Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Storitve

  652
  Opis

  Trgovina => Storitve

  Pod besedico storitve se skriva vso nematerialno poslovanje podjetja. Pod storitve seveda štejemo tako naše storitve kot tudi storitve, ki nam jih zaračunavajo naši dobavitelji, pa naj gre za delo, ali pa za obračunavanje električne energije oziroma poštnih storitev.

  V aplikaciji InMaster jih uporabljamo na različnih koncih, kjer vedno poskrbijo za primerno obračunavanje na samih listinah. Z njimi ovrednotimo tako opravila, kot najem resursov. Z njimi normiramo in opredelimo proizvodnjo in ocenimo notranje ter zunanje stroške podjetja. 

  Dodaj nov podatekKot vsak podatek znotraj aplikacije InMaster tudi tega dodamo z ukaznim gumbom za dodajanje.

  Pa poglejmo, kako jih izpolniti, da bodo kar najbolje služile svojemu namenu.

  Šifra – v to polje vpišemo šifro, ki kar najbolj ponazarja storitev, ki jo vpisujemo. Na listine največkrat dodajamo storitve preko polja za šifro, zato je dobro, da so te oznake take, da nam nekaj pomenijo. Z govorečimi šiframi si bomo olajšali iskanje, ko bomo storitev potrebovali.
  Šifra mora biti edinstvena. V kolikor je ne dodamo jo aplikacija doda sama.

  Ime – ime ali naziv šifre naj bo kratko poimenovanje storitve. To ime se bo pojavilo povsod, kamor bomo to storitev poklicali, vključno na računih in raznih poročilih, ki vključujejo tudi storitve.

  Kratek opis – kratek opis vedno pomaga razumeti, čemu služi vpisana storitev. Opis se pojavi tudi na listinah, če ga prikličemo z ustreznim ukazom. Da pa je to možno, moramo storitev označiti s kvalifikatorjem "Dodatni opis".

  Enota – tako kot pri artiklih imamo tudi na storitvah možnost, da opredelimo v kakšnih enotah se storitev porablja in s tem tudi obračunava. V kolikor pustimo polje prazno, se smatra, da se storitev porablja in obračunava po kosih. V kolikor želimo obračunavanje storitev po porabljenem času, izberemo enoto časovno enoto (ura, minuta) in storitev označimo s kvalifikatorjem »Časovna enota«. V kolikor tako storitev vključimo na opravilo, se bo ob avtomatskem obračunavanju opravil upošteval samo dejanski čas, ki smo ga potrebovali za opravilo.

  Kategorija – storitve lahko porazdelimo v kategorije, ki se jih določi glede na potrebe in želje našega podjetja.

  Garancija – tudi na storitev lahko nudimo določeno garancijo – v kolikor jo storitev ima, jo določimo v tem polju.

  Lastnik – storitve znotraj podjetja lahko organiziramo tudi tako, da ima vsak izmed zaposlenih svojo storitev, ki je ustrezno ocenjena. V tem primeru, lahko brez težav avtomatično obračunamo vsako opravilo, ki ima odgovorno osebo s tako izbrano storitvijo, ne da bi pri tem morali s storitvami opremljati samo opravilo. Paziti je potrebno le, da se opravilo označi s kvalifikatorjem »Opravilo se obračuna«.

  Tip opravila – storitev lahko povežemo tudi na določen tip opravila – to pomeni, da se bo storitev avtomatično dodala na vsako opravilo tega tipa (splošna opravila, osnovna, hitra opravila...). V kolikor bo opravilo označeno s kvalifikatorjem »Opravilo se obračuna« - se bo le ta tudi obračunal po ceni te storitve.

  Utež za sortiranje – določene storitve se lahko pojavljajo tudi v spletni trgovini – kot povezane storitve (odvoz, dodatna garancija...). Ker je lahko povezanih storitev več, lahko na tem mestu določimo kako visoko se bo storitev pojavljala v spiskih.

  Cene storitev

  Lastna / nabavna cena – cena brez davka, ki je naša nabavna cena oziroma naš strošek storitve.

  Prodajna cena - cena brez davka po kateri storitev prodajamo.

  Popust – procent popusta na prodajno ceno storitve.

  DDV – tu določimo procent davka.

  Končna cena – izračunana prodajna cena s popustom in davkom.

  RvC – razlika med nabavno in prodajno ceno

  Max popust – maksimalno dovoljen popust v procentih – polje je zgolj informativne narave, da oseba, ki ne določa cene, dela pa račune ve, koliko sme dati popusta na to storitev.

  Informativni strošek – v kolikor imamo ob koriščenju storitve dodatne stroške, si le tega zabeležimo na tem mestu. Polje je informativne narave.

  Proizvodnja

  Ta del je namenjen za vse storitve, ki so vključene v proizvodnji.

  Predviden čas / norma – čas, ki ga potrebujemo za izvedbo storitve v proizvodnem procesu.

  Poraba časa – porabljen čas za storitev v proizvodnem procesu.

  Poročilo prodaje/nabave

  Prodana količina – skupna količina prodane storitve

  Promet prodaje – neto znesek prodaje storitve

  Zaslužek prodaje – neto znesek zaslužka prodaje storitve. 

  Nabavljena količina - skupna količina nabavljene storitve.

  Promet nabave – skupen neto znesek nabavljene storitve.

  Dodatni ukazi

  V kolikor želimo popraviti ceno oziroma opis storitve za katero vemo, da jo imamo na odprtih ali ponavljajočih listinah, ni potrebno na vseh listinah fizično menjavati zneska, pač pa to lahko naredimo z naslednjima dvema ukazoma.

  Popravi odprte listine – ukaz nam odpre pojavno okno s spiskom vse odprtih listin, ki vsebujejo to storitev. Klik na gumb »Popravi listine«, nam bo popravil vse ne-knjižene listine, ki vsebujejo to storitev.

  Popravi ponavljajoče listine – ukaz nam odpre okno z vsemi ponavljajočimi listinami (glej periodično izdajanje listin), ki vsebujejo to storitev. Klik na gumb »Popravi listine«, nam bo popravil vse listine označene s kvalifikatorjem »Periodična«.

  Kvalifikatorji

  Akcija – vsako storitev lahko damo v akcijo tako, da na njej spremenimo procent popusta. S tem kvalifikatorjem pa akcijo označimo, da jo kasneje lažje najdemo v spiskih storitev.

  Blokirano za prodajo – storitev s tem kvalifikatorjem ni mogoče prodati, saj jo ta oznaka umakne iz spiska za izbiro storitev na listinah.

  Dodatni opis – storitev označena s tem kvalifikatorjem bo besedilo iz polja »Kratek opis« prenesla na vrstice listine, kjer bo poklicana taka storitev. Opis na listinah dodamo z ukaznim gumbom nad vrsticami.

  Avans – pri avansu gre za posebno storitev, ki je opisana nekoliko nižje. Avansna storitev je ena in njeno aplikacijsko identifikacijsko številko številko vpišemo v splošno nastavitev »DefaultStoritevAvans«, ki jo najdemo v meniju Nastavitve => Nastavitve app => Splošne nastavitve.

  Zaloga – v kolikor je storitev označena s tem kvalifikatorjem se njen znesek ob nabavi proporcionalno prišteva k nabavni vrednosti artiklov, ki so na tem računu.
  Primer – kupimo dva izdelka za 10€ in dva izdelka po 20€, ob vsem skupaj pa nam zaračunajo še poštnino v znesku 25€. Znesek celotnega računa je 85€ in če bi izdelke prodali po 5€ dražji ceni od naše nabavni bi v resnici namesto zaslužka imeli 5€ izgube. Zato je včasih dobro, da se nabavna cena artikla, ne glede na dejansko dobavno ceno, prilagodi tako, da se vanjo prištejejo še vsi režijski stroški nabave. Če bi bila zgornja storitev poštnine označena s tem kvalifikatorjem bi se nabavna cena na prvem artiklu zapisala v vrednosti 16,25€, pri drugem pa 26,25€. 
  Pozor – nabavna cena se ne spremeni na artiklu v aplikaciji pač pa se nova nabavna cena poveže prav s tem kosom artikla in se upošteva v poročilih RvC-ja.

  Normirana storitev – storitev označena s tem kvalifikatorjem je namena proizvodnim procesom

  Prikaži v proizvodnji – storitev se bo prikazala na modulu proizvodnje, kjer jo lahko izberemo kot eno izmed delovnih nalog.

  Časovna enota – v kolikor storitev označimo s časovno enoto in ima v enoti izbrano časovno enoto, se bo na opravilih, v kolikor bo na njih izbrana ta storitev, stranki obračunala le dejanska poraba časa na opravilu.

  Neodbitni DDV – pri določenih storitvah (reprezentanci, nakup goriva, nakup avta....), se vstopni ddv ne sme odbiti. Take storitve označimo s tem kvalifikatorjem.

  Ne gre v knjigo DDV – storitev se ne bo upoštevala v računovodskem modulu v knjigi DDV-ja

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Kategorije storitev

  Kategorije storitev, za razliko od kategorije artiklov, nimajo tako velike funkcionalnosti. So pa vseeno dobrodošle, saj nam pomagajo kategorizirati storitve in se tem omogočajo večjo preglednost naših storitev.

  Trgovina => Kategorije

  Šifra - id oziroma šifra storitve je za vsako storitev edinstvena in je sestavljena samo iz številk. V kolikor je ne napišemo sami, jo aplikacija doda avtomatično.

  Nad kategorija - v kolikor želimo kategorije, ki jo trenutno delamo, gnezditi pod drugo kategorijo, na tem mestu vrhnjo kategorijo izberemo s pomočjo izbirnika ob koncu vrstice.

  Ime kategorije - imena kategorij so seveda poljubna in jih navadno oblikujemo po lastnih željah oziroma po željah podjetja.

  Zaporedna št. - tudi kategorije storitev je možno sortirati - in na tem mestu vpišemo številko za sortiranje.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Opravila

  Ob kliku na menijski gumb “Opravila„, se nam prikaže levi meni z vsemi tipi opravil, ki jih ima naša aplikacija. Tipe lahko odpiramo tudi sami, oziroma to naredi pooblaščena oseba v podjetju - administrator.

  Glej Nastavitve => Nastavitve APP => Tipi opravil

  Ob izbiri želenega tipa nas prestavi na spisek že obstoječih opravil tega tipa. Kot smo že vajeni, je na desni strani ikona za dodajanje novega opravila.

  Glej tudi “Spiski„ in Statusi opravil

  Forme opravil se prilagajajo glede na potrebe posameznega podjetja, zato vas naj ne skrbi, če jih je na tem mestu opisanih več, kot jih vidite.

  Opravilo odprl/a - ob kreiranju novega opravila se to polje izpolni z našimi podatki - imenom in priimkom ter dnevom in uro, ko smo to opravilo odprli. Iz našega stališča gre za trenutni datum in uro.
  Poleg imena kreatorja sta tudi dve ikoni.

  Pošlji sporočilo kreatorju - v kolikor nam je bilo opravilo delegirano, lahko s to ikono obvestimo kreatorja opravila o našem napredku oziroma o zaključku naloge. Odpre se nam pojavno okence v katerem so že izpisane določene informacije iz trenutnega opravila.

  Pojavno okence "Pošlji sporočilo kreatorju"

  Zadeva - je naziv opravila
  Vsebina sporočila - sem pa se vpiše vsebina obeh polji z opisom - opis in dodatni opis.
  Opis - navadno vpiše kreator in ga odgovorna oseba nima pravice spreminjati, če seveda ne gre za isto osebo.
  Dodaten opis - vpis, ki ga doda lahko odgovorna oseba tega opravila.

  Pod vsebino seveda lahko po želji vpišemo tudi dodatno besedilo.

  Sporočilo lahko s kljukico označimo kot “nujno„ - to pomeni, da bo prejemniku sporočila aplikacija takoj ob prijavi odprla okno s sporočili. V primeru, da je v času pošiljanja nujnega sporočila prejemnik že prijavljen v aplikacijo, se okno sporočila takoj odpre in s tem opozori prejemnika na nujnost le-tega.

  Izberi predpripravljen tekst Poleg okna za vsebino sporočilo se nahaja ikona, ki nam omogoča, da v sporočilo dodamo v naprej pripravljen tekst, ki smo ga dodali pod nastavitvami.

  Glej Nastavitve => Nastavitve listin => Predpripravljeni teksti

  Dodeli opomnik kreatorjuDodeli opomnik kreatorju - namen opomnikov je, da se v prihodnosti opozorimo na določeno nalogo, ki jo moramo opraviti, enako seveda lahko opozorimo tudi drugega uporabnika - v tem primeru kreatorja opravila.

  Nadrejeno opravilo* - v kolikor ima opravilo, ki ga vpisujemo tudi svoje nadopravilo, ga na tem mestu izberemo s pomočjo ikone “Izbirnika„. Odpre se nam seznam vseh opravil, ne glede na tip, kjer s pomočjo filtriranja poiščemo in s klikom izberemo želeno opravilo.
  Ko izberemo nadopravilo se pojavita še dve ikoni:
  Prikaži nadrejena opravila prikaži nadrejeno opravilo - s klikom na prvo ikono nas aplikacija prestavi na izbrano nadopravilo.
  Sprazni polje nadrejenega opravila izprazni polje nadrejenega opravila - klik na to ikono izbrano nadrejeno opravilo izbriše.

  Naziv opravila - v to polje vpišemo kratek naslov naloge, ki jo kreiramo. Ta vpis se lahko prikazuje tudi v spiskih, zato je dobro, da vsebuje vsaj osnovne informacije o nalogi, nikakor pa ne njenega opisa - za to je namenjeno drugo polje.

  Tip opravila - to polje je že izpolnjeno, če smo opravilo kreirali iz spiska določenega tipa. Lahko pa tip opravila kasneje tudi spreminjamo.

