Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Opravila

  24
  Opis

  Ob kliku na menijski gumb “Opravila„, se nam prikaže levi meni z vsemi tipi opravil, ki jih ima naša aplikacija. Tipe lahko odpiramo tudi sami, oziroma to naredi pooblaščena oseba v podjetju - administrator.

  Glej Nastavitve => Nastavitve APP => Tipi opravil

  Ob izbiri želenega tipa nas prestavi na spisek že obstoječih opravil tega tipa. Kot smo že vajeni, je na desni strani ikona za dodajanje novega opravila.

  Glej tudi “Spiski„ in Statusi opravil

  Forme opravil se prilagajajo glede na potrebe posameznega podjetja, zato vas naj ne skrbi, če jih je na tem mestu opisanih več, kot jih vidite.

  Opravilo odprl/a - ob kreiranju novega opravila se to polje izpolni z našimi podatki - imenom in priimkom ter dnevom in uro, ko smo to opravilo odprli. Iz našega stališča gre za trenutni datum in uro.
  Poleg imena kreatorja sta tudi dve ikoni.

  Pošlji sporočilo kreatorju - v kolikor nam je bilo opravilo delegirano, lahko s to ikono obvestimo kreatorja opravila o našem napredku oziroma o zaključku naloge. Odpre se nam pojavno okence v katerem so že izpisane določene informacije iz trenutnega opravila.

  Pojavno okence "Pošlji sporočilo kreatorju"

  Zadeva - je naziv opravila
  Vsebina sporočila - sem pa se vpiše vsebina obeh polji z opisom - opis in dodatni opis.
  Opis - navadno vpiše kreator in ga odgovorna oseba nima pravice spreminjati, če seveda ne gre za isto osebo.
  Dodaten opis - vpis, ki ga doda lahko odgovorna oseba tega opravila.

  Pod vsebino seveda lahko po želji vpišemo tudi dodatno besedilo.

  Sporočilo lahko s kljukico označimo kot “nujno„ - to pomeni, da bo prejemniku sporočila aplikacija takoj ob prijavi odprla okno s sporočili. V primeru, da je v času pošiljanja nujnega sporočila prejemnik že prijavljen v aplikacijo, se okno sporočila takoj odpre in s tem opozori prejemnika na nujnost le-tega.

  Izberi predpripravljen tekst Poleg okna za vsebino sporočilo se nahaja ikona, ki nam omogoča, da v sporočilo dodamo v naprej pripravljen tekst, ki smo ga dodali pod nastavitvami.

  Glej Nastavitve => Nastavitve listin => Predpripravljeni teksti

  Dodeli opomnik kreatorjuDodeli opomnik kreatorju - namen opomnikov je, da se v prihodnosti opozorimo na določeno nalogo, ki jo moramo opraviti, enako seveda lahko opozorimo tudi drugega uporabnika - v tem primeru kreatorja opravila.

  Nadrejeno opravilo* - v kolikor ima opravilo, ki ga vpisujemo tudi svoje nadopravilo, ga na tem mestu izberemo s pomočjo ikone “Izbirnika„. Odpre se nam seznam vseh opravil, ne glede na tip, kjer s pomočjo filtriranja poiščemo in s klikom izberemo želeno opravilo.
  Ko izberemo nadopravilo se pojavita še dve ikoni:
  Prikaži nadrejena opravila prikaži nadrejeno opravilo - s klikom na prvo ikono nas aplikacija prestavi na izbrano nadopravilo.
  Sprazni polje nadrejenega opravila izprazni polje nadrejenega opravila - klik na to ikono izbrano nadrejeno opravilo izbriše.

  Naziv opravila - v to polje vpišemo kratek naslov naloge, ki jo kreiramo. Ta vpis se lahko prikazuje tudi v spiskih, zato je dobro, da vsebuje vsaj osnovne informacije o nalogi, nikakor pa ne njenega opisa - za to je namenjeno drugo polje.

  Tip opravila - to polje je že izpolnjeno, če smo opravilo kreirali iz spiska določenega tipa. Lahko pa tip opravila kasneje tudi spreminjamo.

  Poslovni stik* - opravila, ki jih izvajamo, so navadno vezana na določen poslovni stik, pa naj gre to za naše podjetje ali pa za zunanjega naročnika. S pomočjo ikone za izbiranje, se nam odpre spisek vseh poslovnih stikov, ki so vpisani v našo aplikacijo. Med njimi pa potem izberemo tistega, za katerega to nalogo opravljamo. Kasneje se glede na te vpise lahko znotraj aplikacije izpiše poročilo vseh opravil, ki so bila vezana na določen poslovni stik.
  Ko izberemo poslovni stik se pojavita še dve ikoni:
  Prikaži poslovni stik prikaži poslovni stik - s klikom na prvo ikono nas aplikacija prestavi na izbran poslovni stik.
  Sprazni polje poslovnega stika izprazni polje poslovnega stika - ikona rdečega križca pa nam polje izprazni.

  Kontaktna oseba* - v primeru, da nam nalogo naloži specifična oseba znotraj navedenega podjetja, jo na tem mestu izberemo - če je seveda vpisana v aplikacijo.
  Ob izberi se nam pojavi več ikon:
  Prikaži kontakt prikaži kontakt - klik nas prestavi na izbrano kontaktno osebo;
  Sprazni polje kontakta izprazni polje kontakta - ikona nam izbriše izbrano kontaktno osebo;
  Pošlji sporočilo pošlji sporočilo - klik na to ikono, nam odpre formo za pošiljanje sporočila kontaktni osebi, ki je izbrana;
  Pošlji sms pošlji sms - klik na to ikono, nam odpre formo za pošiljanje sms sporočila kontaktni osebi, ki je izbrana;

  Lokacija - v kolikor je za nalogo in kasnejše analize opravil pomembno, lahko vpišemo tudi lokacijo, kjer se bo naloga izvajala.

  Vrednost - vsako izmed opravil ima lahko svojo vrednost, ki jo vpišemo v to polje. Pri izpisu poročil vseh opravil na ta način lahko hitro vidimo, koliko je bilo vredno delo v določenem času, znotraj enega projekta, enega ali skupine zaposlenih.

  Opravljeno - opravilo je lahko tudi tako, da se nam razvleče na več dni - za informiranje drugih, ki bi bili lahko udeleženi v fazah pred, med in za opravilom, lahko tudi beležimo naš napredek. V pojavnem oknu, ki se odpre, ko kliknemo na ikono "sprememba opravljenosti" poleg polja, vpišemo procente opravljenosti in kratek komentar, ki bo poročal o stanju. Tako kratko "poročilo" lahko oddamo večkrat - vse do 100% opravljenega opravila.

  Storitev - včasih imamo naloge, ki so vezane na določene storitve, ki jih kasneje lahko tudi obračunamo strankam. Tu s pomočjo izbirnika poiščemo ustrezno storitev.

  Odgovorna oseba* - je oseba, ki je zadolžena za dejansko izvedbo naloge. Če sami kreiramo opravilo se ob shranitvi, v kolikor nismo izbrali drugega kontakta, avtomatično doda naše ime. Seveda lahko sebe tudi kasneje izbrišemo in dodamo drugo osebo, če nam funkcija v podjetju to dovoljuje.
  Opravila brez odgovorne osebe ne moremo shraniti. Edina možnost, da se opravilo shrani brez odgovorne osebe je, da je določen vsaj en izvajalec, ki lahko kasneje sam prevzame odgovornost za to nalogo. V primeru, ko smo določili enega ali več izvajalcev in smo izbrisali odgovorno osebo, se opravilo prikaže vsem izbranim izvajalcem v njihovem koledarju med opravili brez odgovorne osebe. Vsaka izmed teh oseb lahko potem opravilo “prevzame„ kot odgovorna oseba. Če je izvajalcev več lahko prevzamemo opravilo na dva načina s pomočjo dveh ikon, ki se ob takih primerih pojavijo ob polju “odgovorna oseba„.
  Prevzemi opravilo Prevzemi opravilo - je prva ikona, pri katerih eden izmed izvajalce opravil, opravilo prevzame tako, da on postane odgovorna oseba, istočasno pa se vsi drugi izvajalci pobrišejo in na tak način tega opravila več ne vidijo med svojimi opravili.
  Prevzemi opravilo s soizvajalci Prevzemi opravilo s soizvajalci - klik na drugo ikono, nas postavi za odgovorno osebo, a ostalih izvajalcev, ki so bili poleg nas določeni na tem opravilu ne izbriše, kar pomeni, da le-ti še vedno vidijo to opravilo med svojimi.

  Opis - polje opisa je namenjen kratkemu opisu naloge, ki smo jo opravili oziroma, v primeru, da smo nalogo delegirali drugi osebi, na to mesto vpišemo kratka pojasnila, kaj želimo, da ta oseba naredi. Polje lahko spremeni le kreator opravila.

  Dodaten opis - v kolikor nam je bila naloga delegirana, opisa ne moremo spreminjati - zato svoje opombe in sporočila kreatorju tega opravila vpišemo v to polje za dodaten opis.

  *Pri poljih, ki jih izberemo s pomočjo izbirnika in se vežejo na druge podatke, ki so vpisani znotraj naše aplikacije, imamo možnost, da se opisi polj povežejo na izbrani podatek. Tako nas klik na opis polja prestavi na izbrani podatek. Vsak uporabnik si to lahko nastavi sam na strani Moje nastavitve => Splošne nastavitve => LinkNaLookupTekst (on-vključen).

  Časovno načrtovanje opravila

  Načrtovanje opravila je tako obširno in pomembno, da zasluži svoje poglavje. Vsa naša uspešnost je navadno odvisna od ustreznega načrtovanja našega časa in s tem naših nalog. Na tem mestu načrtujemo, določamo roke in organiziramo naš delovnik.

  V kolikor ni vpisanih rokov oziroma datumov začetka in konca na opravilu, se ta izpiše v koledarju na desni strani - med neopredeljenimi opravili. Glej tudi Koledar.

  Obenem pa se naloga brez vpisanih datumov pojavi tudi na strani za razporejanje opravil, v kolikor ima določen vsaj predviden čas, ki ga bo naloga vzela. Glej poglavje Razporejanje opravil.

  Načrtovan začetek in načrtovan zaključek - v kolikor smo določili samo načrtovan začetek trajanja se nam opravilo pojavi med neopredeljenimi opravili. Če je načrtovan začetek že pretekel, se nam ob nalogi pri neopredeljenih opravilih prikaže rdeča ikona, ki nam pove, da smo datum prekoračili. Z načrtovanim začetkom in koncem trajanja, pa se nam opravilo izriše na koledarju. To opravilo lahko na koledarju poljubno premikamo, mu skrajšujemo oziroma podaljšujemo rezerviran čas vse dokler ga dejansko ne zaključimo.

  Čas načrtovanega trajanja - informativno polje služi le temu, da prikaže koliko časa smo skupaj namenili za izvedbo opravila.

  Rok za dokončanje - opravila so velikokrat vezana na določen rok, do katerega mora biti naloga opravljena. V kolikor smo nalogo delegirali in dodali rok, do katerega mora biti opravljena, se poleg polja pojavi nova ikona
  Zahtevaj potrditev sprejema Zahtevaj potrditev sprejema - ta odgovorni osebi desno pod naslovno vrstico opravila prikaže gumb za potrditev sprejema. Odgovorna oseba, ko pogleda opravilo s tem gumbom potrdi, da si je opravilo ogledala. Kreator opravila pa to vidi kot novo ikono ob neopredeljenem opravilu.

  Začetek izvajanja in zaključek - najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da gre za polja, ker označimo dejanski začetek in konec izvajanja opravila. Ta datumski in časovni interval se izriše tudi na koledarju, če ni s kvalifikatorjem drugače določeno.
  V kolikor imamo pri opravilu že vpisan načrtovan začetek in konec opravila in je ta enak dejanskemu, lahko z ikono Kopiraj načrtovan čas Kopiraj načrtovan čas enostavno skopiramo načrtovan čas v polja dejanskega začetka in zaključka opravila in ga s tem zaključimo.

  Občasno pa moramo zaključiti opravilo, ki mu ne moremo določiti čas trajanja na tak način. Recimo, da gre za nadopravilo, pod katerim je bilo več podopravil, ki smo jih že zaključili in na ta način zaključili tudi glavno nalogo. Če želimo izvedeti koliko časa smo porabili za določeno opravilo pregledamo vse naloge, ki so sledile iz tega opravila - medtem, ko glavna nalogo nima lastnega časa izvajanja. Da pa bi lahko nalogo zaključili in jo na ta način umaknili med opravljena opravila lahko z ikono Zaključi kot minutno opravilo Zaključi kot minutno opravilo to tudi naredimo.

  POZOR - čas začetka izvajanja in zaključka opravila ne sme biti večji od trenutnega!

  Čas dejanskega trajanja - gre za polje informativnega značaja, kjer se v urah izpiše čas trajanja opravila.

  Predviden datum - določene naloge so take narave, da ni potrebno, da jih naredimo do določenega datuma, so pa tako pomembne, da bi bilo dobro, da jih naredimo čimprej. S tem datum si jih damo v koledar razporejenih opravil (glej Razporejanje opravil), kjer aplikacija sama poskrbi, da se opravilo vsakodnevno pojavlja med opravili.

  Predviden čas - za vsako nalogo lahko ocenimo vsaj približen čas, ki bo porabljen zanjo in tega vpišemo v to polje. Če želim opravilo dodati med vsa opravila med nerazporejenimi opravili, je to polje obvezno.
  glej - Razporejanje opravil

  Barve - te služijo le zaradi lažjega pregleda opravljenih nalog na samem koledarju. Če določen tip opravil vedno obarvamo enako, se na koledarju že na prvi pogled vidi, koliko časa je šlo za določen tip opravil.

