Navodila za uporabo aplikacije InMaster

Artikli

Artikli so osnova za materialno poslovanje preko aplikacije InMaster. Od preprostega nakupa in prodaje artiklov, do vodenja blagovnih zalog in zapletenega urejanja komisijskih skladišč - za vse to pa v prvi vrsti potrebujemo artikle.

Bančni izpiski

Za vodenje poročil o plačilu izdanih in prejetih računov znotraj aplikacije InMaster moramo ob plačilu tudi zapreti. To naredimo z bančnimi izpiski.

Besedila

Besedila so vsi ostali teksti, ki se na spletnih straneh pojavljajo večkrat ali pa so na spletni strani stalno prisotni. Lep primer je noga strani, kjer se vpišejo določene informacije o lastniku strani - to besedilo se pojavlja na vseh straneh, da pa ga spremenimo le na enem mestu. ga damo med besedila.

Čakajoča (flip-flop) opravila

Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno.

Certifikati

Certifikate v aplikaciji InMaster uporabljamo za zašito občutljivih osebnih dokumentov pa tudi za oddajanje računov na portal javne uprave. Pri oddaji na portal javne uprave s certifikatom dejansko račun podpišemo in s tem jamčimo, da smo račun oddali mi.

Datoteka za uvoz artiklov

Artikle je, po določenih pravih mogoče uvažati. Oglejte si pravila vpisovanja artiklov in si preskrbite zadnjo verzijo uvozno/izvozne datoteke z vpisanim primerom.

Delo s čitalcem

Delo s čitalcem je, ne samo lažje pač pa tudi hitrjše - in ker se inMaster vedno trudi za vas, se je hitro povezal tudi s to napravo

Delovni nalogi

Delovni nalogi so listine, ki nam pomagajo kreirati naše proizvode iz surovin in storitev, ki so nam na voljo. 

Dinamična vsebina

Dinamična vsebina nam omogoča prikaz ene same vsebine na večih koncih. Za primer lahko pogledate ta navodila - tu je kratek povzetek, ko pa boste kliknili na ta povzetek, pa boste videli tudi celotno vsebino. Ob strani v meniju se izpisujejo vsi objavljeni naslovi, ki so oblikovani glede na vpise v dodatna polja, sortirajo pa se glede na številko, ki je vpisana v vir.

Dokumenti

Dokumenti so v vsakem podjetju sila občutljiva zadeva. Če smo že prestopili v svet sodobnih tehnologij in bi radi prehranili kako drevo ali hektar, moramo začeti vse dokumente shranjevati v elektronski obliki. In seveda InMaster aplikacija ponuja tudi to.

Države

Šifrant držav se le redko spreminja, saj države, kjub burnim svetovnim dogodkom, ne nastajajo vsak dan. Če pa že, za dopolnitev šifranta poskrbi administrator aplikacije.

Elektronske novice

Kdor v podjetju skrbi za marketing se še predobro zaveda pomena elektronskega obveščanja, pa naj gre za obveščanja strank ali pa preprosto obveščanja vseh zaposlenih v večjih podjetjih.

Enote

Merske enote se tako kot v realnem svetu tudi pri nas nanašajo na merjenje količin iste vrste. Ker so enote standardizirane jih tudi pri nas najdemo kot enega izmed splošnih šifrantov.

Galerije

Slika pove tisoč besed...in aplikacija InMaster to omogoča. Več različnih prikazov fotogalerij bo popestrilo našo spletno stran.

Garancije

Pri garanciji gre za dobo v kateri našim kupcem omogočamo uveljavitev garancije za posamezen izdelek. Da garancij ves čas ne vpisujemo na roke, imamo za to ustrezen šifrant.

Inventura - Obdelava inventure

... in ko je inventurno štetje končano se začne nočna mora usklajevanja, iskanja, obdelovanja, kontrole... na kratko obdelava inventure.

Inventura - Štetje artiklov

Vsi, ki delamo z zalogo se redno srečujemo tudi z inventuro, ki nam navadno povzroča kar nekaj sivih las. Vsaka inventura se začne s štetjem.

Izvoz / uvoz artiklov in slik

Kakšne je primerna datoteka za uvoz? Kateri formati so primerni za uvoz? Kako poimenovati slike za uvoz v aplikacijo? ...

Na ta in druga podobna vprašanja dobite odgovore, če kliknete na naslov navodil...