  Poslovni stik* - opravila, ki jih izvajamo, so navadno vezana na določen poslovni stik, pa naj gre to za naše podjetje ali pa za zunanjega naročnika. S pomočjo ikone za izbiranje, se nam odpre spisek vseh poslovnih stikov, ki so vpisani v našo aplikacijo. Med njimi pa potem izberemo tistega, za katerega to nalogo opravljamo. Kasneje se glede na te vpise lahko znotraj aplikacije izpiše poročilo vseh opravil, ki so bila vezana na določen poslovni stik.
  Ko izberemo poslovni stik se pojavita še dve ikoni:
  Prikaži poslovni stik prikaži poslovni stik - s klikom na prvo ikono nas aplikacija prestavi na izbran poslovni stik.
  Sprazni polje poslovnega stika izprazni polje poslovnega stika - ikona rdečega križca pa nam polje izprazni.

  Kontaktna oseba* - v primeru, da nam nalogo naloži specifična oseba znotraj navedenega podjetja, jo na tem mestu izberemo - če je seveda vpisana v aplikacijo.
  Ob izberi se nam pojavi več ikon:
  Prikaži kontakt prikaži kontakt - klik nas prestavi na izbrano kontaktno osebo;
  Sprazni polje kontakta izprazni polje kontakta - ikona nam izbriše izbrano kontaktno osebo;
  Pošlji sporočilo pošlji sporočilo - klik na to ikono, nam odpre formo za pošiljanje sporočila kontaktni osebi, ki je izbrana;
  Pošlji sms pošlji sms - klik na to ikono, nam odpre formo za pošiljanje sms sporočila kontaktni osebi, ki je izbrana;

  Lokacija - v kolikor je za nalogo in kasnejše analize opravil pomembno, lahko vpišemo tudi lokacijo, kjer se bo naloga izvajala.

  Vrednost - vsako izmed opravil ima lahko svojo vrednost, ki jo vpišemo v to polje. Pri izpisu poročil vseh opravil na ta način lahko hitro vidimo, koliko je bilo vredno delo v določenem času, znotraj enega projekta, enega ali skupine zaposlenih.

  Opravljeno - opravilo je lahko tudi tako, da se nam razvleče na več dni - za informiranje drugih, ki bi bili lahko udeleženi v fazah pred, med in za opravilom, lahko tudi beležimo naš napredek. V pojavnem oknu, ki se odpre, ko kliknemo na ikono "sprememba opravljenosti" poleg polja, vpišemo procente opravljenosti in kratek komentar, ki bo poročal o stanju. Tako kratko "poročilo" lahko oddamo večkrat - vse do 100% opravljenega opravila.

  Storitev - včasih imamo naloge, ki so vezane na določene storitve, ki jih kasneje lahko tudi obračunamo strankam. Tu s pomočjo izbirnika poiščemo ustrezno storitev.

  Odgovorna oseba* - je oseba, ki je zadolžena za dejansko izvedbo naloge. Če sami kreiramo opravilo se ob shranitvi, v kolikor nismo izbrali drugega kontakta, avtomatično doda naše ime. Seveda lahko sebe tudi kasneje izbrišemo in dodamo drugo osebo, če nam funkcija v podjetju to dovoljuje.
  Opravila brez odgovorne osebe ne moremo shraniti. Edina možnost, da se opravilo shrani brez odgovorne osebe je, da je določen vsaj en izvajalec, ki lahko kasneje sam prevzame odgovornost za to nalogo. V primeru, ko smo določili enega ali več izvajalcev in smo izbrisali odgovorno osebo, se opravilo prikaže vsem izbranim izvajalcem v njihovem koledarju med opravili brez odgovorne osebe. Vsaka izmed teh oseb lahko potem opravilo “prevzame„ kot odgovorna oseba. Če je izvajalcev več lahko prevzamemo opravilo na dva načina s pomočjo dveh ikon, ki se ob takih primerih pojavijo ob polju “odgovorna oseba„.
  Prevzemi opravilo Prevzemi opravilo - je prva ikona, pri katerih eden izmed izvajalce opravil, opravilo prevzame tako, da on postane odgovorna oseba, istočasno pa se vsi drugi izvajalci pobrišejo in na tak način tega opravila več ne vidijo med svojimi opravili.
  Prevzemi opravilo s soizvajalci Prevzemi opravilo s soizvajalci - klik na drugo ikono, nas postavi za odgovorno osebo, a ostalih izvajalcev, ki so bili poleg nas določeni na tem opravilu ne izbriše, kar pomeni, da le-ti še vedno vidijo to opravilo med svojimi.

  Opis - polje opisa je namenjen kratkemu opisu naloge, ki smo jo opravili oziroma, v primeru, da smo nalogo delegirali drugi osebi, na to mesto vpišemo kratka pojasnila, kaj želimo, da ta oseba naredi. Polje lahko spremeni le kreator opravila.

  Dodaten opis - v kolikor nam je bila naloga delegirana, opisa ne moremo spreminjati - zato svoje opombe in sporočila kreatorju tega opravila vpišemo v to polje za dodaten opis.

  *Pri poljih, ki jih izberemo s pomočjo izbirnika in se vežejo na druge podatke, ki so vpisani znotraj naše aplikacije, imamo možnost, da se opisi polj povežejo na izbrani podatek. Tako nas klik na opis polja prestavi na izbrani podatek. Vsak uporabnik si to lahko nastavi sam na strani Moje nastavitve => Splošne nastavitve => LinkNaLookupTekst (on-vključen).

  Časovno načrtovanje opravila

  Načrtovanje opravila je tako obširno in pomembno, da zasluži svoje poglavje. Vsa naša uspešnost je navadno odvisna od ustreznega načrtovanja našega časa in s tem naših nalog. Na tem mestu načrtujemo, določamo roke in organiziramo naš delovnik.

  V kolikor ni vpisanih rokov oziroma datumov začetka in konca na opravilu, se ta izpiše v koledarju na desni strani - med neopredeljenimi opravili. Glej tudi Koledar.

  Obenem pa se naloga brez vpisanih datumov pojavi tudi na strani za razporejanje opravil, v kolikor ima določen vsaj predviden čas, ki ga bo naloga vzela. Glej poglavje Razporejanje opravil.

  Načrtovan začetek in načrtovan zaključek - v kolikor smo določili samo načrtovan začetek trajanja se nam opravilo pojavi med neopredeljenimi opravili. Če je načrtovan začetek že pretekel, se nam ob nalogi pri neopredeljenih opravilih prikaže rdeča ikona, ki nam pove, da smo datum prekoračili. Z načrtovanim začetkom in koncem trajanja, pa se nam opravilo izriše na koledarju. To opravilo lahko na koledarju poljubno premikamo, mu skrajšujemo oziroma podaljšujemo rezerviran čas vse dokler ga dejansko ne zaključimo.

  Čas načrtovanega trajanja - informativno polje služi le temu, da prikaže koliko časa smo skupaj namenili za izvedbo opravila.

  Rok za dokončanje - opravila so velikokrat vezana na določen rok, do katerega mora biti naloga opravljena. V kolikor smo nalogo delegirali in dodali rok, do katerega mora biti opravljena, se poleg polja pojavi nova ikona
  Zahtevaj potrditev sprejema Zahtevaj potrditev sprejema - ta odgovorni osebi desno pod naslovno vrstico opravila prikaže gumb za potrditev sprejema. Odgovorna oseba, ko pogleda opravilo s tem gumbom potrdi, da si je opravilo ogledala. Kreator opravila pa to vidi kot novo ikono ob neopredeljenem opravilu.

  Začetek izvajanja in zaključek - najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da gre za polja, ker označimo dejanski začetek in konec izvajanja opravila. Ta datumski in časovni interval se izriše tudi na koledarju, če ni s kvalifikatorjem drugače določeno.
  V kolikor imamo pri opravilu že vpisan načrtovan začetek in konec opravila in je ta enak dejanskemu, lahko z ikono Kopiraj načrtovan čas Kopiraj načrtovan čas enostavno skopiramo načrtovan čas v polja dejanskega začetka in zaključka opravila in ga s tem zaključimo.

  Občasno pa moramo zaključiti opravilo, ki mu ne moremo določiti čas trajanja na tak način. Recimo, da gre za nadopravilo, pod katerim je bilo več podopravil, ki smo jih že zaključili in na ta način zaključili tudi glavno nalogo. Če želimo izvedeti koliko časa smo porabili za določeno opravilo pregledamo vse naloge, ki so sledile iz tega opravila - medtem, ko glavna nalogo nima lastnega časa izvajanja. Da pa bi lahko nalogo zaključili in jo na ta način umaknili med opravljena opravila lahko z ikono Zaključi kot minutno opravilo Zaključi kot minutno opravilo to tudi naredimo.

  POZOR - čas začetka izvajanja in zaključka opravila ne sme biti večji od trenutnega!

  Čas dejanskega trajanja - gre za polje informativnega značaja, kjer se v urah izpiše čas trajanja opravila.

  Predviden datum - določene naloge so take narave, da ni potrebno, da jih naredimo do določenega datuma, so pa tako pomembne, da bi bilo dobro, da jih naredimo čimprej. S tem datum si jih damo v koledar razporejenih opravil (glej Razporejanje opravil), kjer aplikacija sama poskrbi, da se opravilo vsakodnevno pojavlja med opravili.

  Predviden čas - za vsako nalogo lahko ocenimo vsaj približen čas, ki bo porabljen zanjo in tega vpišemo v to polje. Če želim opravilo dodati med vsa opravila med nerazporejenimi opravili, je to polje obvezno.
  glej - Razporejanje opravil

  Barve - te služijo le zaradi lažjega pregleda opravljenih nalog na samem koledarju. Če določen tip opravil vedno obarvamo enako, se na koledarju že na prvi pogled vidi, koliko časa je šlo za določen tip opravil.

  Glej tudi Statusi opravil

  Izvajalci, udeleženci in resursi

  Izvajalci

  Izvajalci opravila so lahko vsi kontakti, ki aplikacijo uporabljajo in lahko določeno nalogo v celoti ali pa vsaj delno opravijo.
  Izvajalec je lahko en, lahko pa gre za celo skupino ljudi, ki morajo sodelovati, da se opravilo uspešno zaključi - recimo na sestankih.

  V primeru, da je v podjetju več ljudi, ki bi lahko naredilo dano nalogo po sistemu, kdor prej uspe, lahko na to mesto dodamo več izvajalcev in višje v opravilu ne določimo odgovorne osebe. Tako prvi izmed izvajalcev, ki bo imel čas opraviti nalogo, opravilo prevzame kot odgovorna oseba (glej odgovorna oseba) in s tem ostalim izvajalcem to možnost vzame.

  Dodaj izvajalcaIzvajalce izberemo s pomočjo prve ikone “Dodaj izvajalca„, kjer z miško v seznamu kontaktnih oseb s klikom označimo vse želene izvajalce. Izbrani izvajalci v seznamu postanejo sivi. Če označen kontakt ponovno kliknemo z miško, ga iz seznama odstranimo.

  Dodaj skupino izvajalcevDa si prihranimo čas lahko izberemo tudi skupino izvajalcev. S klikom na ikono “Dodaj skupino izvajalcev„ se nam odpre spisek poslovnih stikov. Ko izberemo želen poslovni stik se nam med izvajalce dodajo vsi kontakti, ki so dodani k določenem poslovnem stiku.

  Briši vse udeleženceZa izbris vseh kontaktnih oseb na enkrat pa izberemo ikono v ukazni vrstici “Izbriši vse izvajalce„.
  Če želimo izbrisati katerega le enega izmed že izbranih kontaktov pa v vrstici želenega kontakta preprosto kliknemo na ikono za izbris Počisti polja “Odstrani kontaktno osebo„.

  Pošlji sporočilo vsem izvajalcemČetrta ikona po vrsti pa omogoča, da vsem izbranim kontaktom naenkrat pošljemo sporočilo. Klik na ikono “Pošlji sporočilo vsem izvajalcem„ nam odpre novo pojavno okno.

  Pojavno okence "Pošlji sporočilo izvajalcem/udeležencem"

  Zadeva - to polje se avtomatično napolni z nazivom opravila na katerem se nahajamo.

  Vsebina sporočila - v kolikor smo vpisali opis in/ali dodaten opis opravila, se le to vpiše v to polje. Če nismo je polje prazno. V vsakem primeru pa lahko v polja vpišemo karkoli želimo, pri čemer lahko samo dopišemo ali pa nadomestimo že naloženo vsebino.

  Izberi predpripravljeno besedio Izberi predpripravljeno besedilo - v kolikor se določeno besedilo za elektronska sporočila večkrat ponavlja, ga lahko vpišemo enkrat in ga nato s pomočjo ikone na desni strani okna za vsebino sporočila, s pomočjo te ikone izberemo izmed vseh pripravljenih vsebin za elektronska sporočila. Ta besedila dodajamo v meniju Nastavitve => Nastavitve listin => Predpripravljeni teksti.

  *V kolikor izberemo vnaprej pripravljeno besedilo, se nam vsa prej izpolnjena polja nadomestijo s temi pripravljenimi vsebinami.


  V sporočilo dodaj povezavo na stran - Sporočilo lahko vsebuje oziroma “kaže„ na določeno spletno stran, pa naj bo to znotraj ali zunaj te aplikacije. Sem vpišemo celoten url naslov (npr: http://www.infomaster.si) spletne strani, na katero želimo, da nas sporočilo usmeri.

  Na desni strani pojavnega okna imamo na izbiro opcije:
  Pošlji SMS - ki poleg elektronskega sporočila pošlje tudi sms - če imajo prejemniki to možnost seveda omogočeno.
  Pozor sms je omejen na 640 znakov, če ne vsebuje posebnih znakov (č š ž …), z njimi pa na 317 znakov.

  Sporočilo naj kaže na to opravilo - če izberemo to opcijo, nam aplikacija sama doda povezavo na opravilo iz katerega pošiljamo sporočilo.