  Glej tudi Statusi opravil

  Izvajalci, udeleženci in resursi

  Izvajalci

  Izvajalci opravila so lahko vsi kontakti, ki aplikacijo uporabljajo in lahko določeno nalogo v celoti ali pa vsaj delno opravijo.
  Izvajalec je lahko en, lahko pa gre za celo skupino ljudi, ki morajo sodelovati, da se opravilo uspešno zaključi - recimo na sestankih.

  V primeru, da je v podjetju več ljudi, ki bi lahko naredilo dano nalogo po sistemu, kdor prej uspe, lahko na to mesto dodamo več izvajalcev in višje v opravilu ne določimo odgovorne osebe. Tako prvi izmed izvajalcev, ki bo imel čas opraviti nalogo, opravilo prevzame kot odgovorna oseba (glej odgovorna oseba) in s tem ostalim izvajalcem to možnost vzame.

  Dodaj izvajalcaIzvajalce izberemo s pomočjo prve ikone “Dodaj izvajalca„, kjer z miško v seznamu kontaktnih oseb s klikom označimo vse želene izvajalce. Izbrani izvajalci v seznamu postanejo sivi. Če označen kontakt ponovno kliknemo z miško, ga iz seznama odstranimo.

  Dodaj skupino izvajalcevDa si prihranimo čas lahko izberemo tudi skupino izvajalcev. S klikom na ikono “Dodaj skupino izvajalcev„ se nam odpre spisek poslovnih stikov. Ko izberemo želen poslovni stik se nam med izvajalce dodajo vsi kontakti, ki so dodani k določenem poslovnem stiku.

  Briši vse udeleženceZa izbris vseh kontaktnih oseb na enkrat pa izberemo ikono v ukazni vrstici “Izbriši vse izvajalce„.
  Če želimo izbrisati katerega le enega izmed že izbranih kontaktov pa v vrstici želenega kontakta preprosto kliknemo na ikono za izbris Počisti polja “Odstrani kontaktno osebo„.

  Pošlji sporočilo vsem izvajalcemČetrta ikona po vrsti pa omogoča, da vsem izbranim kontaktom naenkrat pošljemo sporočilo. Klik na ikono “Pošlji sporočilo vsem izvajalcem„ nam odpre novo pojavno okno.

  Pojavno okence "Pošlji sporočilo izvajalcem/udeležencem"

  Zadeva - to polje se avtomatično napolni z nazivom opravila na katerem se nahajamo.

  Vsebina sporočila - v kolikor smo vpisali opis in/ali dodaten opis opravila, se le to vpiše v to polje. Če nismo je polje prazno. V vsakem primeru pa lahko v polja vpišemo karkoli želimo, pri čemer lahko samo dopišemo ali pa nadomestimo že naloženo vsebino.

  Izberi predpripravljeno besedio Izberi predpripravljeno besedilo - v kolikor se določeno besedilo za elektronska sporočila večkrat ponavlja, ga lahko vpišemo enkrat in ga nato s pomočjo ikone na desni strani okna za vsebino sporočila, s pomočjo te ikone izberemo izmed vseh pripravljenih vsebin za elektronska sporočila. Ta besedila dodajamo v meniju Nastavitve => Nastavitve listin => Predpripravljeni teksti.

  *V kolikor izberemo vnaprej pripravljeno besedilo, se nam vsa prej izpolnjena polja nadomestijo s temi pripravljenimi vsebinami.


  V sporočilo dodaj povezavo na stran - Sporočilo lahko vsebuje oziroma “kaže„ na določeno spletno stran, pa naj bo to znotraj ali zunaj te aplikacije. Sem vpišemo celoten url naslov (npr: http://www.infomaster.si) spletne strani, na katero želimo, da nas sporočilo usmeri.

  Na desni strani pojavnega okna imamo na izbiro opcije:
  Pošlji SMS - ki poleg elektronskega sporočila pošlje tudi sms - če imajo prejemniki to možnost seveda omogočeno.
  Pozor sms je omejen na 640 znakov, če ne vsebuje posebnih znakov (č š ž …), z njimi pa na 317 znakov.

  Sporočilo naj kaže na to opravilo - če izberemo to opcijo, nam aplikacija sama doda povezavo na opravilo iz katerega pošiljamo sporočilo.

  Pošlji sporočilo kontaktom - spodaj so našteti vsi izbrani kontakti, ki so označeni s kljukicami v poljih poleg njihovega imena in priimka. V kolikor kljukice odstranimo, tega sporočila ne bodo prejeli.

  S klikom na gumb “Pošlji sporočilo„, bo sporočilo poslano na elektronski naslov, ki je bil vpisan na kontaktni osebi, hkrati pa bo poslano tudi kot sporočilo v aplikaciji.

  V kolikor smo na opravilo povezali skupino s pomočjo lastnosti PS za sinhronizacijo izvajalcev, se pojavi nova ikona, ki nam pove, da so bile narejene spremembe na kontaktih poslovnega stika, ki smo ga vključili na to opravilo kot "skupino za izvajalce". Ni pa potrebno spremljati teh sprememb, saj jih aplikacija osveži enkrat dnevno.

  Udeleženci

  Opravilo v katerem smo opredeljeni kot udeleženec, lahko v svojem koledarju vidimo, ko ima le to opredeljen predviden ali pa dejanski začetek in konec, ki ga določi odgovorna oseba opravila. Lahko si ga tudi ogledamo, nimamo pa pravice, da bi ga spreminjali.
  Skratka - udeleženci so vsi kontakti, ki bodo zaradi tega ali onega razloga udeleženi ob izvajanju opravila, a v njegovi predpripravi ne bodo sodelovali. Tipičen primer je predavanje. Izvajalci so predavatelji, udeleženci pa le slušatelji - oboji pa morajo imeti za to opravilo rezerviran čas.

  Ukazi in funkcionalnosti so enaki kot pri Izvajalcih.

  Pravico pošiljanja sporočil vsem udeležencem ima tudi vsak posamezni udeleženec tega opravila.

  V kolikor smo na opravilo povezali skupino s pomočjo lastnosti PS za sinhronizacijo udeležencev, se pojavi nova ikona, ki nam pove, da so bile narejene spremembe na kontaktih poslovnega stika, ki smo ga vključili na to opravilo kot "skupino za udeležence". Ni pa potrebno spremljati teh sprememb, saj jih aplikacija osveži enkrat dnevno.

   

  Resursi

  Resursi so sredstva, ki jih potrebujemo za opravljanje določenih nalog, se pa razlikujejo glede na to s čem se naše podjetje ukvarja. V podjetju s trgovskimi potniki so resursi avtomobili, v podjetju, ki se ukvarjajo z izobraževanjem pa so resursi recimo lahko učilnice. V kolikor za opravljaje naloge potrebujemo določen resurs ga na tem mestu izberemo. Na tak način ga tudi rezerviramo in vsem ostalim v podjetju povemo, da v tem času izbrano sredstvo ni več na voljo. S tem podjetje pridobiva tudi informacije o dejanski izrabi resusov, kar lahko uporabi za optimizacijo le teh.

  Dodaj resursDodaj resurs - s pomočjo ikone izberemo potrebna sredstva in jih s tem rezerviramo za čas, ki smo ga namenili temu opravilu. V kolikor je želeni resus že zaseden nas aplikacija opozori in nam odpre koledar s prikazom zasedenosti tega resusa.

  Briši vse resurse Briši vse resurse - gumb, kot poveže že ime, izbriše vse dodane resurse

  glej - Resursi in Obračunavanje resursov preko opravil

  Dodatni ukazi

  • Odpri opravilo v projektnem pogledu - Odpre se nam novo okno z gravičnim prikazom nad-, pod-, pred- in za-opravil.
  • Umestitev opravila - Odpre se nam pojavno okno s strukturiranim pregledom gnezdenih opravil.
  • Osveži Google koledar - v kolikor uporabljamo google koledar in imamo aplikacijo povezano z aplikacijo google (v modulu moje nastavitve), bo klik na ta gumb opravilo preneslo tudi v google koledar. Glejt tudi Google koledar - sinhronizacija
  • Obvesti vse - s klikom na ta ukazni gumb se razpošlje aplikacijsko sporočilo na naslove vseh izvajalcev in udeležencev. Zadeva v sporočilu je enaka nazivu opravila, vsebina sporočila pa se prilepi iz opisa opravila.
  • Odkleni za urejanje - s pomočjo nastavitve (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitveZakleniZakljucenaOpravila, nam aplikacija onemogoči urejanje opravil, ki imajo vpisan Zaključek opravila (in s tem označen kvalifikator "zaključeno opravilo"). Ta ukazni gumb pa vidijo uporabniki, ki imajo zadostne pravice, da uredijo tudi že zaključena opravila.
  • Kopiraj opravilo - Opravilo lahko tudi kopiramo v novo opravilo. V pojavnem oknu, ki se nam odpre s kljukico označimo polja, za katere želimo, da se kopirajno oziroma izbrišejo tudi v novo opravilo.
  • Ponavljajoče opravilo - opravilo lahko naredimo tudi  na tak način, da se nam na poljubno obdobje ponovi. V pojavnem oknu nastavimo pravila za ponavljanje.
  • Spremeni ponavljajoča opravila
  • Domača naloga - je specifični gumb na tipu podopravila "Urnik" in najbrž ni potrebno posebno poudartiti, da je nemenjen dodajanju domačih nalog na določeno šolsko uro, ki jo učenci lahko vidijo na spletni strani pod tem predmetom. 
  • Preveri nezaključena podopravila - v pojavnem oknu vidimo pregled vseh podopravil, ki jih ima opravilo na katerem se nahajamo. Na tem mestu lahko podopravila tudi zaključimo. To orodje je fantastično za pregled projektov. 
  • Začasno zaključi opravilo - z izbiro tega ukaza aplikacija skopira opravilo, na katerem se nahajamo in ga doda kot kot podopravilo temu opravilu. V naziv mu doda oznako KA-001, v začetek skopira časi in datum nadopravila in ga zaključi s trenutnim časom. Prvotno, nadopravilu pa izbriše datum in čas začetka in ga označi s kvalifikatorji
   • Začasno prekinjeno opravilo - ta kvalifikator poskrbi tudi zato, da se opravilo vidi na namiznem elementu "Nezaključena opravil uporabnika", kjer je tudi gumb za nadaljevanje opravila. Ta nam naredi spet novo podopravilo (KA-002) s trenutnim datumom in časom začetka. Enako naredi tudi ukazni gumb, ki se pojavi namesto ukaza "Začasno zaključi opravilo" - Nadaljuj opravilo.  
   • Seštej porabljen čas podopravil
   • Združi podopravila za obračun
   • Ne kaži v koledarju - v koledarju se bodo prikazala le podopravila - nadopravilo, ki ga lahko kasneje zaključimo pa nam pove koliko časa je projekt trajal v celoti.
   • Vrhnje opravilo - ker ima opravilo podopravila se avtomatično označi kot vrhnje opravilo.
   • Ima podopravila - ker ima podopravila se označi tudi s tem kvalifikatorjem.
  • Začasno zaključi in kreiraj novo opravilo - ta ukaz naredi podobno kot zgornji, le da poleg zaključevanja naredi tudi čisto novo opravilo, privzetega tipa, s trenutnim časom začetka.
  • Spremeni ponavljajoča se opravila - za določena polja (poslovni stik, kontakt, lokacija, odgovorna oseba, opis, dodaten opis) lahko poskrbimo, da se razmnožijo po vseh še odprtih ponavljajočih opravilih. V pojavnem oknu, ki se odpre, lahko označimo vsa polja za katere želimo, da se prenesejo tudi na vsa nezaključena zaopravila. V stolpcu opravilo je vpisana vrednost, ki se bo prenesla, v stolpcu zaopravilo pa vrednost, ki se bo prepisala. Vse označene vednosti se bodo prenesle s potrditvijo na gumb "Posodobi opravila".