Jeziki

Izbirnik svetovnih jezikov je v aplikaciji InMaster nima le informativni značaj, pač pa se nanj vežejo tudi nekatere funkcionalnosti aplikacije, kot so večjezičnost aplikcaije, večjezičnost spletnih strani, podatkov, besedil in listin.

Kategorije artiklov

Kategorije so smiselne celote izdelkov ali storitev, ki že s samim poimenovanjem povejo, kateri izdelki oziroma storitve se skrivajo pod posamezno kategorijo.
Kategorije artiklov je potrebno oblikovati skupaj z idejo o trgovini, saj so izredno pomembne tako za preglednost trgovine, iskanje po njej, kot tudi za naše lastne potrebe pri vodenju poslovanja.

 

Koledar

Koledar nam omogoča lep grafičen pregled našega dela in dela naših zaposlenih. Na koledarju se prikazujejo vsa opravila, ki imajo vpisan predviden ali dejanski začetek in konec izvajanja razen, če na opravilu ni posebej določeno, da se ne prikazuje v koledarju.

Kompleti artiklov

Našim strankam želimo v spletni trgovini pripraviti kar najboljše ponudbe, zato nam še kako prav pridejo kompleti različnih artiklov, ki jih lahko po nekoliko ugodnejši ceni ponudimo našim kupcem. Kompleti se v aplikaciji InMaster sestavljajo preprosto – pa poglejmo kako.

Kontaktne osebe

Že mogoče, da podjetja navadno poslujejo s podjetji, a v podjetju so najpomembnejši ljudje. Za razliko od večine CRM programov, InMaster poleg poslovnih stikov nudi tudi možnost urejanja kontaktov. 

Lastnosti

Če v razpredelnici označujemo poslovne stike, artikle ali katerekoli druge informacije z različnimi barvami, kratkimi opombami, črkami, ki imajo le za nas poseben pomen, smo več kot pripravljeni na lastnosti aplikacije InMaster.

 

Lastnosti artiklov

Lastnosti artiklov so tiste informacije o artiklih po katerih se le-ti razlikujejo med seboj. Lastnosti se seveda določajo glede na ponudbo artiklov, zato so za vsako aplikacijo specifične in se jih določi po potrebi.

Lastnosti in filtri

Lastnost so značilnost artikla poimenovana z kratkim imenom (masa, barva, višina, količina, embalaža, proizvajalec...)
Filtri - s to besedo imenujemo možnost omejevanja artiklov glede na vrednosti posameznih lastnosti.

Listine

Brez listin navadno ne pridemo legalno do denarja, zato so še kako pomemben del našega poslovanja. Poleg finančnega poslovanja listine lepo skrbijo tudi za nadzor zaloge.

Lot artikli oziroma serije artiklov

Kaj pomeni lot artikel?

Serija oz. lot – predstavlja enoto živila v prometu, ki je izdelano, predelano ali pakirano pod enakimi pogoji. Navadno jih druži tudi isti datum roka uporabe.
Pri lot artiklih je nujna sljedljivost vsakega artikla, ki ga aplikacija InMaster seveda omogoča.

Mali šifranti

Mali šifranti so v bistvu izbirniki za določene lastnosti, ki jih dodajamo aplikaciji. Lastnosti in s tem tudi mali šifranti so prilagojeni uporabnikom aplikacije.

Mape dokumentov

Dokumentacijo, ki jo vodimo v aplikaciji InMaster, lahko organiziramo po različnih mapah, ki jih opredelimo in nastavimo na tem mestu.

Mesečna obdobja

Šifrant mesečnih obdobji za vsako leto sproti uvozi administrator aplikacije. V bistvu gre za opredelitev mesecev za obračun delovnega časa – opredeliti je potrebno število delovnih ur, praznikov in rednih delovnih ur, ki jih dopušča vsak posamezni mesec leta.

Moje nastavitve

V aplikacijo InMaster se vedno prijavimo kot uporabnik, ki ima navadno nase vezane določene nastavitve. Prikaz koledarja, obnašanje opravil, nastavitve listin in še kaj bi se našlo v sklopu, kjer si aplikacijo nastavimo po svoji meri.

Načini dostave

Načini dostave se v aplikaciji InMaster vežejo na tiste vrste dostave, ki jih imamo na voljo v spletni trgovini in na listih, kjer je način dostave potreben oziroma zaželen.

Načini plačila

Načini plačila se v aplikaciji InMaster vežejo na tiste vrste plačila, ki jih imamo na voljo v spletni trgovini. Navadno so vezana tudi na posebno vrsto dostave.