  Pošlji sporočilo kontaktom - spodaj so našteti vsi izbrani kontakti, ki so označeni s kljukicami v poljih poleg njihovega imena in priimka. V kolikor kljukice odstranimo, tega sporočila ne bodo prejeli.

  S klikom na gumb “Pošlji sporočilo„, bo sporočilo poslano na elektronski naslov, ki je bil vpisan na kontaktni osebi, hkrati pa bo poslano tudi kot sporočilo v aplikaciji.

  V kolikor smo na opravilo povezali skupino s pomočjo lastnosti PS za sinhronizacijo izvajalcev, se pojavi nova ikona, ki nam pove, da so bile narejene spremembe na kontaktih poslovnega stika, ki smo ga vključili na to opravilo kot "skupino za izvajalce". Ni pa potrebno spremljati teh sprememb, saj jih aplikacija osveži enkrat dnevno.

  Udeleženci

  Opravilo v katerem smo opredeljeni kot udeleženec, lahko v svojem koledarju vidimo, ko ima le to opredeljen predviden ali pa dejanski začetek in konec, ki ga določi odgovorna oseba opravila. Lahko si ga tudi ogledamo, nimamo pa pravice, da bi ga spreminjali.
  Skratka - udeleženci so vsi kontakti, ki bodo zaradi tega ali onega razloga udeleženi ob izvajanju opravila, a v njegovi predpripravi ne bodo sodelovali. Tipičen primer je predavanje. Izvajalci so predavatelji, udeleženci pa le slušatelji - oboji pa morajo imeti za to opravilo rezerviran čas.

  Ukazi in funkcionalnosti so enaki kot pri Izvajalcih.

  Pravico pošiljanja sporočil vsem udeležencem ima tudi vsak posamezni udeleženec tega opravila.

  V kolikor smo na opravilo povezali skupino s pomočjo lastnosti PS za sinhronizacijo udeležencev, se pojavi nova ikona, ki nam pove, da so bile narejene spremembe na kontaktih poslovnega stika, ki smo ga vključili na to opravilo kot "skupino za udeležence". Ni pa potrebno spremljati teh sprememb, saj jih aplikacija osveži enkrat dnevno.

   

  Resursi

  Resursi so sredstva, ki jih potrebujemo za opravljanje določenih nalog, se pa razlikujejo glede na to s čem se naše podjetje ukvarja. V podjetju s trgovskimi potniki so resursi avtomobili, v podjetju, ki se ukvarjajo z izobraževanjem pa so resursi recimo lahko učilnice. V kolikor za opravljaje naloge potrebujemo določen resurs ga na tem mestu izberemo. Na tak način ga tudi rezerviramo in vsem ostalim v podjetju povemo, da v tem času izbrano sredstvo ni več na voljo. S tem podjetje pridobiva tudi informacije o dejanski izrabi resusov, kar lahko uporabi za optimizacijo le teh.

  Dodaj resursDodaj resurs - s pomočjo ikone izberemo potrebna sredstva in jih s tem rezerviramo za čas, ki smo ga namenili temu opravilu. V kolikor je želeni resus že zaseden nas aplikacija opozori in nam odpre koledar s prikazom zasedenosti tega resusa.

  Briši vse resurse Briši vse resurse - gumb, kot poveže že ime, izbriše vse dodane resurse

  glej - Resursi in Obračunavanje resursov preko opravil

  Dodatni ukazi

  • Odpri opravilo v projektnem pogledu - Odpre se nam novo okno z gravičnim prikazom nad-, pod-, pred- in za-opravil.
  • Umestitev opravila - Odpre se nam pojavno okno s strukturiranim pregledom gnezdenih opravil.
  • Osveži Google koledar - v kolikor uporabljamo google koledar in imamo aplikacijo povezano z aplikacijo google (v modulu moje nastavitve), bo klik na ta gumb opravilo preneslo tudi v google koledar. Glejt tudi Google koledar - sinhronizacija
  • Obvesti vse - s klikom na ta ukazni gumb se razpošlje aplikacijsko sporočilo na naslove vseh izvajalcev in udeležencev. Zadeva v sporočilu je enaka nazivu opravila, vsebina sporočila pa se prilepi iz opisa opravila.
  • Odkleni za urejanje - s pomočjo nastavitve (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitveZakleniZakljucenaOpravila, nam aplikacija onemogoči urejanje opravil, ki imajo vpisan Zaključek opravila (in s tem označen kvalifikator "zaključeno opravilo"). Ta ukazni gumb pa vidijo uporabniki, ki imajo zadostne pravice, da uredijo tudi že zaključena opravila.
  • Kopiraj opravilo - Opravilo lahko tudi kopiramo v novo opravilo. V pojavnem oknu, ki se nam odpre s kljukico označimo polja, za katere želimo, da se kopirajno oziroma izbrišejo tudi v novo opravilo.
  • Ponavljajoče opravilo - opravilo lahko naredimo tudi  na tak način, da se nam na poljubno obdobje ponovi. V pojavnem oknu nastavimo pravila za ponavljanje.
  • Spremeni ponavljajoča opravila
  • Domača naloga - je specifični gumb na tipu podopravila "Urnik" in najbrž ni potrebno posebno poudartiti, da je nemenjen dodajanju domačih nalog na določeno šolsko uro, ki jo učenci lahko vidijo na spletni strani pod tem predmetom. 
  • Preveri nezaključena podopravila - v pojavnem oknu vidimo pregled vseh podopravil, ki jih ima opravilo na katerem se nahajamo. Na tem mestu lahko podopravila tudi zaključimo. To orodje je fantastično za pregled projektov. 
  • Začasno zaključi opravilo - z izbiro tega ukaza aplikacija skopira opravilo, na katerem se nahajamo in ga doda kot kot podopravilo temu opravilu. V naziv mu doda oznako KA-001, v začetek skopira časi in datum nadopravila in ga zaključi s trenutnim časom. Prvotno, nadopravilu pa izbriše datum in čas začetka in ga označi s kvalifikatorji
   • Začasno prekinjeno opravilo - ta kvalifikator poskrbi tudi zato, da se opravilo vidi na namiznem elementu "Nezaključena opravil uporabnika", kjer je tudi gumb za nadaljevanje opravila. Ta nam naredi spet novo podopravilo (KA-002) s trenutnim datumom in časom začetka. Enako naredi tudi ukazni gumb, ki se pojavi namesto ukaza "Začasno zaključi opravilo" - Nadaljuj opravilo.  
   • Seštej porabljen čas podopravil
   • Združi podopravila za obračun
   • Ne kaži v koledarju - v koledarju se bodo prikazala le podopravila - nadopravilo, ki ga lahko kasneje zaključimo pa nam pove koliko časa je projekt trajal v celoti.
   • Vrhnje opravilo - ker ima opravilo podopravila se avtomatično označi kot vrhnje opravilo.
   • Ima podopravila - ker ima podopravila se označi tudi s tem kvalifikatorjem.
  • Začasno zaključi in kreiraj novo opravilo - ta ukaz naredi podobno kot zgornji, le da poleg zaključevanja naredi tudi čisto novo opravilo, privzetega tipa, s trenutnim časom začetka.
  • Spremeni ponavljajoča se opravila - za določena polja (poslovni stik, kontakt, lokacija, odgovorna oseba, opis, dodaten opis) lahko poskrbimo, da se razmnožijo po vseh še odprtih ponavljajočih opravilih. V pojavnem oknu, ki se odpre, lahko označimo vsa polja za katere želimo, da se prenesejo tudi na vsa nezaključena zaopravila. V stolpcu opravilo je vpisana vrednost, ki se bo prenesla, v stolpcu zaopravilo pa vrednost, ki se bo prepisala. Vse označene vednosti se bodo prenesle s potrditvijo na gumb "Posodobi opravila".

  Kvalifikatorji

  • Seštej porabljen čas podopravil -  v kolikor imamo označen ta kvalifikator, se nam na tem opravilu, v polju "Porabljen čas", izpisuje seštevek ur  vseh podopravil - se pravi vseh opravil, ki imajo kot svoje nadopravilo navedeno opravilo označeno s tem kvalifkatorjem - brez porabljenega časa tega opravila.
  • Pogojeno opravilo - s tem kvalifikatorjem označimo vsako opravilo, ki mora biti opravljeno, da lahko nato nadaljujemo z opravljanjem zaopravil. Kot primer lahko vzamemo da je prva naloga da pripravimo reklamni material, zaopravilo pa je, da reklamni material nesemo v tiskarno. Prva naloga je v tem primeru pogojeno opravilo, saj se njeno zaopravilo ne more niti začeti, dokler le-ta ni zaključena. Ali drugače, reklamnega materiala ne moremo nesti v tiskarno, če ga nismo prej pripravili. Nadopravilo, ki vsebuje opravilo s tem kvalifikatorjem na svoji statusni ikoni pridobi prikaz puščic, ki kažejo v kateri smeri se tako nezaključeno opravilo nahaja.
  • Obvesti kreatorja - če je označen ta kvalifikator, se ob zaključku opravila avtomatično pošlje tudi sporočilo kreatorju opravila.
  • Zaključeno opravilo - kvalifikator se avtomatično označi, ko opravilo zaključimo.
  • Ne kaži v koledarju - če ne želimo, da se nam opravilo prikazuje v koledarju, mu označimo ta kvalifikator.
  • Arhiviraj opravilo - arhiviranje opravila pomeni, da opravilo odstranimo iz spiskov. Arhivirana opravila se ne kažejo na koledarju.
  • Opravilo se obračuna - aplikacija omogoča avtomatičen obračun opravil - glede na vpisan poslovni stik, vpisano storitev oziroma vrednost in porabljen čas. S tem kvalifikatorjem označimo, da se tudi to opravilo vključi v obračun.
  • Ima dokumente - v kolikor dodamo dokument na opravilo se ta kvalifikator ozači avtomatično in s tem omogoči filtriranje v spiskih po opravilih, ki imajo dodan dokument.
  • Proizvodnja - opravilo je namenjno prikazovanju v modulu proizvodnja.
  • Flip-flop opravila - z oznako tega kvalifkatorja ima to opravlo značilost flip-flop opravila.
  • Združi podopravila za obračun - v kolikor želimo, da se na računu izpiše  samo naslov tega opravila - ne glede na vsa podopravila, ki so bila narejena v relaciji s tem opravilom - in se hkrati vse vrednosti podopravil seštejejo - označimo ta kvalifkator. Tako imamo na računu le eno vrstico z imenom "naziv opravila" in seštet znesek vseh pripadajočih podopravil. Primerno za projekte.
  • Ponavljajoče opravilo - če gre za ponavljajoče opravilo se avtomatično označi ta kvalifikator.
  • Vrhnje opravilo - kvalifikator se označi avtomatično, če to opravilo nima podopravil. Tako v spiskih podatke priročno filtriramo po "nadopravilih".
  • Ima podopravila - kvalifikator se označi avtomatično, ko ima opravilo svoja podopravila.
  • Prikazuj vse komentarje podopravil - lepo gnezdena opravila nam pomagajo ohraniti pregled na statusom projekta oziroma projektne naloge. Vsako izmed teh gnezdenih opravil ima lahko svoje komentarje, ki so bolj ali manj pomembni za celo nalogo, ne samo za tisto na kateri se komentar nahaja. Zato lahko vse komentarje združimo na enem mestu - to je na opravilu, ki smo ga označili s tem kvalifikatorjem.
  • Začasno prekinjeno opravilo - v kolikor je opravilo začasno zaključeno, se avtomatično označi s tem kvalifikatorjem. (glej ukazni gumb "Začasno zaključi opravilo" in "Začasno zaključi in kreiraj novo opravilo".

  Lastnosti

  Lastnosti opravila so značilnosti opravila, ki se razlikujejo glede na potrebe uporabnikov aplikacije.

  Imamo pa tudi splošne lastnosti, ki se izpisujejo glede na nastavitve aplikacije (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve):

  • ZakleniZakljucenaOpravila - v lastnostih se beleži kdo in kdaj je uporabil ukazni gumb Odkleni za urejanje.
  • ZapisiPopravljanjeZakljucenegaOpravila - v lastnostih se beleži kdo in kdaj je naredil sprememo na že zaključenem opravilu.

  Nadopravilo

  Aplikacija ima možnost, da se nastavi tako, da se na desni pojavi tudi gumb z nadopravilo opravila na katerem se nahajajo. Klik nanj nas prestavi na to nadopravilo.

  Podopravila

  V kolikor jih opravilo na katerem se nahajamo ima, se tu prikaže spisek z vsemi podopravili. V naslovni pasici imamo dve ikone:
  Dodaj novo podopraviloa dodaj novo podopravilo - odpre nam novo formo za dodajanje opravila, ki jo nato poljubno izpolnimo. Se pa opravilo, iz katerega smo prej skreirali to novo podopravila doda v polje “Nadopravilo„.
   prikaži arhivirana opravila - arhivirana opravila se v seznamih ne prikazujejo, lahko pa jih pogledamo, če kliknemo na to ikono.
  Briši vsa predopravila briši vsa podopravila - kot nam že ime pove, ta gumb poskrbi za to, da se temu opravilu umaknejo vsa podopravila naenkrat. Podopravila se ne izbrišejo, izbriše se samo polje nadrejenega opravila.

  Glej tudi Statusi opravil

  Vsaka vrstica podopravila ima dve statusni in dve ukazni ikoni:

  Status lastništva

  Sem lastnik kreator opravila
  Prevzemi lastništvo če imate pravice in določenega opravila ne vidite si s klikom na to ikono dodate lastniško (owner pravico na ta podatek)

  Ukazni ikoni za 

  Arhiviraj in zaključi arhiviraj in zaključi - klik na to ikono naredi ravno to - zaključi in arhivira opravilo.
  Briši podopravilo briši podopravilo - s klikom na to ikono odstranimo to podopravilo, kar ne pomeni, da se odpravilo izbriše, pač pa, da ni več gnezdeno pod to opravilo.