  Kvalifikatorji

  • Seštej porabljen čas podopravil -  v kolikor imamo označen ta kvalifikator, se nam na tem opravilu, v polju "Porabljen čas", izpisuje seštevek ur  vseh podopravil - se pravi vseh opravil, ki imajo kot svoje nadopravilo navedeno opravilo označeno s tem kvalifkatorjem - brez porabljenega časa tega opravila.
  • Pogojeno opravilo - s tem kvalifikatorjem označimo vsako opravilo, ki mora biti opravljeno, da lahko nato nadaljujemo z opravljanjem zaopravil. Kot primer lahko vzamemo da je prva naloga da pripravimo reklamni material, zaopravilo pa je, da reklamni material nesemo v tiskarno. Prva naloga je v tem primeru pogojeno opravilo, saj se njeno zaopravilo ne more niti začeti, dokler le-ta ni zaključena. Ali drugače, reklamnega materiala ne moremo nesti v tiskarno, če ga nismo prej pripravili. Nadopravilo, ki vsebuje opravilo s tem kvalifikatorjem na svoji statusni ikoni pridobi prikaz puščic, ki kažejo v kateri smeri se tako nezaključeno opravilo nahaja.
  • Obvesti kreatorja - če je označen ta kvalifikator, se ob zaključku opravila avtomatično pošlje tudi sporočilo kreatorju opravila.
  • Zaključeno opravilo - kvalifikator se avtomatično označi, ko opravilo zaključimo.
  • Ne kaži v koledarju - če ne želimo, da se nam opravilo prikazuje v koledarju, mu označimo ta kvalifikator.
  • Arhiviraj opravilo - arhiviranje opravila pomeni, da opravilo odstranimo iz spiskov. Arhivirana opravila se ne kažejo na koledarju.
  • Opravilo se obračuna - aplikacija omogoča avtomatičen obračun opravil - glede na vpisan poslovni stik, vpisano storitev oziroma vrednost in porabljen čas. S tem kvalifikatorjem označimo, da se tudi to opravilo vključi v obračun.
  • Ima dokumente - v kolikor dodamo dokument na opravilo se ta kvalifikator ozači avtomatično in s tem omogoči filtriranje v spiskih po opravilih, ki imajo dodan dokument.
  • Proizvodnja - opravilo je namenjno prikazovanju v modulu proizvodnja.
  • Flip-flop opravila - z oznako tega kvalifkatorja ima to opravlo značilost flip-flop opravila.
  • Združi podopravila za obračun - v kolikor želimo, da se na računu izpiše  samo naslov tega opravila - ne glede na vsa podopravila, ki so bila narejena v relaciji s tem opravilom - in se hkrati vse vrednosti podopravil seštejejo - označimo ta kvalifkator. Tako imamo na računu le eno vrstico z imenom "naziv opravila" in seštet znesek vseh pripadajočih podopravil. Primerno za projekte.
  • Ponavljajoče opravilo - če gre za ponavljajoče opravilo se avtomatično označi ta kvalifikator.
  • Vrhnje opravilo - kvalifikator se označi avtomatično, če to opravilo nima podopravil. Tako v spiskih podatke priročno filtriramo po "nadopravilih".
  • Ima podopravila - kvalifikator se označi avtomatično, ko ima opravilo svoja podopravila.
  • Prikazuj vse komentarje podopravil - lepo gnezdena opravila nam pomagajo ohraniti pregled na statusom projekta oziroma projektne naloge. Vsako izmed teh gnezdenih opravil ima lahko svoje komentarje, ki so bolj ali manj pomembni za celo nalogo, ne samo za tisto na kateri se komentar nahaja. Zato lahko vse komentarje združimo na enem mestu - to je na opravilu, ki smo ga označili s tem kvalifikatorjem.
  • Začasno prekinjeno opravilo - v kolikor je opravilo začasno zaključeno, se avtomatično označi s tem kvalifikatorjem. (glej ukazni gumb "Začasno zaključi opravilo" in "Začasno zaključi in kreiraj novo opravilo".

  Lastnosti

  Lastnosti opravila so značilnosti opravila, ki se razlikujejo glede na potrebe uporabnikov aplikacije.

  Imamo pa tudi splošne lastnosti, ki se izpisujejo glede na nastavitve aplikacije (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve):

  • ZakleniZakljucenaOpravila - v lastnostih se beleži kdo in kdaj je uporabil ukazni gumb Odkleni za urejanje.
  • ZapisiPopravljanjeZakljucenegaOpravila - v lastnostih se beleži kdo in kdaj je naredil sprememo na že zaključenem opravilu.

  Nadopravilo

  Aplikacija ima možnost, da se nastavi tako, da se na desni pojavi tudi gumb z nadopravilo opravila na katerem se nahajajo. Klik nanj nas prestavi na to nadopravilo.

  Podopravila

  V kolikor jih opravilo na katerem se nahajamo ima, se tu prikaže spisek z vsemi podopravili. V naslovni pasici imamo dve ikone:
  Dodaj novo podopraviloa dodaj novo podopravilo - odpre nam novo formo za dodajanje opravila, ki jo nato poljubno izpolnimo. Se pa opravilo, iz katerega smo prej skreirali to novo podopravila doda v polje “Nadopravilo„.
   prikaži arhivirana opravila - arhivirana opravila se v seznamih ne prikazujejo, lahko pa jih pogledamo, če kliknemo na to ikono.
  Briši vsa predopravila briši vsa podopravila - kot nam že ime pove, ta gumb poskrbi za to, da se temu opravilu umaknejo vsa podopravila naenkrat. Podopravila se ne izbrišejo, izbriše se samo polje nadrejenega opravila.

  Glej tudi Statusi opravil

  Vsaka vrstica podopravila ima dve statusni in dve ukazni ikoni:

  Status lastništva

  Sem lastnik kreator opravila
  Prevzemi lastništvo če imate pravice in določenega opravila ne vidite si s klikom na to ikono dodate lastniško (owner pravico na ta podatek)

  Ukazni ikoni za 

  Arhiviraj in zaključi arhiviraj in zaključi - klik na to ikono naredi ravno to - zaključi in arhivira opravilo.
  Briši podopravilo briši podopravilo - s klikom na to ikono odstranimo to podopravilo, kar ne pomeni, da se odpravilo izbriše, pač pa, da ni več gnezdeno pod to opravilo.

  Predopravila

  Pod tem naslovom najdemo vsa opravil, ki jih je potrebno dokončati, preden lahko začnemo in/ali dokončamo opravilo na katerem se nahajamo. V naslovni pasici imamo dve ikoni:
  Dodaj predopravilo dodaj predopravilo - odpre nam novo pojavno okno, kjer med spiskom opravil poiščemo opravilo, ki ga moramo opraviti, preden se lahko lotimo opravila na katerem se nahajamo.
   prikaži arhivirana opravila - arhivirana opravila se v seznamih ne prikazujejo, lahko pa jih pogledamo, če kliknemo na to ikono.
  Briši vsa predopravila briši vsa predopravila - S klikom na ta gumb odstranimo vsa izbrana predopravila naenkrat.

  Glej tudi Statusi opravil

  Ukazni ikoni za 

  Arhiviraj in zaključi arhiviraj in zaključi - klik na to ikono naredi ravno to - zaključi in arhivira opravilo.
  Briši podopravilo briši predopravilo - s klikom na to ikono odstranimo to predopravilo, kar ne pomeni, da se odpravilo izbriše, pač pa, da ni več gnezdeno pod to opravilo.

  Zaopravila

  Dodaj predopravilo S klikom na ikono za dodajanje zaopravila se odpre nova forma, ki jo izpolniš kot vsa ostala opravila. Edina razlika je, da je opravilo, iz katerega smo to zaopravilo kreirali, postane predopravilo temu opravilu.
   prikaži arhivirana opravila - arhivirana opravila se v seznamih ne prikazujejo, lahko pa jih pogledamo, če kliknemo na to ikono.

  Glej tudi Statusi opravil

  Prioriteta

  Prioriteta nalog se označuje bodisi zato, da sami sebi naredimo prioritetno listo opravil, bodisi nam to določi tisti, ki nam je nalogo delegiral. Opravilo se označi z najvišjo stopnjo prioritete 6 pa do najnižje stopnje 1 oziroma 0, če stopnja prioritete ni določena.
  Opravilo se glede na določeno stopnjo v spiskih primerno obarvajo in se po tej stopnji lahko tudi razvrstijo.
   

  Prioriteta - pomembnost

  Ravno tako kot prioriteta nam filtriranje po spiskih olajša tudi to označevanje opravil s kombinacijo prioritete in pomembnosti. Naloge so lahko:
  - nujne in pomembne
  - NE nujne a pomembne
  - nujne a NE pomembne
  - NE nujne in NE pomembne
  ...in na ta način lahko naloge ustrezno razvrstimo v planer opravil.

  GTD

  Tudi ta polja so namenjena filtriranju med opravili, saj si s pomočjo njih lažje organiziramo svoj čas namenjen delu.

   

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Tipi opravil

  Nastavitve => Nastavitve app => Tipi opravil

  Tipi opravil so vedno vezani na potrebe podjetja, ki aplikacijo uporablja. In tu res ni omejitve. Gre lahko za preproste oblike opravil, kot so naloge, sestanki, telefonska pomoč,... Lahko pa gre za sklope nalog kot so projekti ali pa za kakšne druge smiselne celote, pod katero lahko vpišemo določena opravila.

  Izbira menja »Tipi opravi«, nas prestavi na spiske že obstoječih tipov opravil in, kot smo že vajeni, novega dodamo z ikono za dodajanje novih elementov, ki jo najdemo na zgornji desni strani zaslona.

  Odpre se nam prazna forma za vpis novega tipa opravil.

  Ime opravila – ime tipa opravila naj bo kratko in jasno, saj se ta vpis prikaže tudi v meniju »Opravila«, kjer jih kasneje izbiramo.
  Recimo, da se naše delo sestoji iz številnih sestankov na tem mestu vpišemo sestanki in nato pod ta tip vsi v podjetju vpisujejo čas, ki so ga oziroma, ki ga bodo porabili za sestanke. Lahko vpišemo tudi ime projekta, če gre za tak projekt, ki ga bomo izvajali dlje časa. Vse naloge, sestanki, telefonski pogovori... skratka vsa opravila, ki so vezana na ta projekt, se potem beležijo pod tem tipom.

  Meni sortiranje - v to polje vpišemo število za sortiranje v raznih spiskih tipov opravil. (koledarji, izbira tipa opravil na formi opravila, meni opravil...). Nižja kot je številka višje na spisku je tip opravila na katerem se nahajamo.
  Pozor!
  Vrstni red tipov se v aplikaciji lahko določi na treh mestih. Vsak naslednji pa prevlada nad prejšnjim.
  1. Osebna nastavitev vsakega posameznika v meniju "Moje nastavitve" - ta prevlada nad vsemi nastavitvami, ki določajo zaporedje.
  2. Splošna nastavitev ZaporedjePrikazaTipovOpravil  - prevlada nad nastavitvijo na vsakem posameznem tipu opravil
  3. Na sami formi kjer določamo, opišemo in dodajamo nove tipe opravila imamo polje "Meni sortiranje", ki deluje, če nimamo nastavitev pod točko 1 in/ali 2

  Privzeti poslovni stik – v kolikor gre za tip opravila, ki je vedno vezan na isti poslovni stik, lahko tega izberemo že na tem mestu in nam ga ne bo potrebno kasneje izbirati vsakič, ko dodamo novo opravilo pod ta tip.
  Navadno gre za vodenje podjetja kopico časa, ki ga ne znamo ovrednotiti. Tako naredimo tip opravil administracija in pod tem tipom vpisujemo vsa opravila, ki so vezana na vodenje podjetja. Ker je administracija vedno vezana na naše podjetje na tem mestu izberemo naš poslovni stik in si tako prihranimo dodatno izbiranje poslovnega stika na samih opravilih.

  Privzeti kontakt – ne le, da lahko tip opravila vežemo na določen poslovni stik, lahko ga vežemo tudi na čisto določeni kontakt znotraj tega podjetja. Polje kontakta se bo tako avtomatično napolnilo vsakič, ko bomo dodali opravilo tega tipa.
  Če vzamemo, da je tip opravila projekt, ki je vezan na točno določeno podjetje, lahko na tem mestu določimo tudi osebo, ki je v tem podjetju odgovorna za ta projekt.

  Privzeta lokacija – tudi lokacija je včasih za določen tip vedno enaka. Če je ta podatek pomemben ga enostavno vpišemo in to polje se bo avtomatično izpolnilo vsakič, ko bo kdorkoli dodal novo opravilo pod ta tip.

  Barve – za prikaz na samem koledarju nam več kot opisi povedo barve. Če vsakemu tipu določimo svojo barvo, že na prvi pogled v koledarju vidimo, za kateri tip opravil porabimo največ časa.

  Seveda pa lahko vsakega od že izpolnjenih polj na samem opravilu spremenimo.

  Kvalifikatorji

  Na desni strani forme so kvalifikatorji, s katerimi še dodatno opredelimo oziroma nastavimo določen tip opravil.

  Ni v koledarju – če so opravila take narave, da njihovega prikaza nikoli ne želimo videti v koledarju, s kljukico označimo to polje.

  Avtomatsko začni – včasih je narava dela taka, da se opravila odpirajo točno v tistem trenutku, ko jih tudi dejansko začnemo opravljati. V takih primerih je smiselno, da se v novo odprtem opravilu avtomatično napolni tudi čas začetka izvajanja opravila. Če želimo, da se polje »Začetek izvajanja« napolni s trenutnim datumom in časom, označimo to polje s kljukico. Primer takega tipa opravi je »Telefonska podpora«.

  Privzet tip opravila – to polje označimo pri tipu opravil, ki ga bomo največkrat uporabljali, saj bo kot privzeto izbrano, ko bomo želeli opravilo kreirati direktno iz koledarja. Seveda pa lahko tudi na koledarju tip opravila preprosto zamenjamo.

  Avtomatsko Flip-Flop opravilo - polje označimo če želimo da je ta tip opravila avtomatično označen kot flip-flop opravilo in se tako tudi obnaša. Ta kvalifikator se bo ob kreiranju tega tipa opravil avtomatično označil.

  Avtomatsko se obračuna - če želimo, da se tip opravila avtomatsko obračunava, označimo to polje. Ta kvalifikator se bo ob kreiranju tega tipa opravil avtomatično označil.

  Ne prikazuj v meniju opravila - če želimo da se že vpisan tip opravil več ne prikazuje na strani opravil, označimo to polje

  Obvesti kreatorja - to poje označimo če želimo, da ima vsako kreirano opravilo tega tipa to polje že naprej označeno.

  Vaša cena: 0,00 €

  Čakajoča (flip-flop) opravila

  Kaj so flip-flop opravila?

  Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana. 
  Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.

  Kdaj bi potrebovali flip-flop opravila?

  Ko želimo povratno informacijo od osebe, ki smo ji opravilo delegirali.

