat uporablja - gre za t.i. primarni elektronski naslov. Poleg vpisanega polja se navadno pojavi kuverta s klikom na katero odpremo formo za pošiljanje elektronskega sporočila, ki ga bo aplikacija poslala tudi na vpisan e-naslov. To možnost dobimo po celi aplikaciji, kjer koli izberemo to osebo (na poslovnem stiku, opravilih...). Ta elektronski naslov se ob sinhronizaciji doda tudi v spisek naročnikov elektronskih novic, v kolikor imamo to označeno s kvalifikatorjem "Želi prejemati e-novice". 

Dodatni e-naslovi - kontaktna oseba ima lahko tudi več elektronskih naslovov, ki jih dodamo tako, da vpišemo elektronski naslov v to polje in svoj vpis potrdimo z gumbom "Dodaj". E-naslov izbrišemo z ikono za izbris .

Spletna stran - v kolikor ima kontaktna oseba svojo spletno stran, jo vpišemo na to mesto.

Uporabnik - v aplikaciji InMaster mora imeti vsak uporabnik aplikacije nase vezano kontaktno osebo. Na tem mestu izberemo uporabniško ime in geslo za to  kontaktno osebo. Uporabniško ime in geslo se doda in določi na uporabnikih (Nastavitve => Uporabniki). Polje je obvezno, če je ta oseba tudi uporabnik aplikacije.

Slika kontakta - za boljšo predstavo s kom govorimo oziroma si dopisujemo včasih pomaga tudi slika te osebe. To dodamo na tem mestu. S pomočjo gumba "Naloži sliko" odpremo okno kamor na sivo polje "povlečemo" želeno sliko oziroma jo z gumbom "Izberi datoteko" poiščemo na našem računalniku. Sliko izbrišemo z ikono za izbris  .

Dodatne opombe - dodatne informacije, ki jih želimo zapisati o tej osebi.

Iskalno polje - sem vpišemo besede oziroma komentarje po katerih želim iskati kontaktno osebo tudi na samem spisku.


** Osnovni podatki označeni z dvema zvezdicama so potrebni v primeru, ko je kontaktna oseba hkrati tudi zaposlen v našem podjetju. Take kotntaktne osebe označimo tudi s kvalifikatorjem "Zaposleni". Ob oznaki kvalifikatorja "Zaposleni", pa se nam odpre nov sklop, ki je namenjen izključno kadrovski evidenci.

Kvalifikatorji

  • Ne poznamo - v kolikor smo kontaktno osebo uvozili, ali pa se je dodala sama ob oddajni naročila v spletni trgovini, jo lahko označimo s tem kvalifikatorjem. Ta pomeni, da s to osebo nismo imeli osebnih stikov in jo zato ne poznamo.
  • Prejema dnevna obvestila - uporabniki aplikacije lahko na vpisan primarni elektronski naslov dobivajo dnevna obvestila o stanju opravil, kjer so določeni kot kreatorji, odgovorne osebe, izvajalci ali udeleženci.
  • ** Zaposleni - v kolikor je oseba, ki smo jo vpisali v aplikacijo zaposlena v našem podjetju, jo označimo s tem kvalifikatorjem. Nižje na formi se odpre nov podsklop "Podatki zaposlenega".
  • Želi prejemati e-novice - v kolikor oseba želi prejemati elektronske novice se jo označi s tem kvalifikatorjem. Ob sinhronizaciji naročnikov na novice iz kontaktnih oseb se upoštevajo samo tiste kontaktne osebe, ki so označene s tem kvalifikatorjem. V kolikor je elektronski naslov med naročniki na novice enak kot primarni elektronski naslov kontaktne osebe in ta kontaktna oseba nima označenega tega kvalifikatorja, bo aplikacija ob sinhronizaciji (ukazni gumb na spisku naročniki e-novic - Prenos poslovnih stikov in kontaktov med naročnike in razporejanje v skupine) oziroma ob čiščenju (ukazni gumb na spisku naročniki e-novic - Počisti naročnike e-novic) naročnikov, onemogočila pošiljanje e-novice na tak naslov. Podrobnosti si preberite na naslovu: Prenos poslovnih stikov in kontaktnih oseb med naročnike e-novic.

** Podatki zaposlenega

Priimek ob rojstvu - v primeru, da se priimek ob rojstvu razlikuje od trenutnega priimka, se le tega vpiše v to polje.
 
Zakonski stan - na tem mestu izberemo zakonski stan zaposlenega - le ta je lahko pomemben pri obračunavanju plače.
 
Državljanstvo - v to polje vpišemo državljanstvo zaposlenega.
 
Izobrazba - polje naj vsebuje naziv izobrazbe, ki jo ima zaposleni.

Stopnja izobrazbe - v to polje vpišemo stopnjo izobrazbe.
 