  Predopravila

  Pod tem naslovom najdemo vsa opravil, ki jih je potrebno dokončati, preden lahko začnemo in/ali dokončamo opravilo na katerem se nahajamo. V naslovni pasici imamo dve ikoni:
  Dodaj predopravilo dodaj predopravilo - odpre nam novo pojavno okno, kjer med spiskom opravil poiščemo opravilo, ki ga moramo opraviti, preden se lahko lotimo opravila na katerem se nahajamo.
   prikaži arhivirana opravila - arhivirana opravila se v seznamih ne prikazujejo, lahko pa jih pogledamo, če kliknemo na to ikono.
  Briši vsa predopravila briši vsa predopravila - S klikom na ta gumb odstranimo vsa izbrana predopravila naenkrat.

  Glej tudi Statusi opravil

  Ukazni ikoni za 

  Arhiviraj in zaključi arhiviraj in zaključi - klik na to ikono naredi ravno to - zaključi in arhivira opravilo.
  Briši podopravilo briši predopravilo - s klikom na to ikono odstranimo to predopravilo, kar ne pomeni, da se odpravilo izbriše, pač pa, da ni več gnezdeno pod to opravilo.

  Zaopravila

  Dodaj predopravilo S klikom na ikono za dodajanje zaopravila se odpre nova forma, ki jo izpolniš kot vsa ostala opravila. Edina razlika je, da je opravilo, iz katerega smo to zaopravilo kreirali, postane predopravilo temu opravilu.
   prikaži arhivirana opravila - arhivirana opravila se v seznamih ne prikazujejo, lahko pa jih pogledamo, če kliknemo na to ikono.

  Glej tudi Statusi opravil

  Prioriteta

  Prioriteta nalog se označuje bodisi zato, da sami sebi naredimo prioritetno listo opravil, bodisi nam to določi tisti, ki nam je nalogo delegiral. Opravilo se označi z najvišjo stopnjo prioritete 6 pa do najnižje stopnje 1 oziroma 0, če stopnja prioritete ni določena.
  Opravilo se glede na določeno stopnjo v spiskih primerno obarvajo in se po tej stopnji lahko tudi razvrstijo.
   

  Prioriteta - pomembnost

  Ravno tako kot prioriteta nam filtriranje po spiskih olajša tudi to označevanje opravil s kombinacijo prioritete in pomembnosti. Naloge so lahko:
  - nujne in pomembne
  - NE nujne a pomembne
  - nujne a NE pomembne
  - NE nujne in NE pomembne
  ...in na ta način lahko naloge ustrezno razvrstimo v planer opravil.

  GTD

  Tudi ta polja so namenjena filtriranju med opravili, saj si s pomočjo njih lažje organiziramo svoj čas namenjen delu.

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Listine

  Naziv listine so si v aplikaciji InMaster priborili vsi dokumenti s katerimi preusmerjamo našo zalogo, storitve ali resuse. Vse knjižene listine imajo lahko enako številčno serijo, lahko pa imajo vsaka svojo.

  Ločimo med nekaj skupinami listin:
  Prodajne listne – je skupek različnih listin, ki pa beležijo isto stvar – oddajanje oziroma prodajanje naših artiklov oziroma storitev našim strankam.

  Prodajne knjižene listine - vsako listino, ki jo v aplikaciji InMaster kreiramo moramo potrditi s knjiženjem – s tem smo dejansko spremenili zalogo in finančne podatke. Knjižene listine si, tako kot je zahtevano s strani zakona, številčno sledijo, in se jih ne sme spreminjati. Brišejo se lahko le po ustreznem postopku – bodisi z stornacijo ali dobropisom.

  Nabavne listine – medtem, ko s prodajnimi listinami prodajamo, nabavne listine skrbijo ravno za nasprotno, z njimi namreč prevzemamo artikle na zalogo oziroma kupujemo storitve od naših poslovnih partnerjev.

  Nabavne knjižene listine – ko nabavno listino knjižimo, se vsi podatki iz nje zabeležijo v aplikacijo – poveča se nam zaloga in spremenijo se finančni podatki. Tako kot za prodajne knjižene listine, tudi za te velja, da se ne smejo popravljati oziroma spreminjati.

  Delovni nalogi – aplikacija InMaster ima na voljo tudi listine delovnih nalogov s katerimi upravljamo s proizvodnjo znotraj podjetja. Delovni nalog nam iz artiklov, ki smo jih preko nabavnih faktur prejeli na zalogo in z storitvijo naših zaposlenih, naredi naše nove artikle, ki jih prodajamo.

  Knjiženi delovni nalogi – ko delovni nalog knjižimo se izvrši vse preračunavanje zalog artiklov, ki so bili na tem delovnem nalogu, hkrati pa se izračuna nabavna vrednost novega (našega) artikla.

  Servisni nalogi – prejem in oddajanje artiklov v servis v aplikaciji InMaster beležimo s servisnimi nalogi. Z njimi prevzamemo artikel stranke na zalogo v servisno skladišče in ga od tam tudi vrnemo. Iz servisnih nalogov se kreirajo tudi opravila tipa servis, ki se kasneje lahko tudi obračunajo.

  Listine zalog ali medskladiščnice – z medskladišnicami prenašamo artikle med skladišči. Dejanski prenos zalog naredimo s knjiženjem.

  Osnovna polja listin

  Vsaka izmed listin ima polja, ki jih je potrebno izpolniti, da je listina veljavna in da jo je moč knjižiti. Pa poglejmo nekatere, ki se pojavljajo v taki ali drugačni obliki na vseh listinah.

  Številka listine – številka listine se izpolni avtomatsko iz številčnih serij, ki smo jih določili za vsako posamezno vrsto listine. Številčne serije so v aplikaciji že določene, lahko pa jih po želji prilagodimo. Formo za številčne serije najdemo pod menijem Nastavitve => Nastavitve listin.
  Številka ne-knjiženega računa se razlikuje od številke knjiženega računa. Številke knjiženega računa si morajo slediti po času knjiženja, medtem ko so računi lahko odprti poljubno dolgo in s tem novi računi dobivajo večjo zaporedno številko.
  V aplikaciji si med splošnimi nastavitvami aplikacije nastavimo tudi to ali naj imajo vse prodajne knjižene listine eno številčno serijo ali pa vsaka svojo.
  Pod menijem Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve poiščemo naslednje nastavitve:

  • KnjizeniMPCRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniProdajniAvansniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniVPCRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniWEBRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniZbirniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniAmbulantniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniProdajniDoboropisiImajoSvojoStevilcnoSerijo

  V kolikor so označene s kljukico (vrednost 1), ima vsaka od teh listin svojo številčno serijo, v nasprotnem primeru pa sledijo številčni seriji knjiženih prodajnih računov.

  Zaporedje številčne serije različnih listin je bolj pomemben v primeru, če uporabljamo davčne blagajne, kjer so številčne serije vezane na poslovni prostor.


  Poslovni stik – Poslovni stik je pravna ali fizična oseba, ki je naročila storitve oziroma artikle, ki smo jih dodali na račun. Ta poslovni stik je lahko ali pa tudi ne naslovnik računa in njegov naslov je lahko ali pa tudi ne pravi naslov za dostavo. Oboje lahko nekoliko nižje na formi listin prilagodimo.
  Ko v polje »Poslovni stik« izberemo osebo, se bo avtomatično dodala tudi pod podatke za račun in dostavo. V kolikor želimo kateregakoli izmed podatkov spremeniti, to naredimo tako, da zamenjamo poslovne stike pri podatkih za dostavo oziroma podatkih za račun. Na tiskani listini oziroma na listini, ki bo poslala preko e-pošte, bo vedno naslov poslovnega stika, ki je dodan pod naslovom (razdelkom) »Podatki za račun«.

  Pozor – v primeru, da smo na listino dodali poslovni stik, listino shranili, nato pa poslovni stik zamenjali z drugim, bodo podatki za dostavo in račun ostali od poslovnega stika, ki je bil na tej listini prvi shranjen. Podatke lahko popravimo ročno, ali pa z gumbom za osveževanje osvežimo tudi podatke za račun in dostavo.

  Datum listine – datum listine se izpolni avtomatično z trenutnim datumom. Ta datum bo izpisan kot datum računa. Isti datum bo na listini izpisan tudi ob navedbi kraja listine.

  Datum veljavnosti/ Datum zapadlosti – datum se bo izpisal kot datum veljavnosti ponudbe oziroma datum zapadlosti plačila za knjižene listine. Ta se lahko izpolni avtomatično, v kolikor imamo na izbranem poslovnem stiku določeno zamik plačila. Ta se v dnevih zapiše na formi poslovnega stika v razdelku »Finančni podatki«.

  Datum dobave – je tretji datum, ki ga mora listina vsebovati – gre pa za datum, ko je bila zaračunana storitev opravljena oziroma artikel dobavljen.V kolikor želimo knjižiti listino, kjer je datum dobave v drugem mesecu kot pa datum knjiženja, moramo v aplikaciji to dovoliti. To naredimo tako, da v splošno nastavitev (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve) »DovoliRazlicenMesecDobave« označimo s kljukico.

  Datum dobave do – v kolikor zaračunavamo storitev, ki je bila oziroma bo izvajana skozi daljše obdobje, recimo najem prostora ipd., izpolnimo tudi to polje. Na listini se bo namesto enega datuma dobave izpisal datum dobave od/do. V kolikor sta datumaDatum dobave in Datum dobave do enaka, se bo izpisalo enako, kot če bi vpisali samo Datum dobave.

  Prodajalec – to polje se bo izpolnilo avtomatično z našim imenom – na ta način vemo, kdo je račun vpisal. Ime pa se izpiše tudi na računu pod poljem »Izdal«, ki je na listinah oddanih na FURS (davčne blagajne) tudi obvezen podatek.

  Številka zunanje listine – v kolikor delamo s strankami, ki nam blago ali storitve naročajo preko naročilnic lahko v to polje vpišemo številko naročilnice. Vsak vpis v to polje se nam bo na listini izpisal poleg opisa »Zunanja listina«.

  Opomba – to polje se lahko vidi tudi na spisku listin, zato si vanj vpisujemo opombe do katerih želimo priti že na samem seznamu listin. Polje se ne izpisuje na računu.

  Sklic – sklic se na listine doda avtomatično. V kolikor želimo, da se sklic zapiše drugače v to polje zapišemo želeno obliko in izpisala se bo ob polju »Pri plačilu se sklicujte na:«.

  Predloga za tiskanje – v kolikor imamo pripravljene različne predloge za listine na tem mestu izberemo želeno. Ko listino shranimo se predloga za tisk zamenja. Nove predloge vam po vaših željah pripravi skrbnik aplikacije.
  Jezik na tiskanih listinah - v kolikor želimo listino izdati v drugem jeziku je to seveda možno. V angleščino je prevedenih že večino inMastrovih listin, vse kar je potrebno je to, da na poslovnem stiku, ki mu želimo izdajati listine v angleščini, kot "Jezik poslovanja" izberemo angleško. Za vse ostale prevode se seveda lahko dogovorimo z administratorjem aplikacije, ki želene prevode vnese v sistem.

  Število tiskov računa – gre za izpis kolikokrat je bila listina pregledana oziroma natisnjena. Številka se poveča vsakič, ko nekdo klikne na ukaz »Predogled listine« na neknjiženih računih. Na knjiženih računih pa je zadeva malce drugačna. Zabeleži se prvi natis računa. Naslednjič nam ukaz »Tiskaj račun« odpre samo kopijo tega istega izpisa. Zakonodaja zahteva, da se na vsaki kopiji računa, ki ga izdamo stranki izpiše tudi zaporedna številka kopije, zato se po prvem tisku računa uporablja ukaz »Tiskaj kopijo računa«. Ta nam povečuje številko tiskov v tem polju, hkrati pa se ta številka izpiše tudi na sami tiskani listini.
  Poleg polja je gumb, ki nam odpre pojavno okno s seznamov vseh uporabnikov, ki so ta izpis pogledali, z natančnim datumom in časom izpisa.

  Poslovno leto – polje se vedno napolni s poslovnim letom, ki ga imamo izbranega na svojem profilu. Ob prehodu poslovnega leta ga moramo zamenjati na formi »Moje nastavitve«. V primeru, da se poslovno leto na listini in poslovno leto, ki smo ga izbrali na svojem profilu ne ujemata, listine ne moremo knjižiti. Za pregled listin iz različnih poslovnih let ni potrebno zamenjati poslovnega leta na profilu.

  Tip plačila – to polje je zaradi davčnih blagajn postalo obvezno, saj se morajo vsi računi, ki so plačani z gotovino oziroma kartico prijaviti na FURS. V kolikor takega poslovanja nimamo – navadno je to v primerih, ko delamo samo s podjetji – lahko v svojem profilu nastavimo najpogostejši tip plačila, ki se bo avtomatično dodajal na vse listine, ki jih bomo kreirali sami. To naredimo tako, da na formi »Moje nastavitve« pod razdelkom »Splošne nastavitve« v polju z imenom PrivzetiTipPlačila izberemo tip plačila, za katerega želimo, da se nam avtomatično napolni.
  Pri spletnih naročilih se bo to polje izpolnilo glede na to, kateri tip plačila je želela stranka, ki je oddala naročilo.

  Status – polje obstaja le na listinah, ki so namenjene prejemanju direktnih naročil iz spletne trgovine (vp predračuni in spletna naročila). Preko tega polja lahko stranki na predogledu naročila, do katerega ima dostop na spletni strani trgovine, sporočimo, v kakšnem stanju je njeno naročilo. Statuse si lahko seveda prilagodimo, dodajamo pa jih v aplikaciji pod menijem Nastavitve => Splošni šifranti => Statusi listine.


  Nekaj je tudi polj, ki so specifična le za nabavne listine.

  Datum prejema – v polju izberemo datum, ko smo prejeli listino.