  Kako delujejo flip-flop opravila?

  Najprej poglejmo, kaj potrebujemo, da bo taka komunikacija znotraj podjetja sploh možna.

  Namizje

  • na namizju moramo imet vklopljen widget (namizni element), ki se imenjuje Zadnjih deset čakajočih opravil uporabnika
  • enak widget mora imeti tudi oseba, s katero komuniciramo.

  Nastavitve

  V splošnih nastavitvah moramo označiti pod katerimi pogoji se bo opravilo preneslo med uporabnikoma. Na voljo imamo nekaj nastavitev

  • FFPreklopObDodajanjuBrisanjaDokumenta - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju in brisanju dokumenta na tem opravilu.
  • FFPreklopObDodajanjuBrisanjaKomentarja - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju in brisanju komentarja na tem opravilu.
  • FFPreklopObDodajanjuBrisanjuLastnosti - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju, spremembi in brisanju lastnosti na tem opravilu.
  • FFPreklopObDodajanjuPodOpravila - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju podopravila na tem opravilu.
  • FFPreklopObDodajanjuPredOpravila - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju predopravila na to opravilo.
  • FFPreklopObDodajanjuZaOpravila - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju zaopravila na to opravilo.
  • FFPreklopObPogleduNaOpravilo - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob ogledu tega opravila.
  • FFPreklopObSpremembiDatumaPlana - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob spremembi datuma plana na tem opravilu.
  • FFPreklopObSpremembiOpravila - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob shranjevanju tega opravila.
  • FFPreklopPosljiSporocilo - Če je nastavitev vklopljena se pošlje sporočilo ob kakršni koli sprememebi na opravilu, ki povzroči menjavo odgovorne osebe.

  Opravila

  • imeti moramo dostop do vsaj enega tipa opravil

  Tako, zahtevam je zadoščeno in Ludviku želimo dati nalogo, da preveri ceno najema pisaren na območju Ljubljane.

  1. izpolnim opravilo, ki mora vsebovati vsaj
   • naziv opravila - ki bo Ludviku na prvi pogled povedal, kaj želim pod njega (podrobnejše informacije lahko seveda sledijo v polju Opis)
   • odgovorno osebo - ki bo v našem primeru Ludvik
   • označen kvalifikator Flip-Flop Opravilo
  2. Opravilo ne sme vsebovati datuma in časa v polju Zaključek

  Tako označeno opravilo se, takoj ob shranitvi, prikaže na namizju Ludvika, pod elementom Zadnjih deset čakajočih opravil uporabnika. Hrati pa se v spisku vseh opravil napolni stolpec Naloga za z njegovim imenom - se pravi imenom osebe, ki mora opravilo pregledati. Ludvik je priden možakar, včkrat pogleda kaj mu je storiti čez dan in se brez obotavljanja loti iskanja cen. Pred samo ima že pet ponudb, ki jih pripne na opravilo.  Pod dodatni opis vpiše še nekaj pripomb o pregledanih podnudbah in takoj ko shrani, se opravilo pojavi pri nas - pri kreatorju opravila - na namizju med zadnjimi čakajočimi opravili. Ludvik pa tega opravilam na namizju več ne vidi. Pogledamo ponudbe in pripišemo opombo ali dve - takoj ko shranimo pa opravilo zopet dobi Ludvik, naš namizni element pa je spet prazen...

  Tak flip-flop, ping-pong izvajamo dokler ni opravilo zaključeno - takrat moramo izpolniti datumsko polje "Zaključek" in opravilo se ne bo več prikazovalo med čakajočimi.

  Ne razumete narobe - opravilo bo tudi brez kvalifikatorja dobro vidno obema, tako kreatorju kot odgovorni osebi, a za spremembe na opravilu, dodane opombe in pojasnila, bi bilo potrebno "ročno" pregledovanje opravila. Aplikacija pa nam v primeru flip-flop opravil zadeve nekoliko olajša, saj nam jih prikaže na prav določenme mestu, kot opravila, ki zahtevajo naš odgovor ozirma reakcijo - kot čakajoča opravila.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Dodajanje novih opravil preko elektronske pošte

  Aplikacijo lahko nastavimo tako, da se informacije , ki pridejo na določen elektronski naslov, zapišejo v opravila. Iz katerega elektronskega naslova se bodo zapisovale informacije v aplikacijo je dogovor s stranko - za nastavitve pa je zadolžen administrator. 
  Ko se pošlje mail na tak elektronski naslov se zgodi sledeče:

  • pošiljateljev email se preveri v aplikaciji,
   • če obstaja na kateremkoli kontaktu, ki ima povezanega uporabnika - uporabi ta kontakt kot kreatorja opravila.
   • V kolikor je ta email naslov vpisan na več kontaktih z uporabniki, vzame vedno tistega, ki ima najmanjši sID - (kar pomeni da je bil v aplikacijo vpisan kot en izmed prvih uporabnikov). V kolikor kreator takega opravila glede na email ni pravilen, to pomeni da je ta isti email vpisan na večih kontaktnih osebah in moramo to urediti po željah.
   • V kolikor mail ni vpisan na nobenem kontaktu, ki ima nase povezanega uporabnika, se kot kreator opravila vedno doda Administrator
  • prejemnikov email se ravno tako preveri v aplikaciji na enak način, kot zgoraj  s tem, da ima prioriteto lastnost "Email za kreiranje opravil", potem pa primarni email in sekundarni email kontaktnih oseb ter id kontakta. Tudi tu se seveda gleda, da mora kontaktna oseba, katero najdemo, imeti določenega uporabnika. 
   • aplikacija tako poišče ustreznega uporabnika in ga doda na opravilo kot odgovorno osebo
   • v kolikor aplikacija najde več prejemnikov, ki imajo uporabnike v aplikaciji, potem se opravilu ne določi odgovorne osebe, ampak se vsi taki uporabniki dodajo kot izvajalci opravila in eden od njih potem tako opravilo prevzame
  • za vsako aplikacijo se odpre tudi samo en splošni naslov in potem aplikacija pogleda vse ostale "To:" headerje ter na podlagi tega poišče ustrezne uporabnike. 
   Primer :  za taskmaster.deskwm.com sta tako odprta dva aliasa in sicer "taskm@center-erm.net" in "adam.prvi@center-erm.net".
  • vsem tem kontaktom, ki nastopajo bodisi kot odgovorna oseba ali izvajalec na novem opravilu, aplikacija pošlje mejl, da imajo novo opravilo generirano, v kolikor imajo v svojih nastavitvah vključeno nastavitev "MailPriOpraviluKreiranemIzPrejetegaMejla"

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Obračunavanje resursov preko opravil

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Za pravilno delovanje obračuna resursev potrebujemo pravilno izpolnjenje storitve, resurse in opravila.

  Kako mora biti urejena storitev?

  Imeti moramo vpisano vsaj eno storitev, ki jo bomo obračunavali ob uporabi resursa.

  Storitev mora:

  • imeti vpisano ceno (Prodajna neto cena - cena je brez ddv-ja)
  • imeti vpisan ddv (v procentih)
  • v kolikor želimo obračunavati po dejansko porabljenem času mora 
   • imeti izbrano enoto »Ura«
   • biti označena s kvalifikatorjem »Časovna enota«
  • v kolikor želimo obračunavati "na kos" zgornjih kvalifikatorjev in enote "Ura" ne potrebujemo

  Kako mora biti urejen resurs?

  Imeti moramo vpisan vsaj en resurs, ki ga »oddajamo« v najem.

  Resurs mora imeti:

  • vpisan opis, ki se bo izpisal na vrstici računa
  • vključeno ustrezno opremljeno storitev
  • označen kvalifikator »Resurs se obračunava«

  Kako mora biti urejeno opravilo?

  Imeti moramo vsaj eno ustrezno opremljeno opravilo.

  Opravilo mora:

  • imeti vpisan naziv, ki se bo izpisal na vrstici računa
  • imeti izbran poslovni stik, ki se mu bo uporaba resursa obračunala
  • imeti označen čas Začetek izvajanja
  • imeti označen čas Zaključek
  • biti označeno s kvalifikatorjem »Opravilo se obračuna«
  • imeti izbran resurs, ki ga bomo obračunali


  Potek obračunavanja resursev


  Na seznamu vseh opravil med dodatnimi ukazi poiščemo gumb »Obračunaj resurse«. Ob kliku na ta gumb se nam odpre pojavno okno, kjer imamo možnost, da izberemo poslovni stik, za katerega želimo, da nam aplikacija kreira račun in datum do katerega želimo, da se ti resursi obračunajo.
  V kolikor sta ti dve polje prazni nam aplikacija poišče vse še ne obračunane resurse do današnjega datuma.

  Aplikacija nam ob kliku na gumb »Poišči vse resurse« prikaže spisek poslovnih stikov, ki so do določenega datuma koristili resuse, ki jih do tega trenutka še nismo obračunali. Klik na poslovni stik nam prikaže vsa pravilno opremljena opravila, ki se bodo obračunala. V kolikor želimo, da se določeno opravilo/resurs ne obračuna, na koncu vrstice želenega opravila preprosto s klikom odstranimo kljukico.
  Ko smo z videnim in izbranim zadovoljni, kliknemo na gumb »Obračunaj«.

  Aplikacija nam je ob tem pripravila prodajne račune za vse izbrane poslovne stike. V vrsticah bo izpisano opravilo, pod njim pa resurs, ki ga obračunavamo z ustrezno količino in ceno, ki smo jo prej določili na storitvi. Podatke na računu lahko pred knjiženjem dopolnimo ali spremenim.


  Vaša cena: 0,00 €

  Obračunavanje opravil

  Aplikacija InMaster omogoča avtomatsko obračunavanje opravil – pod pogojem, da so le ta pravilno izpolnjena.

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Opravila

  Opravila, ki jih aplikacija vključi v avtomatični obračun morajo:

  • imeti izpolnjen poslovni stik, za katerega so bila narejena;
  • imeti označen kvalifikator »Opravilo se obračuna«;
  • biti zaključena;
  • imeti vsaj eno od vrednosti:
   • vrednost opravila,
   • storitev s časovno ali »kosovno« vrednostjo
   • odgovorno osebo z ovrednoteno storitvijo.

  Kako ovrednotimo opravila?

  Imamo tri načine vrednotenja opravila.

  1. Vpisana vrednost neposredno na samem opravilu v polje »Vrednost«
  Ta cena vedno prevlada nad drugimi. Na račun se kopira cena, ki je vpisana v polju »vrednost«, ki je cena brez davka.

  • V kolikor nimamo vpisane storitve, se na prodajnem računu izbere privzeta storitev*, pod opis pa se prenese ime opravila.
  • V kolikor imamo na opravilu izbrano storitev (polje »Storitev«), se na listini izbere ta storitev, opis pa je še vedno ime opravila.

  2. Opravilo nima vrednosti ima pa v polju »Storitev« izbrano storitev.
  V tem primeru bo vedno izbralo ceno, ki je določena na tej storitvi. Izbrano storitev bo dodalo tudi na prodajni račun, opis pa bo enak nazivu opravila.

  Storitev je lahko ovrednotena v enem znesku, ki je vpisan v končno ceno same storitve, kar pomeni, da nam bo ne glede na porabljen čas na opravilu za to storitev vedno obračunalo vpisan znesek ali pa ima za enoto izbrano časovno enoto, ter označen kvalifikator »Časovna enota«, kar pomeni, da nam bo znesek obračunalo glede na porabljen čas
  Trgovina=> Storitve

  Primer – Naredili smo opravilo, ki je trajalo 2 uri in pol. Na opravilu smo izbrali storitev:

  • prvi primer – ki nima izbrane časovne enote, njena vrednost pa je 100€. Na obračunu bo izpisalo vrstico s tem opravilom, poleg pa bo znesek 100€.
  • drugi primer – ima izbrano enoto »ura« in kvalifikator »Časovna enota«, vrednost pa je ravno tako 100€. V kolikor na opravilo vključimo tako nastavljeno storitev, nam bo obračun tega opravila izpisal znesek 250€ (za dve uri in pol opravljenega dela).
  3. Opravila nima vrednosti in storitve ima pa odgovorno osebo, ki ima nase povezano storitev.
  Storitev povežemo neposredno na kontaktno osebo, in sicer z lastnostjo »Privzeta obračunska storitev«, kjer izberemo ustrezno storitev.
  V tem primeru bo na prodajni račun vedno dodalo storitev in ceno te storitve, ki je vezana na odgovorno osebo. Kot opis pa bo še vedno izpisalo naziv opravila.

  Obračunavanje projektov

  Seveda lahko vedno na račune damo vsako opravilo, ki smo ga v določen obdobju naredili za stranko, posebej. Lahko pa jih združujemo v projekte. To naredimo tako, da določimo enega oziroma več vrhnjih opravil s primernim poimenovanjem, pod katere nato poljubno gnezdimo pod-opravila. Vsa, s potrebnimi informacijami izpolnjena opravila, se nato lahko pod skupnim imenom združijo na vrsticah prodajnega računa.
  Glej Opravila

  Kako naredimo obračun opravil?

  Izpolnili in zaključili smo vsa opravila vsakega posebej ali pa pod skupnim projektom – kaj pa sedaj?

  Na spisku katerega koli tipa opravil izberemo ukazni gumb »Ustvari prodajni račun«. Enak ukaz najdemo tudi med ukaznimi gumbi na obrazcu za pregled poslovnega stika. Odpre se nam pojavno okno, kjer določimo parametre.