I.stopnja SOK/EOK: osnovna šola – nedokončana
Nedokončana osnovna šola predstavlja prvo stopnjo izobrazbe in je razmeroma redka. Šteje se do zaključenega 7. oziroma 8. razreda.

II. stopnja SOK/EOK: osnovna šola – dokončana
Velja za vse, ki niso dokončali srednje šole in je OŠ zadnja dokončana stopnja izobrazbe. To velja tudi za tiste, ki so opravili srednjo šolo, vendar je niso zaključili s (poklicno) maturo ter za tiste, ki so opravili NPK raven 2.

III. stopnja SOK/EOK: Nižje poklicno izobraževanje (NPI – 2 leti)
To stopnjo spadajo dveletni programi, ki se zaključijo z zaključnim izpitom. V ta program se lahko vpišete tudi z nedokončano osnovno šolo (obiskovali ste jo 9 let), imeti morate zaključen vsaj 7. razred. Prav tako pa se v to stopnjo uvrščajo NPK raven 3.

IV. stopnja SOK/EOK: Srednje poklicno izobraževanje (SPI – 3 leta)
Programi srednjega poklicnega izobraževanja, ki se ga zaključi z zaključnim izpitom. Po njem se lahko vpišete na poklicno-tehniško izobraževanje. V to stopnjo se uvršča tudi NPK raven 4.

V. stopnja SOK / IV. stopnja EOK: SSI, PTI in gimnazije (4 leta)
Končana srednja šola (4 letna, gimnazija) zagotavlja 5. stopnjo izobrazbe, lahko pa do nje pridete tudi po sistemu 3+2. Zaključek je z maturo. V to stopnjo spada tudi opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit, ter NPK raven 5.

VI. stopnja SOK / V. stopnja EOK : višješolski programi
To stopnjo pridobite po končani višji šoli.

VII. stopnja SOK / VI. stopnja EOK: visokošolski strokovni in univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
Bolonjski dodiplomski programi (univerzitetni in visokošolski) vam po diplomi prinašajo stopnjo izobrazbe 7 po SOK oziroma 6 po EOK. V to stopnjo se štejejo tudi diplome starega visokošolsega programa.

VIII. stopnja SOK / VII. stopnja EOK: magisteriji stroke (2. bolonjska stopnja), univerzitetni programi pred bolonjsko reformo
Naziv MAGISTER (mag.) se piše ZA imenom in ni enak staremu nazivu magister, kjer se je naziv nahajal pred imenom. Prav tako dokončana osma stopnja velja za diplomante, ki so diplomirali na fakultetah pred bolonjsko reformo. To stopnjo pa dosežejo tudi vsi tisti, ki študirajo enovite magistrske programe (npr. medicina, farmacija, veterina …).

IX. stopnja SOK / VIII. stopnja EOK: magisterij znanosti
V to stopnjo se uvršča vse, ki so dokončali magistrski študij pred bolonjsko reformo in se njihov naziv mag. piše pred imenom. Prav tako pa se sem uvršča specializacijo po univerzitetnih programih. Vsi ki študirajo po bolonjski reformi, pa za njih za stopnja ne obstaja, temveč grejo direktno na VIII/2.

X. stopnja SOK / VIII. stopnja EOK: doktorati znanosti (3. bolonjska st.)
Najvišja stopnja izobrazbe, naziv se piše pred imenom
 
Poklic - v to polje vpišemo poklic zaposlenega.

Koda poklica - vpišemo kodo zgornjega poklica. Iskalnik po kodah na strani statističnega urada RS

Št. PDM obrazca - za evidenco v to polje vpišemo tudi številko obrazca s katerim smo objavili prosto delovno mesto na zavodu za zaposlovanje.
 
Osebna id št. - številka zaposlenega v podjetju.

TRR - Številka tekočega računa, kamor bo zaposleni prejemal plačila.

Delovno mesto - v aplikacije lahko v šifrant "Delovno mesto" vpišete vsa delovna mesta, ki so v našem podjetju potrebna (Nastavitve => Splošni šifranti => Mali šifrati). Na tem mestu pa delovno mesto zaposlenega preprosto izberemo.
 
Naslov za pošto - v kolikor želi zaposleni prejemati pošto na drug naslov ali poštni predal, le tega zapišemo v to polje.

Začasno prebivališče (v kolikor zaposleni ne prebiva na stalnem naslovu, ki je vpisan višje na formi)
Naslov - vpišemo naslov začasnega prebivališča.
Kraj - izberemo kraj začasnega prebivališča. V kolikor kraja v izbirniku ni ga dodamo - kako pa si poglejte na tej povezavi Kraji
Država - izberemo državo začasnega prebivališča.
 
 
Tujci - EMŠO (slo) - Tujci na delu v Sloveniji dobijo slovensko matično številko občana - to vpišemo v to polje.

Tujci - Davčna št. (slo) - Tujci na delu v Sloveniji dobijo slovensko davčno številko - to vpišemo v to polje.