  Sklic – sklice pri nabavnih listinah moramo vpisati, če uporabljamo plačilne naloge. Določi ga naš dobavitelj in je eno izmed polj, ki se uvozi v banko.

  Namen plačila – gre za šifrant, ki ga navadno uporabljamo v bankah za plačilo raznih računov. Izbrati moramo za enega izmed obstoječih šifer, ki bankam pove za kak namen je bil denar nakazan. To polje mora biti izpolnjeno, če uporabljamo modul »Plačilni nalogi«, kjer si iz obstoječih knjiženih računov, ki jih moramo plačati, naredimo plačilni nalog, ki ga potem samo uvozimo v banko.

  Bančni račun - na poslovnem stiku lahko dodamo več bančnih računov, ki jih ta poslovni stik uporablja. Na tem mestu moramo izbrati enega izmed njih. Če bančnega računa na poslovnem stiku ne vpišemo, ga na tem mestu ne moremo izbrati in zato tega računa ne moremo izvoziti v plačilni nalog.

  Številka zunanje listine – na nabavnih računih v to polje vpišemo številko oziroma oznako prejetega računa.

  Neto nabavne listine in DDV nabavne listine – zaradi različnega zaokroževanja računovodskih programov se zgodi, da je kljub enako vpisanim cenam na posamezni postavki računa, naš skupni bruto znesek računa za cent ali dva drugačen kot je na računu, ki smo ga prejeli od dobavitelja. V tem primeru iz prejete listine prepišemo neto ceno in znesek ddv v ti dve polji in tako uskladimo dejansko stanje.

  Na knjiženih računih je tudi nekaj specifičnih polj.

  Poslovni prostor – izpiše se poslovni prostor v katerem je bil račun izdan.

  Knjižil – izpiše se ime uporabnika, ki je knjižil račun.

  Datum knjiženja – izpiše se datum, ko je bil račun knjižen.

  Datum DDV – Datum za DDV je navadno enak datumu knjiženja.

  Datum za temeljnico – je navadno enak datumu knjiženja.

  Dodatna polja listin

  Podatki za dostavo

  Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni – z označbo te kljukice lahko višje na formi spremenimo poslovni stik, ki ga kljub temu da ga osvežimo, ne prenese v polja za dostavo.

  Poslovni stik, podjetje, ime, naslov - Podatki za dostavo se napolnijo avtomatično ob dodajanju osnovnega poslovnega stika. V kolikor želimo, da je blago poslano na drug naslov na tem mestu izberemo drug poslovni stik – tistega, kamor naj se kupljeno blago pošlje.
  Avtomatično se bodo naložili podatki novega poslovnega stika. Če želimo to povezavo obdržati ne glede na to, da zamenjamo osnovni poslovni stik in z ikono osvežimo podatke na listini, moramo označiti opcijo »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni«.

  Kontakt dostave – pod kontaktne osebe lahko vnesemo tudi osebo, ki ji moramo blago dostaviti. Kot vse kontaktne osebe v aplikaciji InMaster, se tudi to doda na formi »Kontaktne osebe« in se jo potem izbere iz seznama.

  Tip dostave – na tem lahko izberemo tip dostave, ki ga izberemo iz šifranta vseh načinov dostave, ki se nahaja v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Načini dostave. V primeru, da gre za naročilo iz spletne trgovine, se to polje napolni z načinom dostave, ki ga je izbrala stranka v košarici.

  Teža (Kg) – na formi za dodajanje artiklov imamo opcijo dodajanja lastnosti artikla. Ena izmed lastnosti se imenuje TEŽA, kjer v kilogramih opredelimo težo artikla. V kolikor imamo vpisano to lastnost na posameznih artiklih, ki so na listini, lahko izračunamo skupno težo pošiljke za dostavo. Poleg polja je ikona, ki nam odpre seznam vseh artiklov, ki so vključeni na listino in njihovo težo, če jo imajo vpisano. S potrditvijo na gumb »Preračunaj«, se nam seštejejo vse vpisane postavke teže in vsota se zapiše v polje Teža (kg). Ko je to polje izpolnjeno, se izpiše tudi na listini.

  Število paketov - v to polje vpišemo število paketov, ki jih bomo dostavili, če želimo, da se to število izpiše tudi na natisnjeni listini.

  Podatki za račun

  Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni – z označbo te kljukice lahko višje na formi spremenimo poslovni stik, ki ga kljub temu da ga osvežimo, ne prenese v polja za račun.

  Poslovni stik, podjetje, ime, naslov, pošta - Podatki za račun se napolnijo avtomatično ob dodajanju osnovnega poslovnega stika. V kolikor želimo, da se listina glasi na drug poslovni stik ga na tem mestu izberemo.
  Avtomatično se bodo naložili podatki novega poslovnega stika. Če želimo to povezavo obdržati ne glede na to, da zamenjamo osnovni poslovni stik in z ikono osvežimo podatke na listini, moramo označiti opcijo »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni«.

  Referenčne listine

  V primeru, da v aplikaciji uporabljamo oddajanje e-računov na portal javne uprave UJP je potrebno izpolniti polje »Številka naročilnice« oziroma »Številka pogodbe«. Tudi če teh dveh številk nimamo je potrebno polja izpolniti, saj v nasprotnem primeru naročilo ne bo mogoče oddati. V polje lahko napišemo tudi »telefonsko naročilo«. Težava v takem primeru nastane le, če račun zavrnejo, ker ne obstaja uradno naročilo. Datum pogodbe oziroma naročilnice je zaželen, ni pa nujen.

  Vrstice listine

  Vrstice listin se med seboj razlikujejo le po tem, da imajo nekoliko različne stolpce. Vsa polja pa lahko vidimo tako, da kliknemo na ikono izbirnika levo od vrstice vpisanega artikla oziroma storitve.

  Novo vrstico lahko dodamo tako, da ob vpisu prve vrstice pritisnemo na smerno tipko, ki nas premakne navzdol.

  Dodaj vrsticoVrstico pa lahko dodamo tudi s pomočjo ukaznega gumba, ki ga najdemo nad vrsticami.

  Poglejmo nekaj stolpcev in njihove funkcionalnosti.

  # - polje je namenjeno zaporedni številki vrstice – ta se povečuje za 1000 in je namenjena sortiranju vrstic. Če te številke izpolnimo sami, se bodo vrstice razvrstile po vpisanih številka naraščajoče.

  Tip – v aplikaciji InMaster imamo dva tipa zapisa na listinah – artikli in storitve. To polje je vedno potrebno izbrati, zato je priporočljivo, da si na formi »Moje nastavitve« izberemo prevzet tip listine (artikel ali storitev), odvisno od tega kateri tip največkrat pri vpisu listine potrebujemo. Ta se lahko vedno tudi zamenja. Tip nam tudi pove iz katerega seznama bomo izbirali zapis v vrstici – ali bo šlo za seznam artiklov ali pa za seznam storitev.

  ID – s pomočjo vpisa id-ja oziroma šifre artikla ali storitve napolnimo celotno vrstico z ustreznimi informacijami o ceni, popustih, nabavni ceni, ddv-ju – skratka vsem, kar imamo vpisano na posameznem artiklu oziroma storitvi.
  Skoraj vsa polja, ki se napolnijo z izbiro ustreznega artikla/S76/A652/Storitve lahko prilagodimo ali spreminjamo z izjemo zneska ddv-ja in mpc cene, ki se izračuna iz vpisanih cen in popustov.

  Kol. - v to polje vpišemo količino izdanih artiklov oziroma zaračunanih storitev. To polje v povezavi z »enoto«, nam omogoča upravljanje z zalogo.

  Enota – enota v kateri prejmemo oziroma oddajamo artikle oziroma storitev, se določi že na samem artiklu oziroma storitvi, tako se nam od dodajanju novih vrstic že samo od sebe napolni tudi to polje. Občasno se zgodi, da dobimo račun z artikli v drugačni merski enoti, kot jo imamo mi zavedeno na samem artiklu in v kateri vodimo našo zalogo. Človek tako vzame kalkulator in preračuna iz metrov v centimetre ali litrov mililitre...v InMastru pa to ni potrebno. Potrebno je določiti možne pretvorbe za izbrano enoto mere na formi artiklov in, v kolikor še niso, določiti pretvorbe na enotah. Na liste nato z dvo-klikom izberemo katerokoli enoto želimo in ob knjiženju nam aplikacija sama pretvori v našo osnovno enoto mere.

  Popust - lahko vpišemo v procentih ali pa znesku. Popust lahko spremenimo na vseh vrsticah hkrati, če ga vpišemo v polje »Spremeni popust na vseh vrsticah« in vpis potrdimo z gumbom »Spremeni«.

  DDV – je navadno določen že na sami storitvi oziroma artiklu, ker tam pač mora biti.

  Spremeni DDV na listiniZgodi pa se, da je potrebno zamenjati stopnjo ddv-ja na listini – največkrat, ko je listina namenjena za tujino. DDV lahko umaknemo s celotne listine na enkrat in sicer z ukazno ikono, ki se nahaja desno nad vrsticam. V kolikor poslovni stik ni označen s kvalifikatorjem tujina nas bo ob knjiženju aplikacija opomnila, da je zneske ddv-ja nič.

  Lokacija – to polje se veže na skladišče, kjer se artikel nahaja. Na voljo imamo poljubno število skladišč, ki jih prilagodimo našim potrebam. Dodajamo jih s formo, ki jo najdemo v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča. To polje v vrstici se napolni avtomatično s skladiščem, ki ga imamo na Mojih nastavitvah izbranega kot »prevzeto skladišče«. Artikel lahko prodamo iz skladišča, kjer se ne nahaja v primeru, ko aplikacijo nastavimo tako, da se lahko knjiži v minus – se pravi, da lahko prodajamo brez zaloge – ne da bi dejansko artikel na tak ali drugačen način prevzeli na zalogo. V kolikor imamo artikel na zalogi v drugem skladišču, ki ni izbran za prevzetega, nam bo aplikacijo pustila prodajo samo v primeru, da sta prevzeto skladišče in skladišče, kjer se artikel nahaja povezana. V nasprotnem primeru moramo skladišče na vrstici zamenjati. Dvoklik na polje nam odpre pojavno okno, kjer lahko vidimo tudi zalogo tega artikla na posameznem izbranem skladišču.

  Lokacija na - posebnost na listinah medskladišlnice - s katerimi premeščamo artikle iz enega na drugo skladišče - na tem mestu izberemo skladišče  kamor želimo artikle premestiti.

  Preveri zalogoZalogo lahko preverimo tudi s klikom na ikono, ki jo najdemo desno nad vrsticami listine. Klik na nanjo nam bo ob začetku vrstice izrisal ikono zelene, oranžne oziroma rdeče barve. Zelena pomeni, da je artikel na izbrani lokaciji na zalogi. Oranžna nam pove, da je artikel na zalogi, le da ni v izbrani lokaciji, temveč na povezanem skladišču. Rdeča ikona pa nam pove, da artikla nimamo na zalogi.

  LoIzberi skladišče za vse vrsticekacijo/skladišče lahko tudi zamenjamo na vseh vrsticah hkrati in sicer z ukaznim gumbom, ki se nahaja nad vrsticami desno. Odpre se nam pojavno okno s seznamom skladišč, kjer ustreznega izberemo.
   
  Izberi skladišče za vse vrsticeNa tem mestu je potrebno omeniti tudi posebnost na listinah zalog - medskladiščnice, kjer imamo dodaten gumb za zamenjavo vseh lokacij hkrati tudi na polju "Lokacija na". Tu izberemo lokacijo kamor z medskladišnico prenesemo zalog iz skladiča, ki smo ga izbrali na polju "lokacija".

  Element – to polje je na posamezni vrstici namenjen povezavi posameznega artikla z določenim podatkom znotraj aplikacije.

  Spremeni element v vrsticah listineZ ikono desno nad vrsticami, lahko element poljubno izberemo in ga hkrati dodamo na vse vrstice računa.

  Poleg povezave artikla oziroma storitve z določenim podatkom znotraj aplikacije ima ta funkcionalnost tudi povsem uporaben namen.
  Če pri poslovanju uporabljamo prevzemnice in ob vrstici vedno napišemo za katero stranko bomo artikel uporabili, lahko konec meseca dobimo poročilo porabljenih artiklov za določeno stranko, ki ga dobimo na spisku poslovnih stikov.
  Oglejte si - Sled za nabavljenim materialom

  SeznamIzbirnik ob koncu vsake vrstice nam odpre možnost izbire ešo/serijske številke za vsak prodan artikel. Serijsko številko dobimo tako, da artikel ob nabavi prevzamemo s serijsko številko oziroma z lastno proizvodnjo, kjer serijsko številko določimo sami oziroma jo avtomatično naredi aplikacija.
  Artikel lahko dodamo na vrstico tudi tako, da v polje »Na listino dodaj artikel s serijsko številko« vpišemo serijsko številko artikla oziroma jo odčitamo s čitalnikom.

  Zamenjaj jezik opisov artiklov na jezik PSAplikacija omogoča večjezičnost in v kolikor imamo nazive artiklov in storitev ter opise prevedene, lahko s pomočjo ikone, ki jo najdemo nad vrsticami desno, spremenimo opise artiklov in storitev v kateri koli jezik.
   
  Vstavi dodatne opise artiklovNa vrstice lahko vključimo tudi celoten opis artikla, ki ga imamo v aplikaciji. To naredimo s klikom na ikono, ki se nahaja desno nad vrsticami. Pozor – dodali se bodo le opisi artiklov, ki imajo na svoji formi označen kvalifikator »Uporabi opis«.
   
  Pomnoži količine v vrsticahObčasno (predvsem pri delovnih nalogih) želimo količino vseh dodanih vrstic povečati oziroma pomanjšati za enak delež. To storimo z ukaznim gumbom "Pomnoži količine v vrsticah". Vpisano število nam pomnoži vse vpisane količine.