  Poslovni stik - v kolikor želimo obračunati opravila samo za eno stranko jo na tem mestu izberemo. Če želimo obračunati opravila za več poslovnih stikov hkrati pustimo to polje prazno.

  Združi opravila po – izbirnik nam omogoča grupiranje opravil po projektih, storitvah in izvajalcih (odgovornih osebah).

  • Ne združuj opravila – vsa zaključena in za obračun označena opravila se bodo nanizala pod vsakim poslovnim stikom
  • projektih in storitvah – v kolikor imamo narejeno projektno opravilo (vrhnje opravilo) pod katerega smo gnezdili vsa opravila se nam bodo le-ta združila po vpisanih storitvah. Dobili bomo toliko vrstic, kolikor je bilo različnih storitev vključenih na zaključenih opravilih. Vrednost se bo seveda seštela.
  • projektih, storitvah in odgovornih osebah – za razliko od zgornjega združevanja se tu vrstice, ki so združene po storitvah, razdelijo, če so jo opravljali različni izvajalci. Za vsakega izvajalca se za vsako vrsto storitve kreira nova vrstica. Vrednosti se tudi tu seštevajo.
  • Datum začetka / Datum konca – s tem opredelimo obračunsko obdobje. Brez teh datumov nam aplikacija obračuna ne bo naredila.

  Ko smo nastavili vse parametre kliknemo na gumb »Poišči vsa opravila«. V kolikor nismo izbrali poslovnega stika, se nam bo prikazal spisek vseh poslovnih stikov, za katere smo v določen obdobju opravljali različne naloge. V kolikor za katerega izmed navedenih poslovnih stikov ne želimo kreirati prodajnega računa, preprosto odznačimo potrditveno polje, ki se nahaja ob njegovem imenu.

  Ob kliku na ime poslovnega stika se nam pokaže povzetek vseh opravljenih nalog, ki so bila zaključena in označena s kvalifikator »Opravilo se obračuna«.

  • Stolpec »Opravilo« - nam izpiše naziv opravila ali naziv projekta, ki je lahko, glede na izbran parameter na polju »Združi opravila po«, dopolnjen z nazivom storitve in imenom izvajalca opravila. To polje se bo izpisalo na vrstici prodajnega računa v polju »opis«.
  • Stolpec »Storitev« - izpisana je storitev, ki se bo obračunala in bo tudi dodana na vrstico listine (id).
  • Stolpec »Kol.« - gre za količino porabljenih enot (pa naj bo to za kos ali pa časovno enoto). - ta se bo vpisala tudi na vrstico listine v polje z istim imenom.
  • Stolpec »Cena« - gre za prodajno ceno navedene storitve na enoto brez ddv-ja, ki bo na listini zapisana v stolpec »pc«.
  • Stolpec »Skupaj« - gre za skupno prodajno cene glede na porabljeno količino enot.
  • Stolpec »DDV%« - izpiše se %ddv izbrane storitve, ki se tudi prenese na vrstico listine prodajnega računa.
  • Stolpec »Trajanje« - pa gre za dejansko urno porabo časa, ne glede na obračunano količino.

  Poleg vsake vrstice imamo potrditveno polje:

  • označeno – pomeni, da bo vrstico preneslo na prodajni račun
  • neoznačeno – pomeni, da opravila ne bo obračunalo.
  Ko smo z izbranim zadovoljni, kliknemo na gumb »Ustvari listino«, ki nam naredi toliko prodajnih računov, kolikor imamo izbrani poslovnih stikov s po toliko vrsticami, kolikor jih imamo označenih.

  Prodajne račune še malce pregledamo, opremimo z ustreznimi datumi, knjižimo, pošljemo stranki in na bančnem računu občudujemo sadove našega dela.

  * privzeta storitev je storitev, katere id je vpisan v splošni nastavitvi »DefaultStoritev«.
  Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve
  Vaša cena: 0,00 €

  Opomnik ob delegiranju opravil

  Kako do avtomatičnega opominjanja?


  Opravilu, ki smo ga kreirali in delegirali, določimo rok za dokončanje. Poleg polja se izriše ikona Zahtevaj potrditev sprejema »Zahtevaj potrditev sprejema«. Ta ukaz na nek način aktivira opomnik, saj se prvi opomniki vežejo ravno na zahtevo, da odgovorna oseba (oseba, ki smo ji opravilo delegirali) s klikom na gumb »Potrdi sprejem« potrdi, da je opravilo videla.

  Tako se začne sosledje naslednjih dogodkov.

  Odgovorna oseba dobi sporočilo takoj, ko je bil oddan zahtevek za potrditev sprejema. Sporočilo, ki ga odgovorna oseba dobi v aplikaciji vsebuje ime osebe, ki ji je opravilo delegirala in povezavo do tega opravila.

  Nato se odvijeta dva možna scenarija
  1. Odgovorna oseba ne potrdi prejema, kar pomeni, da opravila ni videla oziroma ga ignorira.
   • od trenutka, ko kreator zahteva potrditev opravila, pa do roka za izvedbo opravila preteče 10% časa, odgovorna oseba dobi nov mail v katerem jo aplikacija opominja, da je preteklo že 10% vsega časa, ki je na voljo za izpolnitev delegirane naloge.
    ...če odgovorna oseba še vedno ne potrdi prejema...
   • ko do roka za izvedbo opravila preteče 20% časa, odgovorna oseba dobi nov mail v katerem jo aplikacija opominja, da je preteklo že 20% vsega časa, ki je na voljo za izpolnitev delegirane naloge. Poleg tega dobi enako obvestilo tudi kreator opravila – aplikacija mu na tak način sporoči, da odgovorna oseba opravila še ni videla.
    ...če odgovorna oseba še vedno ne potrdi prejema...
   • po preteku 30% časa dobi sporočilo samo kreator in sicer ga aplikacija opozarja, da odgovorna oseba ni potrdila prejema opravila.
    Hkrati aplikacija:
    • zapre in arhivira opravilo, ki ga odgovorna oseba ni prevzela
    • naredi temu opravilo novo pod-opravilo z enakim, a nekoliko dopolnjenim naslovom (naslov...poskus 2 – da nam je že iz naslova jasno, da gre za novo opravilo)
    • in na tem opravilu določi za odgovorno osebo kreatorja opravila.
  2. Odgovorna oseba je potrdila prejem opravila. To naredi tako, da na samem opravilu klikne na gumb »Potrdi sprejem«. To lahko naredi takoj oziroma preden preteče 30% časa, ki je na voljo do samega roka za izvedbo.
   • odgovorna oseba dobi obvestilo, ko preteče  30% in 60% časa do zastavljenega roka za dokončanje z opozorilom, koliko časa je že preteklo.
   • ko preteče 80% vsega časa, ki je bil na voljo in opravilo še vedno ni zaključeno dobi sporočilo tako odgovorna oseba kot tudi kreator sporočila.
  3. V kolikor odgovorna oseba (na katerem koli koraku) vpiše začetek in zaključek izvajanja – se pravi zaključi opravilo, je o tem obveščen tudi kreator opravila.


  V primeru, da bi želeli prilagoditi na koliko časa se pošlje opozorilo, to lahko naredite na splošnih nastavitvah (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve) in sicer se procenti zapišejo v nastavitev z imenom ProcentiZaOpominjanjeTaskov. Številke se ločijo z vejico.
  Hkrati pa je potrebno popraviti tudi naslove sporočil, ki se nahajajo v splošnih nastavitvah pod nazivi  Zadeva_1_0, Zadeva_2_0, Zadeva_3_0, Zadeva_4_0 in Zadeva_5_0.

  V kolikor vrednosti v splošni nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov nimamo vpisanih, se postopek opominjanja ne sproži. Ostane pa funkcija »Potrdi sprejem« odgovorne osebe.

  Vaša cena: 0,00 €

  Ponavljajoča opravila

  Ponavljajoča opravila so naloge, ki jih imamo na točno določene dni oziroma datume in se periodično ponavljajo skozi neko obdobje. Obdobja so lahko tako dnevna, tedenska, mesečna, kot tudi letna.

  Primer šolskega urnika, ki ga bomo pregledovali je namenjen popolnemu prikazu delovanja ponavljajočih opravil. Seveda pa se to funkcijo lahko uporablja zgolj za letno opominjanje za podaljševanje pogodbe, mesečno opominjanje za oddajanje poročil, ali pa načrtovanje tedenskega kolegija ozrioma rednega vzdrževanja strojev.
  Za lažjo implementacijo ponavljajočih opravil v svoj delovni proces se za pomoč obrnite na vašega skrbnika InMaster aplikacije.

  Kako nam ponavljajoča opravila pridejo prav?

  Mogoče bo najlažje s primeroma:

  Tedenska opravila – za primer opravil, ki se ponavljajo tedensko je najlepši primer urnik. Vsak petek od 10 do 12 ure imamo predavanje na temo zdravega življenja. Da si rezerviramo ta termin za deset tednov v naprej, lahko naredimo to tako, da napišemo opravilo, ga kopiramo ter popravljamo datume. Lahko pa si pomagamo s ponavljajočimi opravili – le ti se namreč razmnožijo po koledarju glede na parametre, ki smo jih nastavili, zraven pa prenesejo vsa izpolnjena polja.

  Letno opravilo – za primer letnega opravila pa vzemimo obnovitev pogodbe. To želimo obnoviti vsako leto, a leto je dolga doba in zna se zgoditi, da na to obveznost gladko pozabimo. Aplikacija pa bo poskrbela, da se to opravilo pravočasno pojavi med neopravljenimi opravili in če želimo nas aplikacijo kakšen dan ali dva prej opomni, da se rok za podaljšanje pogodbe približuje.

  Opravila lahko tako poljubno razmnožimo do določenega datuma ali pa do določenega števila ponovitev. Lahko pa opravila razmnožujejo tudi »v nedogled« dokler procesa fizično ne prekinemo. No, ni potrebno fizično obračunavati s procesom – za prekinitev je potreben le en klik na ustrezen gumb.

  Tako razmnožena opravila imamo vedno lepo urejena v eno dolgo verigo za- in pred-opravil, vse skupaj pa ostane vedno povezano na nadrejeno opravilo – opravilo iz katerega smo vsa ostala kreirali.

  Ponavljajoča opravila pa imajo, poleg tega da naša opravila razmnožijo, še nekaj funkcionalnosti.

  V določenih primerih želimo, da se določene informacije, ki jih sproti dodajamo na tekoče opravilo razmnožijo tudi na vsa za-opravila – se pravi na vsa opravila, ki še sledijo. No tudi to je popolnoma izvedljivo, vse kar moramo storiti, da to nastavimo na nadrejenemu opravilu – se pravi opravilu, iz katerega smo kreirali vsa ostala.

  Pa se je takoj po kopiranju informacij v vsa prihajajoča opravila porodila nova želja – združevanje različnih opravil v eno samo dolgo povezano verigo, ki bo prenašala opise in vrednosti na vse dogodke, ki ji sledijo.

  Če je kaj nejasnosti jo bomo takoj zbrisali s primerom.
  Recimo, da vsak četrtek od 15 do 16 ure učimo nekega srednješolca matematiko. Fante je priden in vsak teden vzamemo malce več snovi. V opis vedno napišemo kaj natančno smo delali in ker smo tako nastavili se nam ta opis kopra v naslednja, še nezaključena, opravila. Tako naslednjič, brez da bi brskali po starih opravilih, enostavno pogledamo novega in vidimo kaj smo zadnjič počeli. Koristno? Tudi nam se je zdelo tako. Zdaj pa nastopi sprememba. Bližajo se kontrolne naloge in fanta skrbi, zato ima željo, da bi se učila vsaj dvakrat na teden. Naredimo novo opravilo za torek med 16 in 17 uro in naredimo ponavljajoče opravilo. Koledar smo že napolnili. Opis pa se nam ne bo kopiral, ker je to povsem nova veriga za- in pred-opravil. Bi bilo pa fino. Tudi nam se je zdelo. Zato na prvo četrtkovo nadopravilo (opravilo iz katerega smo kreirali vsa četrtkova opravila) povežemo to novo torkovo opravilo in dobimo dolgo vrsto četrtkovih in torkovih opravil na katere se kopira vsaka vpisana sprememba opisa.

  No zdaj pa bi se zadeve lotili.

  Za lažje razumevanje bomo skozi navodila sledili primeru urniku enega predmeta.

  V aplikaciji želimo narediti urnik za predmet fizike, ki bo trajal skozi vse leto in sicer dvakrat na teden – ob torkih in četrtkih in sicer za 1.letnik splošne gimnazije.

  Kaj potrebujemo?

  1. Predavatelja oziroma predavatelje za želeni predmeta (Odgovorna oseba/izvajalci)

  • naredimo kontaktno osebno (Partnerji => Kontaktne osebe). Kontaktna oseba mora imeti izpolnjena vsaj naslednja polja
   • šifra
   • ime in priimek
   • poslovni stik – ki mora biti naše podjetje (nosilni poslovni stik) ali pa povezano podjetje
   • elektronski naslov – za komunikacijo preko aplikacije
  • naredimo uporabnika in ga povežemo na zgoraj kreirano kontaktno osebo (Nastavitve => Uporabniki)
   • uporabnik mora imeti ustrezne pravice za predavatelje, ki jih nastavite skupaj z skrbnikom vaše InMaster aplikacije 

  Primer: kreirali smo kontaktno osebo Janeza Učitelja, ki smo ga povezali na na našo šolo »splošno gimnazijo« in mu določili prek uporabnika uporabniško ime in geslo za dostop do aplikacije.