Nameni plačila

Načini plačila so v naprej določeni in so že uvoženi v aplikacijo. Vse kar nam preostane, da na nabavnih računih izberemo želenega.

Naročniki e-novic

Naročniki elektronski novic se v aplikacijo dodajajo na več različnih načinov.

Prvi način je, da se naročnik na novice prijavi preko obrazca na spletni strani. 

Drugi način je, da naročnika dodamo dodamo iz tabele že obstoječih kontaktov oziroma poslovnih stikov

Nastavitve

Pod nastavitvami smo razumeli vse kar se tiče same nastavitve aplikacije, naših osebnih nastavitev, nastavitev za razne gradnike, določanje pravic in uporabnikov aplikacije InMaster. Na tem koncu najdemo tudi splošne šifrante, nastavitve glavne knjige ter lisin in raznih dokumentov.

Občine

Šifrant občin je namenjen le temu, da občin ni potrebno ves čas vpisovati na roke. Slovenske občine so že v osnovi dodane v aplikaciji, seveda pa jih lahko uporabljamo tudi za okraje oziroma druge geopolitične razdelitve drugih držav. Vpiše se le šifra in ime občine.

Opomniki

Načrtovanje časa in nalog je ne le koristno, pač pa v današnjem svetu tudi nujno potrebno. Lepo je, da ima človek vse svoje načrte v glavi, a se žal zaradi preobremenjenosti hitro naredi, da nam ti načrti občasno čisto nekontrolirano popadajo ven. V takih primerih so razni koledarji več kot dobrodošli.

Opomnik ob delegiranju opravil

Nad delegiranimi opravil človek kaj hitro zgubi pregled, še posebej, če je teh opravil oziroma ljudi več. Da bi lažje sledili delegiranim opravilom ima aplikacija InMaster razvit sistem avtomatskega opominjanja in nadzora nad temi opravili. Pa pojdimo po vrsti.

Opravila

Vse naše življenje se vrti okoli opravljanja različnih nalog, tako v službi kot doma - s pomočjo naših opravil pa se da te naloge prav lepo organizirati tako, da nam ostane čas tudi za zabavo.

Osnovna sredstva

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.

Partnerji

Ob izbiri menija "Parnterji" nas aplikacija prestavi v oddelek, kamor bomo vpisovali vse kar se tiče naših poslovnih stikov. Naša aplikacija je ena redkih, ki loči med Poslovnimi stiki in kontakti. Včasih je meja med njimi res mogoče zabrisana, a to le do trenutka, ko to razmejitev potrebujemo.

Ponavljajoča opravila

Ponavljajoča opravila so naloge, ki jih imamo na točno določene dni oziroma datume in se periodično ponavljajo skozi neko obdobje. Obdobja so lahko tako dnevna, tedenska, mesečna, kot tudi letna.

Poročila

Poročila nam pomagajo, da se malce lažje prebijemo skozi vse podatke, ki jih pridno shranjujemo v aplikacijo.

Poslovna leta

Poslovna leta so v aplikacijo dodana že avtomatično in se povezujejo na več računovodskih funkcij aplikacije.

Poslovni stiki

Poslovni stiki so navadno podjetja s katerimi smo v poslovnem odnosu. V kolikor pa poslujemo s fizičnimi osebami, pa tudi te postanejo naši poslovni stiki, saj so na njih vezane finančne listine.
Po kliku na meni »POSLOVNI STIKI« v pokončnem meniju na levi strani se prikaže seznam poslovnih stikov. 

Poštne številke / kraji

Kje se poštne številke dodajajo in na kaj je ob tem potrebno paziti, si lahko pogledate v teh navodilih.

 

Predpripravljena besedila

Velikokrat je potrebno na listine vpisovati enake informacije in bilo bi zamudno, da bi to počeli ob kreiranju vsake listine posebej. Prav zato aplikacija omogoča, da si v naprej pripravimo ponavljajoča se besedila in jih potem s pomočjo izbirnika po potrebi dodajamo različnim listinam in sporčilom, ki jih lahko pošiljamo iz InMastra.

Pregled vseh dokumentov

Na tem mestu lahko vidimo vse dokumente, ki so dodani kjerkoli v aplikaciji InMaster. Na tem mestu vidimo tudi vse verzije dokumentov, kam so povezani, kako so označeni in poimenovani, lahko pa jih do določene meje tudi urejamo, jih povezujemo na druge podatke in delimo z drugimi osebami.