   Predhodna in zaključna besedila

  V ti dve polji lahko vpišemo poljubno besedilo, ki se bo izpisovalo na listini pred ali za vrsticami. Če se besedila, ki jih želimo dodati na listine večkrat ponavljajo, jih vpišemo v formo »Predpripravljena besedila«, ki jih najdemo na zavihku Nastavitve => Nastavitve listin. Z ustreznimi oznakami aplikaciji povemo, ali gre za predhodno ali pa zaključno besedilo. Ko besedilo shranimo, ga lahko na listini samo izberemo. Besedilo lahko poljubno dopolnimo na vsaki posamezni listine, s tem pa ne povozimo izvornega besedila.

  Dokumenti se na listinah pojavljajo, kot možnost hranjenja naročilnic na prodajnih listinah oziroma shranjevanje nabavnih faktur na nabavnih listinah.

  Splošni dodatni ukazi na listinah

  Tiskaj listino oziroma Predogled listine (ponudbo, predračun, račun...) – nam naredi pdf izpis listine.

  Pošlji listino (ponudbo, predračun, račun...) (PDF) – pošiljanje pdf listine na elektronski naslov stranke. Elektronski naslov aplikacija dobi iz vpisanega elektronskega naslova na poslovnem stiku, kateremu je listina namenjena, lahko pa ga vpišemo tudi sami. Če je prejemnikov več e-naslove ločimo s podpičjem.

  Pošlji listino (ponudbo, predračun, račun...) (eSlog) – eSlog je oblika zapisa računa, ki ga je moč uvoziti v banko. S tem olajšamo delo našim strankam, saj jim računa ni potrebno ročno vnašati v banko.

  Premakni v listino (ponudbo, predračun, račun...) – Katerokoli listino lahko s tem ukaznim gumbom premaknemo v drugo navedeno listino, kar pomeni, da te listine ne bo več, bo pa nova z enakimi podatki.

  Kopiraj listino (ponudbo, predračun, račun...) – za razliko od premika listine, tu kopirana listina ostane na svojem mestu, naredimo pa poljubno novo listino z enakimi podatki.

  Izvozi listino – s tem ukazom vse vrstice listin izvozimo v excel-ovo tabelo.

  Knjiži listino – listino s tem ukazom knjižimo.

  Knjiži in tiskaj listino – ukaz bo knjižil listino in nas ob knjiženju premaknil na to knjiženo listino, tako da jo lahko tudi natisnemo.

  Razbij komplete – je ukaz vezan na prodajne listine. Aplikacija namreč omogoča prodajo kompletov, ki se vežejo na en artikel – komplet lahko prodamo, da pa bi razknjižili prave artikle in s tem poskrbeli za pravilno vodenje zalog moramo tak komplet razdeliti na njegove komponente – posamezne artikle. To seveda lahko naredimo na roke, lahko pa nam pomaga ta ukazni gumb. Namesto kompleta se bodo na vrsticah pojavili vsi artikli, ki ta komplet sestavljajo.

  Ustvari delovni nalog – pri lastni proizvodnji lahko, ob kreiranju računa za stranko, kreiramo tudi delovni nalog, da to naročilo lahko izdelamo. To naredimo s tem ukaznim gumbom, ki se nahaja na prodajnih listinah. Tako se naročilo, ki ga zavedemo na prodajno listino (ponudba, račun, predračun...) poveže na delovni nalog. Delovni nalog je tako vezan na naročnika in vsebuje vrstice z naročenimi izdelki, ki jih nato lahko pripravimo za izdelavo. Ukazni gumb na naročilu se spremeni v »Pojdi na delovni nalog«, ki nas prestavi na te že izdelan nalog. S tem se prepreči možnost podvojitve in omogoči lažji pregled s statusom naročila.

  Splošni dodatni ukazi na knjiženih listinah

  Tiskaj kopijo računa – zaradi določil FURS-a ob izdaji davčnih računov moramo zabeležiti, če strani izdamo kopijo računa – mora biti zabeleženo tudi katera kopija po vrsti je bila izstavljena. Številka kopije se izpiše tudi na natisnjenem računu.

  Tiskaj račun z oddajnico – finančna listina ob knjiženju vedno dobi poleg tudi blagovno. Ob kliku na ta ukaz pa se nam odpreta pdf zapisa tako finančne kot blagovne listine.

  Tiskaj plačilni nalog UPN – je koristen ukaz predvsem za spletne trgovine, kjer pošiljamo artikle s plačilom po povzetju. Tu natisnemo podatke na UPN položnico.

  Oddaj račun na UJP – s tem ukazom oddamo račun na portal javne uprave. Seveda moramo za to funkcionalnost imeti izpolnjene pogoje.

  Kreiraj dobropis – V kolikor želimo račun izničiti izven davčnega obdobja v katerem je bil izdan, uporabimo ta ukaz. Dobimo novo listino – dobropis, ki ga je potrebno sknjižiti.

  Storniraj račun – v primeru napake na knjiženem računu ga lahko storniramo. Stornacijo lahko naredimo v istem davčnem obdobju. Na ta način listino izničimo.

  Tako za stornacijo kot za dobropis potrebujemo pojasnilo, ki ga vpišemo v polje, ki ga ponudi aplikacija, ko želimo kreirati listino. To pojasnilo mora biti tako, da zadosti vprašanjem, ki bi ga lahko imel inšpektor ob pregledu našega poslovanja.

  Kvalifikatorji

  Kvalifikatorji na listinah so različni - navadno odvisni tudi od naših  potreb. Poglejmo pa nekaj koristnih:

  • Periodična - s tem kvalifikatorjem označimo vse listine, iz katerih se avtomatično kopirajo periodično izstavljeni računi. Več si preberite na "Periodično izdajanje listin
  • Obrnjena davčna obveznost - zakon nam omogoča obrnjeno davčno obveznost - listine, ki so izstavljene v skladu s tem zakonom označimo s tem kvalifikatorjem. Podrobnejši opis pa si lahko pogledate na "Obrnjena davčna obveznost"

  Splošne nastavitve

  • Potrjevanje vseh prodajnih listin na FURS
   Vklop ali izklop potrjevanja vseh prodajnih listin na FURS. Če je nastavitev vklopljeno se vse prodajne listine potrjujejo na FURS.

  • Izpisovanje števila kopij računa na tiskanih knjiženih listinah
   Vklop ali izklop izpisovanja trenutnega števila kopij pri tiskanju knjiženih listin.
   Če je nastavitev označena se pri tisku listine izpiše številka kopije računa, ki se poveča vsakokrat, ko kopijo računa natisnemo.

  • Preverjanje veljavnosti DŠ na VIES
   Vklop ali izklop preverjanje veljavnosti DŠ na VIES.
   Če je nastavitev vklopljeno se za vse prodajne listine pred knjiženjem preverja veljavnost DŠ na VIES.

  • Ob zamenjavi nosilnega PS na listini zamenjaj PS za račun
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za račun« NE označi avtomatično, kar pomeni, da se bo ob menjavi poslovnega stika listine zamenjal tudi poslovni stik za tiskan račun.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za račun« VEDNO avtomatično označi. To pomeni, da se ob menjavi poslovnega stika na listinah poslovni stik za račun ne bo spreminjal. Seveda pa ga lahko vedno spremenimo ročno.

  • Ob zamenjavi nosilnega PS na listini zamenjaj PS za dobavo
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za dostavo« NE označi avtomatično, kar pomeni, da se bo ob menjavi poslovnega stika listine zamenjal tudi poslovni stik dostave.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za dostavo« VEDNO avtomatično označi. To pomeni, da se ob menjavi poslovnega stika na listinah poslovni stik za dostavo ne bo spreminjal. Seveda pa ga lahko vedno spremenimo ročno.

  • ZamikDatumPlacila
   V polje te nastavitve vpišemo število dni, ki se prišteje datumu listine, da se avtomatsko izračuna datum zapadlosti oziroma datum veljavnosti.

  • TiskStevilciVseVrstice
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, aplikacija oštevilči vse vrstice – tudi prazne in take, kjer nismo izbrali artikla oziroma storitve. Tako oštevilči tudi vrstice, kjer smo vpisali komentar oziroma dodaten opis artikla.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, aplikacija oštevilči samo tiste vrstice, kjer so vključeni artikli oziroma storitve, ki smo jih izbrali iz šifrantov.

  • Neporavnane obveznosti
   V kolikor je nastavitev označena se bo na vseh odprtih prodajnih listinah pojavilo opozorilo poleg polja poslovni stik, če bo izbrani poslovni stik imel kakršno koli zapadlo neplačno obveznost.

  Povezana navodila

  Povezani postopki

   
  Vaša cena: 0,00 €

  Obračunavanje resursov preko opravil

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Za pravilno delovanje obračuna resursev potrebujemo pravilno izpolnjenje storitve, resurse in opravila.

  Kako mora biti urejena storitev?

  Imeti moramo vpisano vsaj eno storitev, ki jo bomo obračunavali ob uporabi resursa.

  Storitev mora:

  • imeti vpisano ceno (Prodajna neto cena - cena je brez ddv-ja)
  • imeti vpisan ddv (v procentih)
  • v kolikor želimo obračunavati po dejansko porabljenem času mora 
   • imeti izbrano enoto »Ura«
   • biti označena s kvalifikatorjem »Časovna enota«
  • v kolikor želimo obračunavati "na kos" zgornjih kvalifikatorjev in enote "Ura" ne potrebujemo

  Kako mora biti urejen resurs?

  Imeti moramo vpisan vsaj en resurs, ki ga »oddajamo« v najem.

  Resurs mora imeti:

  • vpisan opis, ki se bo izpisal na vrstici računa
  • vključeno ustrezno opremljeno storitev
  • označen kvalifikator »Resurs se obračunava«

  Kako mora biti urejeno opravilo?

  Imeti moramo vsaj eno ustrezno opremljeno opravilo.

  Opravilo mora:

  • imeti vpisan naziv, ki se bo izpisal na vrstici računa
  • imeti izbran poslovni stik, ki se mu bo uporaba resursa obračunala
  • imeti označen čas Začetek izvajanja
  • imeti označen čas Zaključek
  • biti označeno s kvalifikatorjem »Opravilo se obračuna«
  • imeti izbran resurs, ki ga bomo obračunali


  Potek obračunavanja resursev


  Na seznamu vseh opravil med dodatnimi ukazi poiščemo gumb »Obračunaj resurse«. Ob kliku na ta gumb se nam odpre pojavno okno, kjer imamo možnost, da izberemo poslovni stik, za katerega želimo, da nam aplikacija kreira račun in datum do katerega želimo, da se ti resursi obračunajo.
  V kolikor sta ti dve polje prazni nam aplikacija poišče vse še ne obračunane resurse do današnjega datuma.

  Aplikacija nam ob kliku na gumb »Poišči vse resurse« prikaže spisek poslovnih stikov, ki so do določenega datuma koristili resuse, ki jih do tega trenutka še nismo obračunali. Klik na poslovni stik nam prikaže vsa pravilno opremljena opravila, ki se bodo obračunala. V kolikor želimo, da se določeno opravilo/resurs ne obračuna, na koncu vrstice želenega opravila preprosto s klikom odstranimo kljukico.
  Ko smo z videnim in izbranim zadovoljni, kliknemo na gumb »Obračunaj«.

  Aplikacija nam je ob tem pripravila prodajne račune za vse izbrane poslovne stike. V vrsticah bo izpisano opravilo, pod njim pa resurs, ki ga obračunavamo z ustrezno količino in ceno, ki smo jo prej določili na storitvi. Podatke na računu lahko pred knjiženjem dopolnimo ali spremenim.


  Vaša cena: 0,00 €

  Obračunavanje opravil

  Aplikacija InMaster omogoča avtomatsko obračunavanje opravil – pod pogojem, da so le ta pravilno izpolnjena.

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Opravila

  Opravila, ki jih aplikacija vključi v avtomatični obračun morajo:

  • imeti izpolnjen poslovni stik, za katerega so bila narejena;
  • imeti označen kvalifikator »Opravilo se obračuna«;
  • biti zaključena;
  • imeti vsaj eno od vrednosti:
   • vrednost opravila,
   • storitev s časovno ali »kosovno« vrednostjo
   • odgovorno osebo z ovrednoteno storitvijo.

  Kako ovrednotimo opravila?

  Imamo tri načine vrednotenja opravila.

  1. Vpisana vrednost neposredno na samem opravilu v polje »Vrednost«
  Ta cena vedno prevlada nad drugimi. Na račun se kopira cena, ki je vpisana v polju »vrednost«, ki je cena brez davka.

  • V kolikor nimamo vpisane storitve, se na prodajnem računu izbere privzeta storitev*, pod opis pa se prenese ime opravila.
  • V kolikor imamo na opravilu izbrano storitev (polje »Storitev«), se na listini izbere ta storitev, opis pa je še vedno ime opravila.

  2. Opravilo nima vrednosti ima pa v polju »Storitev« izbrano storitev.
  V tem primeru bo vedno izbralo ceno, ki je določena na tej storitvi. Izbrano storitev bo dodalo tudi na prodajni račun, opis pa bo enak nazivu opravila.

  Storitev je lahko ovrednotena v enem znesku, ki je vpisan v končno ceno same storitve, kar pomeni, da nam bo ne glede na porabljen čas na opravilu za to storitev vedno obračunalo vpisan znesek ali pa ima za enoto izbrano časovno enoto, ter označen kvalifikator »Časovna enota«, kar pomeni, da nam bo znesek obračunalo glede na porabljen čas
  Trgovina=> Storitve

  Primer – Naredili smo opravilo, ki je trajalo 2 uri in pol. Na opravilu smo izbrali storitev:

  • prvi primer – ki nima izbrane časovne enote, njena vrednost pa je 100€. Na obračunu bo izpisalo vrstico s tem opravilom, poleg pa bo znesek 100€.
  • drugi primer – ima izbrano enoto »ura« in kvalifikator »Časovna enota«, vrednost pa je ravno tako 100€. V kolikor na opravilo vključimo tako nastavljeno storitev, nam bo obračun tega opravila izpisal znesek 250€ (za dve uri in pol opravljenega dela).
  3. Opravila nima vrednosti in storitve ima pa odgovorno osebo, ki ima nase povezano storitev.
  Storitev povežemo neposredno na kontaktno osebo, in sicer z lastnostjo »Privzeta obračunska storitev«, kjer izberemo ustrezno storitev.
  V tem primeru bo na prodajni račun vedno dodalo storitev in ceno te storitve, ki je vezana na odgovorno osebo. Kot opis pa bo še vedno izpisalo naziv opravila.