   

  2. Udeležence / učence / dijake, ki jih strnemo v eno skupino

  • med kontaktne osebe v naši aplikacije vpišemo vse učence / udeležence / dijake, ki bodo obiskovali predavanja (Partnerji => Kontaktne osebe)
   Količino informacij, ki jih bomo vpisali so seveda odvisne od naših potreb – za normalno delovanje urnikov pa so potrebne naslednje:
   • šifra (če jo spustimo jo aplikacija doda sama)
   • ime in priimek
   • E-naslov – za obveščanje preko aplikacije
   • GSM – v kolikor imamo omogočeno obveščanje preko SMS-jev
  • naredimo nov poslovni stik, ki ga imenujemo tako kot predmet, ki ga bomo izvajali (Partnerji => Poslovni stik). Izpolnjena morajo biti naslednja polja
   •  šifra
   • ime (Primer: Fizika za prvi letnik)
   • dodane morajo biti vse kontaktne osebe, ki smo jih zgoraj dodali kot učence tega predmeta.

  Na enak način naredimo tudi skupine več izvajalcev v kolikor je to potrebno. Recimo »Kolektiv za fiziko« in nanj povežemo učitelja in laboranta. Na ta način smo »zapolnili« urnik tako učitelju kot tudi laborantu za določen termin.

  Glej tudi Poslovni stiki


  Tako smo pripravili tako predavatelje kot tudi slušatelje predavanj. Skozi leto se seveda lahko število učencev zmanjšuje oziroma poveča – to naredimo preprosto tako, da dodamo ali izbrišemo ustrezne kontaktne osebe (učence) iz poslovnega stika, ki ponazarja naš predmet (naš primer – Fizika za prvi letnik).
  Ko imamo urejene vse osebe se lahko lotimo prostora. Kar predavanja nekje morajo biti in je dobro tudi to, da prostor v času naših predavanj ni že zaseden, vpišemo še resurse/predavalnice, ki jih bomo dodajali na urnike in s tem preverjali, da le-ti ob tem času še niso zasedeni.

   

  3. Dodamo predavalnice/učilnice/prostore (Trgovina => Resursi)

  Vpišemo predavalnice, ki jih bomo skozi naš proces uporabljali. Potrebujemo vsaj polji:

  • šifra
  • opis

  Glej Resursi.

  Tako smo si pripravili vse učitelje, vse učence, skupine učencev oziroma razrede, prostore oziroma učilnice in vse morebitne kolektive. Najbrž se sliši kot zelo veliko dela – in tudi je - a ko imamo vse lepo urejeno, nam za to ni potrebno več skrbeti do konca šolskega leta – razen morebitnih sprememb, ki jih urejamo sproti.

  4. Nastavitve (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve)

  Glede na naše želje, si lahko določene pogoje kreiranja ponavljajočih opravil nastavimo že na osnovi aplikacije.

  • Ponavljajoča opravila preverjanje izvajalcev  - nastavitev preverja, če so izbrani izvajalci v izbranem času že zasedeni.
   • 0 - v kolikor vpišemo vrednost 0 pomeni, da aplikacija ne bo preverjala če so izvajalci, ki smo jih dodali na opravilo, ki ga želimo razmnožiti, vključeni na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije v izbranem času.
   • 1 - v kolikor vpišemo vrednost 1, aplikacija preveri, če so izvajalci v izbranem času že vključeni na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije. Preverja se, če so na opravilih vključeni kot izvajalci, udeleženci ali odgovorne osebe. Aplikacija nas ob kreiranju ponavljajočih opravil obvesti o vsakem zasedenem izvajalcu, vendar nam še vedno omogoča, da opravila kljub temu kreiramo.
   • 2 - v kolikor vpišemo vrednost 2, aplikacija preveri, če so izvajalci v izbranem času že vključeni na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije. Preverja se, če so na opravilih vključeni kot izvajalci, udeleženci ali odgovorne osebe. Aplikacija nas ob kreiranju ponavljajočih opravil obvesti o vsakem zasedenem izvajalcu in nam onemogoča kreiranje ponavljajočih opravil, dokler konfliktov ne odpravimo.
  • Ponavljajoča opravila preverjanje odgovorne osebe - nastavitev preverja, če je izbrana odgovorna oseba v izbranem času že zasedena.
   • 0 - v kolikor vpišemo vrednost 0 pomeni, da aplikacija ne bo preverjala je odgovorna oseba, ki smo jo določili na opravilu, ki ga želimo razmnožiti, vključena na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije v izbranem času.
   • 1 - v kolikor vpišemo vrednost 1, aplikacija preveri, če je odgovorna oseba v izbranem času že vključena na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije. Preverja se, če je na opravilih vključena kot izvajalec, udeleženec ali odgovorna oseba. Aplikacija nas ob kreiranju ponavljajočih opravil obvesti o zasedenosti odgovorne osebe, vendar nam še vedno omogoča, da opravila kljub temu kreiramo.
   • 2 - v kolikor vpišemo vrednost 2, aplikacija preveri, če je odgovorna oseba v izbranem času že vključena na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije. Preverja se, če je na opravilih vključena kot izvajalec, udeleženec ali odgovorna oseba. Aplikacija nas ob kreiranju ponavljajočih opravil obvesti o zasedenosti odgovorne osebe in nam onemogoča kreiranje ponavljajočih opravil, dokler konfliktov ne odpravimo.
  • Ponavljajoča opravila preverjanje resursov - nastavitev preverja, če so izbrani resusi v izbranem času že zasedeni.
   • 0 - v kolikor vpišemo vrednost 0 pomeni, da aplikacija ne bo preverjala če je izbrani resurs, vključen na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije v izbranem času. 
   • 1 - v kolikor vpišemo vrednost 1, aplikacija preveri, če so resursi v izbranem času že vključeni na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije. Aplikacija nas ob kreiranju ponavljajočih opravil obvesti o zasedenosti resursa, vendar nam še vedno omogoča, da opravila kljub temu kreiramo. 
   • 2 - v kolikor vpišemo vrednost 2, aplikacija preveri, če so resursi v izbranem času že vključeni na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije. Aplikacija nas ob kreiranju ponavljajočih opravil obvesti o zasedenosti resursa in nam onemogoča kreiranje ponavljajočih opravil, dokler konfliktov ne odpravimo.
  • Ponavljajoča opravila preverjanje udeležencev  - nastavitev preverja, če so izbrani udeleženci v izbranem času že zasedeni.
   • 0 - v kolikor vpišemo vrednost 0 pomeni, da aplikacija ne bo preverjala če so udeleženci, ki smo jih dodali na opravilo, ki ga želimo razmnožiti, vključeni na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije v izbranem času.
   • 1 - v kolikor vpišemo vrednost 1, aplikacija preveri, če so udeleženci v izbranem času že vključeni na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije. Preverja se, če so na opravilih vključeni kot izvajalci, udeleženci ali odgovorne osebe. Aplikacija nas ob kreiranju ponavljajočih opravil obvesti o vsakem zasedem udeležencu, vendar nam še vedno omogoča, da opravila kljub temu kreiramo.
   • 2 - v kolikor vpišemo vrednost 2, aplikacija preveri, če so udeleženci v izbranem času že vključeni na katerokoli drugo opravilo znotraj aplikacije. Preverja se, če so na opravilih vključeni kot izvajalci, udeleženci ali odgovorne osebe. Aplikacija nas ob kreiranju ponavljajočih opravil obvesti o vsakem zasedem udeležencu  in nam onemogoča kreiranje ponavljajočih opravil, dokler konfliktov ne odpravimo.
  Ponavljajoča opravila so med seboj povezana v verigo zaporednih dogodkov (pred in zaopravil). Po taki verigi se lahko, če tako določimo v nastavitvah, prenašajo določene vsebine, ki jih na samem opravilu izpolnimo.
  • Privzeta vrednost za prenos lastnosti na zaopravila ponavljajočih opravil - v primeru, da je ta nastavitev označena, se pri vsakem novem ponavljajočem opravilu kopirajo vrednosti lastnosti naprej po verigi ponavljajočih opravilih, vse do prvega zaključenega opravila.
  • Privzeta vrednost za prenos opisov na zaopravila ponavljajočih opravil - v primeru, da je ta nastavitev označena, se pri vsakem novem ponavljajočem opravilu kopirajo opis, dodatni opis naprej po verigi ponavljajočih opravilih, vse do prvega zaključenega opravila.
  Ponavljajoča opravila se lahko kreirajo v različnih intervalih. Da nam načrtovana opravila za več mesecev naprej ne delajo prevelike gneče v spiskih, lahko omejimo za koliko časa vnaprej nam aplikacija kreira opravila. Aplikacija InMaster bo vedno poskrbela, da bodo prikazana vsa opravila za obdobje, ki ga določimo v spodnjih nastavitvah - in sicer vse dokler ne doseže omejitve oziroma dokler z ukazom ne prekinemo kreiranje novih opravil. 
  • StPonavljajocihOpravilDolgihIntervalov - V kolikor je na ponavljajočih opravilih izbran interval ponavljanja v mesecih ali letih, se v tej nastavitvi vpiše za koliko mesecev v naprej naj se opravila prikazujejo. Vpiše se celo število, ki ponazarja število mesecev. 
  • StPonavljajocihOpravilKratkihIntervalov - V kolikor je na ponavljajočih opravilih izbran interval ponavljanja v tednih, dnevih, urah ali minutah, se v tej nastavitvi vpiše za koliko mesecev v naprej naj se opravila prikazujejo. Vpiše se celo število, ki ponazarja število mesecev.
  Zdaj pa se lotimo kreiranja urnika.

  5. Naredimo novo opravilo. Pa poglejmo polja, ki so nujna oziroma priporočljiva: 

  (Opravila => Urniki)*
  * tip »Urnik« uporabljamo le zato, ker je naš primer vezan na urnike – ponavljajoča opravila so lahko katerega koli tipa.

  • Naziv opravila – v to polje vpišemo naziv premeta/opravila/naloge, ki nam bo tudi na spisku povedal za katero opravilo gre. Ob kreiranju ponavljajočih opravil se bo poleg tega naziva v oklepaju izpisal tudi datum, ko naj bi se to opravilo izvedlo. Na ta način jih lažje ločimo med seboj. (naš primer: Fizika 1.letnik)
  • Odgovorna oseba – izberemo kontaktno osebo, ki bo opravljala to opravilo. V kolikor opravilo shranimo, na da bi izbrali odgovorno osebo bo aplikacija smatrala, da smo opravilo naredili zase in nas bo sama vpisala pod »odgovorno osebo«.
   Glej tudi Opravila.
  • Opis – opisa ni nujno vpisati, je pa priporočljiva. Aplikacija InMaster namreč nudi možnost, da se opisi opravil avtomatično prenašajo iz opravila na opravilo.
   Primer: Na opisu si predavatelj v torek zabeleži katero snov je predaval na uri. V kolikor smo aplikacijo nastavili, da nam kopira opis opravil, bo predavatelj ta opis videl tudi v opisu za naslednji torek in mu ne bo potrebno iskati »starega« predavanja. Ob koncu dneva, pa bo ta opis prepisal z novim in v naslednji teden se mu bo prenesel nov, posodobljen opis.
  • Načrtovan začetek / Načrtovan zaključek – vedno je potrebno vpisati datum in uro začetka in konca prvega opravila – glede na vpisano uro in datum aplikacija kreira željeno število ponovitev.
  • Izvajalci – v kolikor nimamo odgovorne osebe, moramo dodati vsaj izvajalce. Odgovorna oseba je vedno le ena, izvajalcev pa je seveda lahko več.
  • Udeleženci – dodamo vse morebitne udeležence opravila.
   Primer – ko smo pripravljali urnik, smo naredili tudi skupino učencev, ki jo na tem mestu dodamo kot »Skupino udeležencev«. Klik na drugo ikono nam odpre seznam poslovnih stikov, kjer izberemo razred/skupino »Fizika za prvi letnik«, v katero smo povezali vse učence, ki bodo obiskovali ta predavanja.
  • Resursi – na tem mestu izberemo resurs, ki ga bomo pri ponavljajočih opravilih vedno koristili. 
   V našem primeru bomo izbrali učilnico, kjer bomo izvajali predavanja za fiziko. Ko bomo kreirali vsa opravila, bo aplikacija preverjala razpoložljivost učilnic in nas opozorila, če je prostor ob želenem času že zaseden.
  • Lastnosti – v kolikor smo naredili poslovne stike za skupino izvajalcev in skupino udeležencev jih na na tem mestu povežemo na opravilo. Iz izbirnika lastnosti za izvajalce pokličemo lastnost »PS za sinhronizacijo izvajalcev« in z izbirnikom dodamo poslovni stik na katerem so združeni izvajalci – v našem primeru »Kolektiv za Fiziko«, za udeležence pa izberemo lastnost »PS za sinhronizacijo udeležencev« in ji dodamo poslovni stik, na katerem smo združili vse udeležence, v našem primeru gre za poslovni stik »Fizika za prvi letnik«. Tako smo dobili možnost, da dodajamo ali brišemo izvajalce oziroma udeležence na sami skupini, potem pa stanje prenesemo na eno ali vsa ponavljajoča opravila.
   Za sinhronizacijo izvajalcev se lahko odločimo, ko imamo že izbrano odgovorno osebo - v tem primeru izberemo in  označimo tudi lastnost "Sinhroniziraj izvajalce tudi, če že imamo odgovorno osebo". V kolikor te lastnosti nimamo označene, nam aplikacija sinhronizira izvajalce samo v primeru, ko opravilo še nima izbrane odgovorne osebe. 

  Opravilo lahko opremimo seveda tudi z vsemi ostalimi polji na formi kot so poslovni stik, kontakt, storitev ... pa tudi z različnimi lastnostmi, ki so lastna našem delovnem procesu.

  Ko smo z opravilom zadovoljni, na desni pod ukaznimi gumbi izberemo »Ponavljajoče se opravilo«. Odpre se nam pojavno okno, kjer bomo določili parametre ponavljanja opravila, ki smo ga ravno naredili.

  Interval – interval ponavljanja opravila lahko vežemo na minute, ure, dneve, mesece in leta. Vpisan je interval 7 / Dan, kar pomeni, da nam bo opravilo naredilo na sedem dni – torej enkrat na teden – na izbran dan. Ta interval je lahko tudi 1x na mesec, 1x na leto – vse je seveda stvar naših potreb.
  Za naš urnik bomo izbrali kar takega kot je 7 / Dan, in če smo izbrali načrtovan začetek in konec datumsko v ponedeljek od 7-ih do 8-ih, bodo opravila kreirana vsak ponedeljek od 7-ih do 8-ih.
  Koliko bo teh ponovitev pa je odvisno od naših naslednjih vnosov. Tega se lahko namreč lotimo na tri načine.

  Število ponovitev - je prvi način – tu enostavno vpišemo koliko ponovitev želimo. Primer – 10.

  Konec ponovitev - je drugi način – izberemo datum do katerega želimo imeti narejena opravila in aplikacija sama poskrbi za ustrezno število ponovitev.

  Tretji način pa je, da pustimo obe polji prazni in aplikacija bo opravila razmnoževala tako dolgo, dokler ji ne bomo ukazali, da zaključi s kreiranjem. To naredimo tako, da gremo na eno od opravil, ki jih je aplikacija kreirala in izberemo ukazni gumb »Ponavljajoče se opravilo«. V pojavnem oknu, ki se nam odpre imamo vse informacije, ki smo jih vpisali, ko smo kreirali opravilo. Na desni strani okna pa imamo tudi dva ukazna gumba:

  • »Ustavi kreiranje novih ponavljajočih opravil« - aplikacija pusti vsa že narejena opravila odprta, ne kreira pa več novih opravil.
  • »Ustavi kreiranje novih in izbriši nezaključena opravila« - aplikacija izbriše vsa že narejena opravila, ki še niso zaključena in in ne kreira več novih opravil.

  Ko vpišemo želeno število ponovitev opravila, moramo vedeti, da aplikacija zaradi preglednosti ne bo naredila vsa opravila naenkrat pač pa samo nekaj – koliko pa določimo z samo nastavitvijo aplikacije. (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve)

  Za to sta zadolženi dve nastavitvi:

  • StPonavljajocihOpravilKratkihIntervalov - za koliko mesecev vnaprej naj se kreirajo ponavljajoča se opravila, če je interval v dnevih, urah ali minutah.
  • StPonavljajocihOpravilDolgihIntervalov - za koliko mesecev vnaprej naj se kreirajo ponavljajoča se opravila, če je interval v mesecih ali letih.

  Kot smo že omenili pri opisu imamo možnost, da se opis, ki ga spremenimo v enem tednu vedno prepiše tudi na naslednje tedne. To omogočimo z oznako ob polju »Prenesi opis na nezaključena zaopravila«.
  »Prenesi lastnosti na nezaključena zaopravila« - pa enako naredi za morebitne lastnosti, ki so navadno vezana na način našega poslovanja. V kolikor izberemo to možnost se vrednost lastnosti spremenjena na enem opravilu prenese na vsa ostala nezaključena opravila, ki jih imamo v verigi povezanih opravil.

  Opomniki – če želimo, lahko aplikaciji naročimo, da odgovorno osebo spomni na prihajajočo nalogo. To aplikacija lahko naredi preko

  • elektronske pošte (če imamo na kontaktu odgovorne osebe vpisan e-naslov),
  • sms-ja (če imamo na kontaktu odgovorne osebe vpisan GSM in zakupljeno zadostno število sms sporočil)
  • pojavnega okna, ki se odpre, ko je odgovorna oseba prijavljena v aplikacijo InMaster.

  Z gumbom »Pošlji opomnik pred začetkom opravila« lahko dodamo več terminov, ko naj bo opomnik poslan. Določamo ga s številko in enoto.
  Primer - če vpišemo 1 in izberemo enoto Dan, nas bo aplikacija obvestila en dan pred načrtovanim začetkom, ki smo ga izbrali na formi. Če z gumbom dodamo še en termin in vanj vpišemo še 2 / Ura – nas bo aplikacija na začetek spomnila še dve uri pred načrtovanim začetkom.

  Ko smo tako določili parametre ponavljanja opravil najprej z gumbom »Preveri razpoložljivost« preverimo, če so termini, ki jih želimo izvedljivi. V kolikor so v stolpcu »Opozorila« poleg spiska vseh opravil, ki se bodo kreirala zelene oznake, lahko kreiranje verige ponavljajočih opravil potrdimo z gumbom »Kreiraj opravila«. To, da nam aplikacija InMaster dovoli kreiranje opravil, če so odgovorne osebe, izvajalci, udeleženci ob želenih terminih že zasedeni, pa je stvar nastavitev. (glej zgoraj točko 4)
  Oranžna ikona nam sporoča, da so osebe ali resursi zasedeni, a kljub temu lahko kreiramo ponavljajoča opravila.
  Rdeča ikona pa nam sporoča, da so osebe ali resursi zasedeni, in da opravil s to oznako ni mogoče kreirati, dokler ne prerazporedimo oseb oziroma resursov v nezasedene termine.
  Poleg vsakega prikazanega konflikta se pojavi tudi ikona, ki nas prestavi na opravilo, kjer je oseba oziroma resurs že izbran v izbranem terminu.

  Poveži ponavljajoča opravila – ta gumb pa je način kako povežemo dve ali več verig ponavljajočih opravil v eno samo. Ob izbiri povezanega opravila, se le ta prikaže v tem oknu pod naslovom »Povezana ponavljajoča opravila«. Verigi lahko kadarkoli spet razdružimo preprosto tako, da na tem istem pojavnem oknu to dodano »verigo opravil« izbrišemo iz seznama pod naslovom  »Povezana ponavljajoča opravila«.

  Primer – naredili smo ponavljajoče opravilo za učno uro fizike vsak ponedeljek in jo razmnožili do konca leta. Ampak 1 letnik ima fiziko 2x na teden. Naredili smo novo opravilo, ki bo razmnožilo urnik za fiziko tudi na vsako sredo tja do konca leta. Termini, koledarji in izpisi so v redu – zaplete pa se, če želimo uporabljati možnost prenosa opisov med dnevi. Vsi opisi iz ponedeljkovih ur se prenašajo samo na ponedeljkove opise – sredine pa prav neprijazno spuščajo. Da se to ne bi dogajalo lahko ob tem, ko kreiramo novo verigo sredinih učnih ur povežemo s ponedeljkovo. Kliknemo na omenjeni gumb »Poveži ponavljajoča opravila« izberemo ponedeljkove učne ure in tako dve verigo spremenimo v eno. Po njih se bodo prenašali tako opisi, lastnosti, kot tudi sinhronizacija učencev.

  Pozor – v primeru, da želimo izbrisati vsa nezaključena opravila oziroma ustaviti ponavljanje opravil, se bo v tako združeni verigi pobrisalo oziroma ponavljanje ustavilo v obeh. Če bi želeli pobrisati samo eno verigo, to naredimo tako, da verigi spet razdružimo in šele nato pobrišemo oziroma ustavimo želeno.

   

  Spremembe že kreiranih opravila

  Ko so verige opravil narejene se vsako opravilo v tej verigi obnaša kot samostojen člen. Z določenimi ukazi, pa lahko nekatere popravke razmnožimo na vsa opravila v verigi, ki še niso bila zaključena.

  Pa naredimo to kar na primerih.

  1. Ob kreiranju nismo označili, da želimo, da bi se opisi opravil prenašali na vsa nezaključena opravila, zdaj pa nam bi to prišlo pravočasno.
  Na enem izmed ponavljajočih opravil odpremo pojavno okno z ukaznim gumbom »Ponavljajoče opravilo«. Označimo »Prenesi opis na nezaključena zaopravila« in na dnu okna svojo izbiro potrdimo z gumbom »Preveri razpoložljivost«. Enako velja tudi za prenos lastnosti, le da tokrat označimo »Prenesi lastnosti na nezaključena zaopravila«.


  2. Novi udeleženci so bili dodani oziroma umaknjeni iz poslovnega stika, ki smo ga vključili kot poslovni stik za sinhronizacijo udeležencev. (Primer: vpisal se je nov učenec)
  Na enem izmed ponavljajočih opravil odpremo pojavno okno z ukaznim gumbom »Ponavljajoče opravilo« in kliknemo na gumb »Sinhronizacija udeležencev«.


  3. Zamenjala se je odgovorna oseba, ki bo od tega trenutka skrbela za vsa že kreirana opravila v verigi. (Primer: učitelj je prenehal delovno razmerje - nadomestil ga je novi)
  Najprej zamenjamo obstoječo odgovorno osebo z novo. Na desni strani opravil pod ukaznimi gumbi izberemo »Spremni ponavljajoče se opravilo«. Označimo možnost »Posodobi« v vrstici »Odgovorna oseba« in izbiro potrdimo »Posodobi opravila«. Odgovorna oseba, ki smo jo izbrali bo tako nadomestila vse do sedaj vpisane odgovorne osebe čez vso verigo še odprtih ponavljajočih opravil.

  Enako lahko naredimo tudi za vpisani poslovni stik, kontaktno osebo, lokacijo, opis in dodaten opis.

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Razporejanje opravil

  Namizje => Razporejanje opravil

  Opravila brez predvidenega začetka in konca so v bistvu nerazporejena opravila, ki pa jih je potrebno nekako umestiti v naš delavni čas. V ta namen smo naredili čisto poseben koledar, ki služi temu, da se prilagaja času, ki ga imamo na razpolago in ne zahteva konstanto prerazporejanje čakajočih nalog. Koledar je z razliko od klasičnega koledarja narejen tako, da nam prikazuje razpoložljivo številu ur ne glede na to kaj in kdaj imamo planirano za določen dan, nam zlaga opravila enega za drugim. Že hiter pregled koledarja nam pove, v kolikšni meri imamo zapolnjen čas, ki je namenjen delu.

  Na levi strani najdemo, podobno kot pri koledarju na desni strani, vsa nerazporejena opravila, ki imajo vpisan predviden čas trajanja. Ravno tako kot pri koledarju med njimi najdemo opravila, ki smo jih delegirali, opravila, pri katerih smo navedeni kot odgovorna oseba ali kot en izmed izvajalcev.

  Taka nerazporejena opravila, pri katerih smo kot odgovorna oseba, primemo z miško in jih spustimo v koledarju na dan, za katerega mislim, da nam bo to opravilo uspelo narediti. V koledarju nam opravila zasede toliko časa, kolikor smo ga določili na samem opravilu s poljem “Predviden čas„. S tem, ko smo odložili opravilo na določen dan, se nam na samem opravilu napolni tudi polje “Predviden datum„.

  V kolikor imamo za ta že vpisana opravila z predvidenim ali dejanskim začetkom in koncem trajanja, so izpisana prva in šele nato sledijo opravila s predvidenim datumom in časom, ki nam jih aplikacija zloži po času predvidenega trajanja naraščajoče.
  Najlepši del takega načina razporejanja opravil je v tem, da nam aplikacija, ko ugotovi, da določenega opravila nismo uspeli narediti na predviden datum, sama premakne opravilo na naslednji dan in to ponavlja, dokler opravila dejansko ne zaključimo.
  V kolikor smo v nerazporejenem opravilu navedeni kot izvajalec in opravilo prenesemo na svoj koledar razporejenih opravil, avtomatično postanemo odgovorna oseba za to opravilo.

  Če smo opravilo delegirali, ga lahko “odložimo„ v koledar osebi, ki smo jo določili za odgovorno osebo s pomočjo polja “predviden datum„ na opravilu oziroma na formi razporejanje opravil izberemo ustreznega uporabnika in mu z miško odložimo opravilo na ustrezen dan.

  Nad koledarjem sta še dve polji, ki nam omogočata nekoliko lažji pregled nad nerazporejenim opravili:
  Skrij opravila kjer sem izvajalec - z izbiro te možnosti iz koledarja umaknemo prikaz vseh opravil, kjer je uporabnik naveden kot izvajalec in ni odgovorna oseba.
  Skrij pretekla nezaključena opravila - čudovita lastnost razporejanja opravil je, da nezaključena opravila aplikacija avtomatično prestavi na naslednji dan, včasih pa je teh nalog le preveč - v tem primeru označimo to opcijo in vsa opravila, ki imajo predviden datum starejši od trenutnega, izginejo.

  Vaša cena: 0,00 €

  Resursi

  Trgovina => Resursi 

  Poleg artiklov in storitev so resursi tretja velika skupina sredstev v podjetju. Ta sredstva lahko koristimo in razporejamo znotraj podjetja, lahko pa jih seveda tudi oddajamo v najem.
  Z aplikacijo InMaster si zagotovimo pregled nad resursi, njihovo obračunavanje ter dokaj enostaven način planiranja porabe oziroma zasedenosti vseh resursov podjetja.

  Za začetek pa jih moramo vpisati in nastaviti. Pod menijem Trgovina => Resursi dodamo nov podatek in izpolnimo dana polja.