  Obračunavanje projektov

  Seveda lahko vedno na račune damo vsako opravilo, ki smo ga v določen obdobju naredili za stranko, posebej. Lahko pa jih združujemo v projekte. To naredimo tako, da določimo enega oziroma več vrhnjih opravil s primernim poimenovanjem, pod katere nato poljubno gnezdimo pod-opravila. Vsa, s potrebnimi informacijami izpolnjena opravila, se nato lahko pod skupnim imenom združijo na vrsticah prodajnega računa.
  Glej Opravila

  Kako naredimo obračun opravil?

  Izpolnili in zaključili smo vsa opravila vsakega posebej ali pa pod skupnim projektom – kaj pa sedaj?

  Na spisku katerega koli tipa opravil izberemo ukazni gumb »Ustvari prodajni račun«. Enak ukaz najdemo tudi med ukaznimi gumbi na obrazcu za pregled poslovnega stika. Odpre se nam pojavno okno, kjer določimo parametre.

  Poslovni stik - v kolikor želimo obračunati opravila samo za eno stranko jo na tem mestu izberemo. Če želimo obračunati opravila za več poslovnih stikov hkrati pustimo to polje prazno.

  Združi opravila po – izbirnik nam omogoča grupiranje opravil po projektih, storitvah in izvajalcih (odgovornih osebah).

  • Ne združuj opravila – vsa zaključena in za obračun označena opravila se bodo nanizala pod vsakim poslovnim stikom
  • projektih in storitvah – v kolikor imamo narejeno projektno opravilo (vrhnje opravilo) pod katerega smo gnezdili vsa opravila se nam bodo le-ta združila po vpisanih storitvah. Dobili bomo toliko vrstic, kolikor je bilo različnih storitev vključenih na zaključenih opravilih. Vrednost se bo seveda seštela.
  • projektih, storitvah in odgovornih osebah – za razliko od zgornjega združevanja se tu vrstice, ki so združene po storitvah, razdelijo, če so jo opravljali različni izvajalci. Za vsakega izvajalca se za vsako vrsto storitve kreira nova vrstica. Vrednosti se tudi tu seštevajo.
  • Datum začetka / Datum konca – s tem opredelimo obračunsko obdobje. Brez teh datumov nam aplikacija obračuna ne bo naredila.

  Ko smo nastavili vse parametre kliknemo na gumb »Poišči vsa opravila«. V kolikor nismo izbrali poslovnega stika, se nam bo prikazal spisek vseh poslovnih stikov, za katere smo v določen obdobju opravljali različne naloge. V kolikor za katerega izmed navedenih poslovnih stikov ne želimo kreirati prodajnega računa, preprosto odznačimo potrditveno polje, ki se nahaja ob njegovem imenu.

  Ob kliku na ime poslovnega stika se nam pokaže povzetek vseh opravljenih nalog, ki so bila zaključena in označena s kvalifikator »Opravilo se obračuna«.

  • Stolpec »Opravilo« - nam izpiše naziv opravila ali naziv projekta, ki je lahko, glede na izbran parameter na polju »Združi opravila po«, dopolnjen z nazivom storitve in imenom izvajalca opravila. To polje se bo izpisalo na vrstici prodajnega računa v polju »opis«.
  • Stolpec »Storitev« - izpisana je storitev, ki se bo obračunala in bo tudi dodana na vrstico listine (id).
  • Stolpec »Kol.« - gre za količino porabljenih enot (pa naj bo to za kos ali pa časovno enoto). - ta se bo vpisala tudi na vrstico listine v polje z istim imenom.
  • Stolpec »Cena« - gre za prodajno ceno navedene storitve na enoto brez ddv-ja, ki bo na listini zapisana v stolpec »pc«.
  • Stolpec »Skupaj« - gre za skupno prodajno cene glede na porabljeno količino enot.
  • Stolpec »DDV%« - izpiše se %ddv izbrane storitve, ki se tudi prenese na vrstico listine prodajnega računa.
  • Stolpec »Trajanje« - pa gre za dejansko urno porabo časa, ne glede na obračunano količino.

  Poleg vsake vrstice imamo potrditveno polje:

  • označeno – pomeni, da bo vrstico preneslo na prodajni račun
  • neoznačeno – pomeni, da opravila ne bo obračunalo.
  Ko smo z izbranim zadovoljni, kliknemo na gumb »Ustvari listino«, ki nam naredi toliko prodajnih računov, kolikor imamo izbrani poslovnih stikov s po toliko vrsticami, kolikor jih imamo označenih.

  Prodajne račune še malce pregledamo, opremimo z ustreznimi datumi, knjižimo, pošljemo stranki in na bančnem računu občudujemo sadove našega dela.

  * privzeta storitev je storitev, katere id je vpisan v splošni nastavitvi »DefaultStoritev«.
  Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve
  Vaša cena: 0,00 €

  Proizvodnja

  V proizvodnji se najdemo takoj, ko naše podjetje nabavlja surovine, prodaja pa lične avtorske izdelke. Glavoboli s strani vodenja zalog se poostrijo takoj, ko je za naše izdelke potrebnih več kot le dve surovini. Če pa želimo ovrednotiti tudi naše delo oziroma delo naših zaposlenih pa se znajdemo pred oviro, ki je marsikatere pognala v vode »na uč nas proizvodnja na mesec košta...«.
  Seveda na trgu obstaja kup rešitev, ki pa so za manjše proizvodnje navadno čisto prevelik finančni zalogaj. Pri aplikaciji InMaster pa ni tako.

  Pa poglejmo kako vodenje proizvodnje deluje.

  Kaj potrebujemo?

  1. Vpišemo surovine - Artikli

  Trgovina => Artikli
  Za začetek seveda potrebujemo vse artikle/surovine, ki jih v proizvodni potrebujemo. *Za boljši pregled in razporeditev jih lahko razdelimo v smiselne kategorije, ki jih dodamo v meniju Trgovina => Kategorije/filtri.

  Na artiklu moramo izpolniti naslednja polja:

  • Id artikla
  • Ime artikla
  • Enota artikla
  • Možne pretvorbe za izbrano enoto mere

  Priporočljivo pa je, da izpolnimo tudi

  • EAN (za prevzem in inventure)
  • Primarni dobavitelj (nujno za avtomatično naročanje)
  • Dobaviteljev id (za lažje naročanje)
  • Kategorija (za analitiko)
  • Min. količina/ Max. količina (nujno za avtomatično naročanje)
  • Dobavitelji artikla (za hiter pregled različnih dobaviteljev/cen)

  V primeru, da surovina pred uporabo potrebuje pregled (test ustreznosti, delovanje...) to tudi določimo z lastnostjo "Zahteva pregled za stopnjo", kjer izberemo v naprej določene stopnje pregleda.

  Surovine za katere se je potrebno držati sistema FIFO oziroma FEFO pa moramo označiti tudi kot "Nosilne LOT artikle", kar naredimo pri vpisu sorovin z ustreznim kvalifikatorjem.

  Nabavna cena se doda oziroma spreminja ob knjiženju nabavnih listin - prevzemnice oziroma nabavnega računa – seveda pa se jo lahko vpiše tudi neposredno na artikel.
  Dobavitelji in proizvajalci so poslovni stiki, označeni s kvalifikatorjema "Dobavitelj" in "Proizvajalec".

  Pogosta vprašanja

  Ali potrebujem vnesti čisto vse surovine – tudi vijake, žeblje...?

  Odvisno. Če želite imeti red in pregled nad vsemi stroški in približno vedeti, kdaj bo teh vijakov zmanjkalo in jih ne naročiti na tisoče, medtem ko jih je nekaj tisoč še na zalogi, potem – ja.

  Bolj natančno ko vodimo zalogo, bolj natančno bomo imeli izračunane dejanske stroške, manj bo dela z inventurnim usklajevanjem in tudi z naročanjem. In nenazadnje...tudi vijaki in žeblji imajo svojo ceno, ki povišujejo lastno vrednost našega produkta.

  Surovine velikokrat jemljemo od različnih dobaviteljev. Potrebujemo za vsakega dobavitelja svoj artikel?

  Ne – če gre seveda za isti artikel. Na samem artiklu imamo možnost, da vpišemo vse dobavitelje, njihove šifre in cene za ta artikel.
  Glej Artikli (Dodatni ukazi in kvalifikatorji) 


  2. Pripravimo posebne tipe opravil

  Nastavitve => Nastavitve APP => Tipi opravil
  Potrebujemo posebne tipe opravil, ki so namenjeni proizvodnji. Imamo lahko enega ali več tipov - odvisno od tega kakšne informacije želimo ob koncu nekega obdobja pridobiti. Te povežemo na ustrezne storitve.

  3. Popišemo delovni proces – Storitve / kategorije storitev

  Trgovina => Kategorije
  Naredimo ustrezne kategorije, ki jih bomo potrebovali v proizvodnji - ti so odvisni od samega proizvodnega procesa. Kategorije se v proizvodnem modulu izbirajo takoj po prijavi uporabnika. Z izbiro kategorije pa pridemo do ustreznih storitev.
  Te kategorije se lahko nanašajo na sam izdelek - recimo naredimo kategorije stol Lux, stol Rex, miza Max , miza Tom...
  ... ali pa na samo vrsto storitve oziroma stroj kjer storitev opravljamo - recimo razrez, vrtanje, lepljenje, sestavljanje... oziroma Stoj 1, stroj 2...

   

  Trgovina => Storitve
  Sledimo korakom za izdelavo našega proizvoda. Vsak del proizvodnje vpišemo in ustrezno časovno ovrednotimo.

  Pri dodajanju storitve je potrebno vpisati / označiti:

  • Šifra
  • Ime
  • Enota
  • Lastna cena (s tem glede na enoto ovrednotimo delo delavca te storitve)
  • Tip opravila, ki smo jih že določili – pod njim se bodo zbirale opravila z urami proizvodnje.
  • označiti kvalifikator "Prikaži v proizvodnji"
  • Predviden čas
  • Lahko po tudi označimo storitev kot Normirano storitev, če to seveda je.

  4. Določimo in vpišemo skladišča oziroma lokacije

  Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča

  Kot skladišča oziroma lokacije razumemo v proizvodnji štiri različne pojme:

  • skladišča surovin oziroma končnih izdelkov - prostori, regali oziroma police, kjer se nahaja surovina oziroma izdelek.
  • premično skladišče - voziček oziroma vsebnik, s pomočjo katerega prenašamo / prevažamo surovine do želenih lokacij.
  • lokacije - prostori navadno v proizvodnji, kjer surovine pripravimo za proizvodno
  • proizvodne lokacije - lokacije, kjer se vrši izdelava našega izdelka.

  Vsaka izmed teh lokacij ima lahko svoje značilnosti, ki jih določimo na vsaki lokaciji posebej. 

  Glej: Skladišča ali lokacije

  5. Stopnje pregleda lokacij

  Nastavitve => Splošni šifranti => Stopnje pregleda lokacij

  Za nekatere vhodne surovine imamo med procesom od nabave do proizvodne navadno določen pregled, ki mora biti opravljen preden surovino dejansko uporabimo v končnih izdelkih. Na tem mestu določimo stopnje pregleda, ki jih moramo izvesti na surovinah, te pa vežemo na lokacije in artikle. Tako zagotovimo, da artikla pri premiku med lokacijami ne bomo mogli prestaviti na neko lokacijo, brez ustreznega pregleda.


  6. Vpišemo izdelke - Artikli 

  Trgovina => Artikli

  Naše izdelke, prav tako kot surovine, vpišemo med artikle. Za potrebe same proizvodnje potrebujemo zelo malo podatkov. V kolikor aplikacijo uporabljamo tudi za namen prodaje pa mora biti izpolnjeno več polj. A poglejmo samo nujna polja za samo proizvodnjo:

  • Id artikla
  • Ime artikla
  • Enota artikla

  Za razliko od surovin pa imajo naši izdelki tudi sestavnice oziroma recepturo, ki jo moramo izpolniti, da nam kasneje razknjiževanje ne bo delalo težav.
  Glej Artikli - Receptura artikla

  V kolikor imamo več proizvodnih linij, lahko na samem artiklu določimo tudi to, na kateri liniji izdelek sestavljamo. To določimo z lastnostjo "Proizvodna lokacija", ki jo poiščemo med lastnostmi na desni strani forme.


  Tako smo prišli do nastavitev, ki jih potrebujemo za zagon proizvodnje. Seveda pa je od naših potreb in velikosti proizvodnje odvisno koliko in katere podatke bomo izpolnjevali. 


   

  Vaša cena: 0,00 €

  Periodično izdajanje listin

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Za periodično izdajanje listin moramo imeti seveda v naprej pripravljeno aplikacijo za izdajanje listin - urejen primarni / nosilni poslovni stik, podatke podjetja, logotip na listinah...

  Potrebujemo pa tudi primerno pripravljene poslovne stike, ki jim bomo izdajali račune.

  Kako morajo biti urejeni poslovni stiki?

  • Izpolnjeni morajo biti osnovi podatki poslovnega stika – naziv, naslov, kraj,... to kar se navadno izpiše na poslanem računu
  • Da poslovni stik lahko dodajamo na račune, mora biti označen s kvalifikatorjem »Kupec«.
  • Da poslovni stik lahko dodajamo na VP račune, mora biti označen s kvalifikatorjem »B2B kupec«.

  Potrebujemo tudi storitve, ki jih bomo dodajali na lisine.

  Kako morajo biti urejene storitve?

  • vpišemo šifro storitve - to kasnjele lahko vpišemo ali izberemo na vrstici listine v stolpcu ID
  • vpišemo ime storitve - ta se bo izpisoval na listinah
   • v ime vpišemo samo tisto kar želimo, da se izpisuje na listinah, ko izberemo to storitev
   • v kolikor želimo, da se izpisuje datum dobave vključimo v opis tag  [DATUM_DOBAVE]. npr: Zaračunavamo vam storitev dobavljeno na datum [DATUM_DOBAVE]
   • v kolikor želimo, da se izpisuje datum do vključimo v opis tag [DATUM_DOBAVE_DO]. npr: Zaračunavamo vam storitev opravljeno do [DATUM_DOBAVE_DO]
   • v kolikor želimo, da se izpisuje obdobje pa lahko uporabimo tudi oboje. npr: Zaračunavamo vam storitev od [DATUM_DOBAVE] do [DATUM_DOBAVE_DO]
  • vpišemo Prodajno neto ceno
  • vpišemo DDV v procentih

  Potek dodajanja periodičnih računov

  Račun kreiramo kot vsak običajen račun oziroma velepordajni račun. S klikom na ikono Dodaj nov podatek za dodajanje novega podatka.

  •  izberemo poslovni stik
  •  izberemo datum listine - datum naj bo datum zadnje izdane listine
         - če smo danes 1.10. zadnji račun pa smo izdali 15.9. izberemo v tem polju datum 15.9.
  • podobno kot datum listine izpolnimo datum zapadlosti, datum dobave, ki naj bodo enaki datumom zadnje listine
  • v kolikor imamo poslovanje zasnovano na zaračunavanju storitev od - do nekega datuma dobave, izpolnimo ustrezno tudi polje datum dobave do z ustreznim datumom
  • v kolikor imamo posebno listino za tiskanje jo seveda izberemopod poljem Predloga za tiskanje (ni nujno)
  • če želimo in če jo seveda imamo, lahko pod polje Zunanja listina vpišemo številko naročilnice, ki smo jo prejeli od stranke (ni nujno)
  • zaradi pregleda in filtriranja v spiskih lahko v Opombo vpišemo, da gre za predlogo periodike,  število mesecev... (ni nujno)
  • ko so ti podatki izponjeni listino shranimo
  • v vrstice dodamo želeno storitev
  • na desni strani forme
   • pod naslovom Kvalifikatorji označimo polje Periodična
   • pri naslovu Lastnosti z znakom za dodajanje Dodaj lastnost odpremo izbirnik lastnosti kjer izberemo tri
    • Perioda - mesecev - s številko vpišemo na koliko mesecev se račun izdaja
         - npr: če želimo da se kreira na tri mesece vpišemo številko 3
    • Zadnja izdana - izberemo datum zadnjega izdanega računa
         - datum se glede na kasnejše kreiranje periodičnih računov spreminja
    • Zadnja knjižena - izberemo datum zadnjega knjiženega računa
         - datum se glede na kasnejše knjiženje periodičnih računov spreminja

   Predloga je na ta način pripravljena. Sedem dni pred datumom, ko bi moral biti izdan račun, se bo le ta naredil in vas počakal v spisku neknjiženih računov. Vse kar morate storiti je, da ga pregledate, po potrebi dopolnite še s kakšno vrstico, sknjižite in pošljete stranki.

  Tako označeni računi se brišejo samo, ko ga ne želimo več izdajati.

  Tako pripravljen račun se spreminja samo, ko želimo, da se v prihodnosti ta sprememba vedno zonva pojavlja na tem računu.

  Glejte tudi

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Promocijske kode

  Trženje => Promocijske kode

  Naziv akcije – ko stranka doda promo kodo, se ta doda kot vrstica v košarico s tem naslovom.

  Šifra akcije – v kolikor želimo oglaševati akcijo z »vpiši kodo« se ta koda vpiše v to polje. POZOR – koda mora biti vpisana natančno.

  Promokode so lahko narejene na dva načina

  • vpišemo šifro v zgornje polje šifra akcije – in označimo kvalifikator Šifra je promo koda - v tem primeru se kode ne porabljajo (potrebno je označiti kvalifikator - Kode se ne porabijo)
  • ustvarimo promocijske kode - s pomočjo ukaznega gumba »Promocijske kode« kreiramo želeno število promocijskih kod, ki jih razdelimo. Te kode se lahko uporabijo le enkrat, če pa želimo, da se kode ne porabljajo se porabljajo označimo kvalifikator Kode se ne porabijo.

  Začetek akcije – vpisati moramo datum začetka akcije

  Konec akcije – vpisati moramo tudi datum konca akcije

  Link na podrobnosti – naziv akcije je lahko povezan na poljubni url naslov, ki ga vpišemo v to polje.

  Akcijski element – če se akcija veže na določen element (artikel, na določeno kategorijo oziroma na določeno storitev) – se sid tega elementa vpiše v to polje – to številko dobimo v naslovu elementa znotraj aplikacije – trgovina.com/S540105/Artikel?Id=126

  Vrednost – če je akcija v obliki vrednosti popusta se v to polje vpiše neto znesek popusta v €

  Popust v % - če je akcija določena v procentih se v to polje vpiše procent popusta, označi pa se tudi kvalifikator Procent namesto zneska.

  Znesek, nad katerim promo kode veljajo – vpiše se neto znesek v €, nad katero veljajo promo kode

  Količina, nad katero promo kode veljajo – vpiše se količina, nad katero veljajo promo kode – označi pa se tudi kvalifikator Za količino nad. Naslednja polja so informativne narave in se izpolnjujejo glede na nastavitev kvalifikatorjev in dejanske porabe promokod.

  • Že izkoriščenih promo kod
  • Še neizkoriščenih promo kod
  • Razdeljenih promo kod
  • Nerazdeljenih promo kod
  • Skupaj oddane preko spleta
  • Skupaj knjižene

  Kvalifikatorji promokod

  Akcija zaključena – kvalifikator se označi, ko akcijo zaključimo – te promokode na spletni strani ne bodo več delovale.

  Šifra je promo koda – kvalifikator označimo če smo pod polje Šifra akcije vpisali kodo, ki jo razdelimo kot promoakcijo.

  Procent namesto zneska – kljub temu, da smo že v polja vpisali vrednosti je potrebno na tem mestu označiti, da aplikacija upošteva procent popusta.

  Odbije poštnino – v kolikor obkljukamo ta kvalifikator, se ob uporabi promokode odšteje poštnina.

  Kode se ne porabijo – v primeru, da ne želimo omejiti količino promocijskih kod, se označi ta kvalifikator.

  Vezana na artikel – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na artikel katerega sid šifro smo vpisali v polje

  Vezana na določeno storitev – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na storitev katere sid šifro smo vpisali v polje

  Vezana na kategorijo artiklov – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na kategorijo katerega sid šifro smo vpisali v polje

  Vezana na proizvajalca – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na artikle določenega poslovnega stika katerega sid šifro smo vpisali v polje

  Doda brezplačen artikel – s tem kvalifikatorjem označimo, da se ob uporabi promokode v košarico doda brezplačni artikel katerega sid šifro smo vpisali v polje

  Doda brezplačno storitev – s tem kvalifikatorjem označimo, da se ob uporabi promokode v košarico doda brezplačna storitev katere sid šifro smo vpisali v polje

  Za vse artikle v promociji – akcija velja za vse artikle, ki smo jih na tak ali drugačen način omejili

  Za en kos najcenejšega art. – akcija velja za en kos najcenejšega artikla, ki ga je stranka dodala v košarico

  Za vse kose najcenejšega art. – akcija velja za vse kose najcenejših artiklov, ki jih je stranka dodala v košarico

  Za en kos najdražjega art. – akcija velja za en kos najdražjega artikla, ki ga je stranka dodala v košarico

  Za vse kose najdražjega art. – akcija velja za vse kose najdražjih artiklov, ki jih je stranka dodala v košarico

  Za količino nad – če smo vpisali vrednost pod polje Količina, nad katero promo kode veljajo, označimo tudi ta kvalifikator.

  Globalni popust samo na artikle – če velja popust kode za vse artikle – ne glede na vse – označimo ta kvalifikator.

  Promocijske kode se upoštevajo tudi kot popust na listinah. Stranke pa jih lahko uporabijo tudi v naši spletni trgovini, kjer jim po danih parametrih avtomatično izračuna nov znesek - hkrati pa se promokoda zapiše tudi na skreirano listino ob oddanem naročilu.

  Vaša cena: 0,00 €

  Resursi

  Trgovina => Resursi 

  Poleg artiklov in storitev so resursi tretja velika skupina sredstev v podjetju. Ta sredstva lahko koristimo in razporejamo znotraj podjetja, lahko pa jih seveda tudi oddajamo v najem.
  Z aplikacijo InMaster si zagotovimo pregled nad resursi, njihovo obračunavanje ter dokaj enostaven način planiranja porabe oziroma zasedenosti vseh resursov podjetja.

  Za začetek pa jih moramo vpisati in nastaviti. Pod menijem Trgovina => Resursi dodamo nov podatek in izpolnimo dana polja.

  Urejanje resursa

  Šifra – šifro lahko izpolnimo sami, lahko pa jo ob shranjevanju izpolni aplikacija. Videli jo bomo v spiskih in če jo poimenujemo s šiframi, ki imajo za nas nek pomen, jo bomo tako lažje poiskali.

  Opis – kratek opis resursa nam bo povedal za kateri resurs gre – polje pa se bo izpisalo na opravilih in na nekaterih koledarjih. Polje se pojavlja tudi v spiskih resursov.

  Poslovni stik – gre za informativno polje v kolikor resurs, ki ga želimo uporabiti ni naš. V tem polju izberemo poslovni stik, ki je lastnik resursa s katerim želimo upravljati.

  Artikel – v kolikor je resurs določen »artikel«, ki smo ga nekoč kupili in ga imamo kot takega zavedenega med artikli, ga lahko na tak način povežemo in s tem prihranimo opisovanje lastnosti resursa – vse informacije o njem dobimo že na artiklu samem.

  Storitev – storitev pa je pomembna, saj se upošteva ob samem obračunavanju resursov. V kolikor resurs želimo obračunati, ga moramo vključiti na opravilo, nanj pa povezati storitev z ustrezno ceno. Ko se naredi obračun resursov, se naredi prodajni račun, ki na vrsticah vsebuje ime te storitve.
  Ne spreglej postopka za Obračunavanje resursov preko opravil

  Osnovno sredstvo - v kolikor je naš resurs hkrati tudi osnovno sredstvo podjetja, ju na tem mestu povežemo. Več o osnovnih sredstvih pa na navodilih z naslovom Osnovna sredstva

  Barve – izbrana barva bo na koledarju označevala vse rezervacije tega resursa.

  Koledar resursov
  Na tem mestu je prikazan koledar, ki je prav tak kot vsi koledarji na tem svetu, le da prikazuje rezervirane termine tega resursa. Na samem izpisu je navedeno ime opravila, če ni s kvalifikatorji drugače določeno. Te določimo tako, da kreiramo opravila z načrtovanim ali pa dejanskim začetkom in koncem in nanj povežemo želeni resurs. Vsa opravila »bodo vedela« in nas bodo na to tudi opozorila, če je termin, ko želimo uporabiti določen resurs, že zaseden.
  Dnevi/datumi nad stolpci so povezave, ki nam odprejo okno s koledarjem vseh zasedenih resursev za ta dan.

  Kvalifikatorji resursov

  • Prikaži odgovorno osebo v koledarju – če označimo ta kvalifikator, se bo v koledarju resursov, namesto naziva opravila, izpisalo ime odgovorne osebe za opravilo, ki vsebuje ta resurs.
  • Prikaži poslovni stik v koledarju – če označimo ta kvalifikator, se bo v koledarju resursov, namesto naziva opravila, izpisal naziv poslovnega stika, ki smo ga dodali na opravilo, ki vsebuje ta resurs.
   *Opomba -V kolikor sta označena oba zgornja kvalifikatorja se izpiše tako odgovorna oseba kot tudi poslovni stik.
  • Dovoli, da se resursi prekrivajo – aplikacija v osnovi ne dovoli, da bi isti resurs lahko vključili v dve različni opravili, ki se izvajata ob istem času. Če želimo to omogočiti označimo ta kvalifikator.
  • Resurs se obračunava – v kolikor želimo resurs obračunavati s pomočjo funkcije na opravilih, mora biti označen s tem kvalifikatorjem. 
   Ne spreglej postopka za Obračunavanje resursov preko opravil
   *Opomba - V kolikor želimo resurs obračunavati mora biti nanj vključena storitev oziroma mora opravilo, kamor je vključen resurs vsebovati storitev. 
  • Ne prikazuj na koledarju razpoložljivosti resursov - v aplikaciji inMaster lahko preko koledarskega prikaza "Razpoložljivost resursov / zaposlenih" razporejamo  različne vrste resursev - na tem mestu lahko označimo, da se ta resurs ne prikazuje na tem koledarju.
  • Osnovno sredstvo - s tem kvalifikatorjem označimo resurse, ki so hkrati tudi osnovna sredstva podjetja.

  Lastnosti resursov

  Med lastnostmi lahko izberete:

  • Skupina resursev - za katero lahko izberete enega izmed treh opcij:
   • Ljudje
   • Stroji
   • Prostori
  Lastnost je lahko namenjena zgolj za klasifikacijo resursev in kasnejše razvrščanje, uporablja pa se tudi pri razvrščanju resursov na koledarskem prikazu "Razpoložljivost resursov / zaposlenih".

  Povezani postoplki

  Vaša cena: 0,00 €