  Urejanje resursa

  Šifra – šifro lahko izpolnimo sami, lahko pa jo ob shranjevanju izpolni aplikacija. Videli jo bomo v spiskih in če jo poimenujemo s šiframi, ki imajo za nas nek pomen, jo bomo tako lažje poiskali.

  Opis – kratek opis resursa nam bo povedal za kateri resurs gre – polje pa se bo izpisalo na opravilih in na nekaterih koledarjih. Polje se pojavlja tudi v spiskih resursov.

  Poslovni stik – gre za informativno polje v kolikor resurs, ki ga želimo uporabiti ni naš. V tem polju izberemo poslovni stik, ki je lastnik resursa s katerim želimo upravljati.

  Artikel – v kolikor je resurs določen »artikel«, ki smo ga nekoč kupili in ga imamo kot takega zavedenega med artikli, ga lahko na tak način povežemo in s tem prihranimo opisovanje lastnosti resursa – vse informacije o njem dobimo že na artiklu samem.

  Storitev – storitev pa je pomembna, saj se upošteva ob samem obračunavanju resursov. V kolikor resurs želimo obračunati, ga moramo vključiti na opravilo, nanj pa povezati storitev z ustrezno ceno. Ko se naredi obračun resursov, se naredi prodajni račun, ki na vrsticah vsebuje ime te storitve.
  Ne spreglej postopka za Obračunavanje resursov preko opravil

  Osnovno sredstvo - v kolikor je naš resurs hkrati tudi osnovno sredstvo podjetja, ju na tem mestu povežemo. Več o osnovnih sredstvih pa na navodilih z naslovom Osnovna sredstva

  Barve – izbrana barva bo na koledarju označevala vse rezervacije tega resursa.

  Koledar resursov
  Na tem mestu je prikazan koledar, ki je prav tak kot vsi koledarji na tem svetu, le da prikazuje rezervirane termine tega resursa. Na samem izpisu je navedeno ime opravila, če ni s kvalifikatorji drugače določeno. Te določimo tako, da kreiramo opravila z načrtovanim ali pa dejanskim začetkom in koncem in nanj povežemo želeni resurs. Vsa opravila »bodo vedela« in nas bodo na to tudi opozorila, če je termin, ko želimo uporabiti določen resurs, že zaseden.
  Dnevi/datumi nad stolpci so povezave, ki nam odprejo okno s koledarjem vseh zasedenih resursev za ta dan.

  Kvalifikatorji resursov

  • Prikaži odgovorno osebo v koledarju – če označimo ta kvalifikator, se bo v koledarju resursov, namesto naziva opravila, izpisalo ime odgovorne osebe za opravilo, ki vsebuje ta resurs.
  • Prikaži poslovni stik v koledarju – če označimo ta kvalifikator, se bo v koledarju resursov, namesto naziva opravila, izpisal naziv poslovnega stika, ki smo ga dodali na opravilo, ki vsebuje ta resurs.
   *Opomba -V kolikor sta označena oba zgornja kvalifikatorja se izpiše tako odgovorna oseba kot tudi poslovni stik.
  • Dovoli, da se resursi prekrivajo – aplikacija v osnovi ne dovoli, da bi isti resurs lahko vključili v dve različni opravili, ki se izvajata ob istem času. Če želimo to omogočiti označimo ta kvalifikator.
  • Resurs se obračunava – v kolikor želimo resurs obračunavati s pomočjo funkcije na opravilih, mora biti označen s tem kvalifikatorjem. 
   Ne spreglej postopka za Obračunavanje resursov preko opravil
   *Opomba - V kolikor želimo resurs obračunavati mora biti nanj vključena storitev oziroma mora opravilo, kamor je vključen resurs vsebovati storitev. 
  • Ne prikazuj na koledarju razpoložljivosti resursov - v aplikaciji inMaster lahko preko koledarskega prikaza "Razpoložljivost resursov / zaposlenih" razporejamo  različne vrste resursev - na tem mestu lahko označimo, da se ta resurs ne prikazuje na tem koledarju.
  • Osnovno sredstvo - s tem kvalifikatorjem označimo resurse, ki so hkrati tudi osnovna sredstva podjetja.

  Lastnosti resursov

  Med lastnostmi lahko izberete:

  • Skupina resursev - za katero lahko izberete enega izmed treh opcij:
   • Ljudje
   • Stroji
   • Prostori
  Lastnost je lahko namenjena zgolj za klasifikacijo resursev in kasnejše razvrščanje, uporablja pa se tudi pri razvrščanju resursov na koledarskem prikazu "Razpoložljivost resursov / zaposlenih".

  Povezani postoplki

  Vaša cena: 0,00 €

  Sinhronizacija izvajalcev in/ali udeležencev na opravilih

  Za načrtovanje opravil v prihodnosti, lahko že v naprej določimo skupine udeležencev oziroma izvajalcev, ki bodo udeleženi na teh opravilih. Pri menjavi, dopolnjevanju in brisanju udeležencev nam marsikatero minuto dela prihrani avtomatska sinhronizacija skupin, ki poskrbi, da so vsi izvajalci in/ali udeleženci na vseh opravilih aplikacije vedno enaki kontaktom na skupini.

  Kaj so skupine izvajalcev oziroma skupine udeležencev?

  Skupine izvajalcev so skupine oseb, ki so v našem podjetju zadolžene za določen segment opravil - kot skupine izvajalcev lahko vzamemo skupino komercialistov, skupino nabavnikov, skupino IT...

  Skupine udeležencev so prav tako skupine oseb, za katere pa, za razliko od izvajalcev, niso nujno povezani z našim podjetjem. Najlepši primer je skupina učencev, ki periodično, recimo enkrat tedensko, obiskuje učno uro predmeta. Učenci niso zaposleni v našem podjetju - s v bistvu stranke, ki pa so vedno udeleženi na opravilu za učno uro tega predmeta.

  Kako naredimo skupino izvajalcev ali udeležencev?

  Udeleženci in izvajalci so vedno kontaktne osebe, ki so tako ali drugače povezane na poslovne stike. Za začetek moramo vse izvajalce in udeležence vpisati med kontaktne osebe, pa naj gre to za zaposlene v podjetju ali pa za druge osebe, ki bodo na tak ali drugačen način pisostvovale dogodku navedenemu na opravilih. 
  Najmanj kar mora imeti kontaktna oseba vpisano je ime in priimek ter osnovne kontatne informacije - e-naslov in mobilni telefon. Obe kontaktni polji lahko znotraj aplikacije uporabljamo za obveščanje udeležencev in izvajalcev o morebitnih spremembah na samem dogodku/opravilu.

  Skupino naredimo s pomočjo poslovnega stika. Kreiramo nov poslovni stik, pod naziv vpišemo smiselno ime skupine (Skupina komercialistov, Angleški jezik1...) in nanj vključimo vse kontaktne osebe, ki spadajo v to skupino. Ena kontaktna oseba je lahko tudi v več skupinah. 

  Npr.: en učenec lahko obiskuje več premetov (slovenščina, angleški jezik, ...)

  Ko je skupina narejena jo vključimo na opravilo. V kolikor gre za ponavljajoče opravilo se te nastavitve razširijo tudi na vsa ponavljanja.

  Kako uredimo opravilo, da se bodo avtomatično sinhronizirale skupine izvajalcev?

  Ko opravilo kreiramo in prvič shranimo, nam na desni strani ponudi tudi možnost za dodajanje lastnosti. In prav lastnost je tista, s katero povežemo skupino izvajalcev na to opravilo.

  Na opravilo s pomočjo ukaznega gumba za dodajanje dodamo obstoječo lastnost z imenom "PS za sinhronizacijo izvajalcev". S klikom na gumb za izbiro odpremo pojavno okno z vsemi poslovnimi stiki, ki so dodani v našo alplikacijo - tam pa poiščemo prej kreirano skupino izvajalcev. Ob ponovnem shranjevanju opravila nam aplikacija doda med izvajalce vse kontakte, ki so dodani na tem poslovnem stiku.

  Za razliko od udeležencev so izvajalci in odgovorna oseba malce povezani. Opravilo mora namreč vedno imeti odgovorno osebo, v kolikor je ne, pa mora imeti vsaj enega izvajalca. V kolikor odgovorne osebe ni, imamo pa izbranih nekaj izvajalcev, lahko vsakdo izmed izvajalcev prevzmame nalogo in se doda kot odgovorna oseba. To lahko naredi na dva načina:

  • ob polju Odgovrna oseba kline na ikono  (prevzemi opravilo) in s tem izbere sebe kot odgovorno osebo, hkrati pa izbriše vse spodaj navedene izvajalce - na tak način vidi opravilo samo on, ostlim izvajalcem pa se le ta izbriše in seznamov;
  • ob polju Odgovrna oseba kline na ikono  (prevzemi opravilo s podizvajalci) in s tem izbere sebe kot odgovorno osebo, a hkrati obdrži na opravilu navedene vse ostale izvajalce, ki to opravilo še vedno vidijo, a ga ne morejo prevzeti kot odgovorne osebe.

  Ravno zato, ker lahko v določenem primeru odgovorna oseba izbriše vse izvajalce, imamo tu posebno nastavitev, ki mogoča da apliakcija avtomatsko osvežuje izvajalce tudi, če imamo že izbrano odgovorno osebo.

  Izbrati moramo lastnost "Sinhroniziraj izvajalce tudi, če že imamo odgovorno osebo" in jo označiti. 

   

  Kako uredimo opravilo, da se bodo avtomatično sinhronizirale skupine udeležencev?

   Na opravilo s pomočjo ukaznega gumba za dodajanje dodamo obstoječo lastnost z imenom "PS za sinhronizacijo udeležencev". S klikom na gumb za izbiro odpremo pojavno okno z vsemi poslovnimi stiki, ki so dodani v našo alplikacijo - tam pa poiščemo prej kreirano skupino udeležencev. Ob ponovnem shranjevanju opravila nam aplikacija doda med udeležence vse kontakte, ki so dodani na tem poslovnem stiku.

  Enkrat dnevno se tako udeleženci kot izvajalci na vseh tako povezanih opravilih osvežijo.

  Kako dodamo oziroma izbrišemo izvajalce iz skupin?

  Dokaj preprosto. Gremo na želeno skupino (Parnterji => Poslovni stiki) in dodamo ali izbrišemo želeno kontaktno osebo. Aplikacija nas bo opozorila pri vse poslovnih stikih, ki so kot skupina oziroma poslovni stik za sinhronizacijo povezani na katerokoli izmed nezaključenih opravil. V pojavnem oknu se bo izpisla spisek opravil, ki imajo ta poslovni stik povezan kot PS za sinhronizaijo in s potrditveno kljukico poleg naziva opravila določimo, kje naj se kontati popravijo in kje ne. ko izberemo želene kliknemo na gumb "Sinhroniziraj izvajalce na izbranih opravilih". Če ne želimo sinhronizirati poslovnega stika, kiknemo na gumb "Prezri".

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Statusi opravil

  Kaj so statusi opravila?

  Statusi opravila nam povedo v kašnem stanju je opravilo kar se tiče načrtovanja oziroma opravljanja dane naloge. Osnovnih statusov ni veliko, držijo pa se preproste signalizacije semaforjem, z nekaj nujnimi dodatki.
  Ikone, ki ponazarjajo statuse nam že na prvi pogled povedo, kaj se z opravili v danem trenutku dogaja. Vsako opravilo ima svojo lastno ikono statusa in, v kolikor ima podopravila, tudi ikono, ki nam pove, v kakšnem stanju so njegova podopravila. Te statusne ikone lahko vidimo povsod, kjer vidimo izpisana opravila, pa naj gre za namizje, koledarje ali pa sezname pod-, pre- ali za-opravil.

  Statusi se vedno vežejo na vpisane časovne opredelitve opravil. Polja, ki določajo, kakšen status imajo opravila so:

  Načrtovan začetek in načrtovan zaključek - ko izpolnimo ti dve polji, smo v bistvu naredili načrt, kdaj bomo to nalogo opravljali. Status, ki ga opravila dobijo na tak način je "opravilo je načrtovano".  Seveda pa se nam načrti ne iztečejo vedno in če na takem opravilu nismo označili Začetek izvajanja in Zaključek ob predvidenem času, se nam status hitro spremeni v "opravilo ima zamujen začetek".

  Rok za dokončanje - ko opravilu določimo rok, do katerega mora biti naloga opravljena, le ta seveda dobi status "načrtovanega opravila". V kolikor rok zamudimo pa se pojavi nov status "opravilo z zamujenim rokom".

  Začetek izvajanja in zaključek - ko nalogo začnemo izvajati in to označimo v polju "začetek izvajanja", dobi naše opravilo status "opravilo v delu", ki ostane toliko časa, da opravilo zaključimo. Zaključimo ga seveda s tem, da izpolnimo tudi polje "Zaključek". S tem opravilo dobi nov status "opravilo je zaključeno".

  Osnovni statusi opravil

   - opravilo ni načrtovano
  Opravilo smo vpisali, nismo pa določili roka oziroma časa izvedbe, skratka - izdelavo tega opravila nismo načrtovali. V kolikor vidimo pri opravilu to ikono, nam le ta pove, da se z opravilom ne dogaja nič.

   - opravilo je načrtovano
  Opravilo s to statusno ikono smo načrtovali - za tako opravilo je značilno, da ima vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje,  vendar so vsi datumi v prihodnosti. Tako že na prvi pogled vidimo, da smo izdelavo tega opravila načrtovali, pa tudi to, da z izdelavo še ne zamujamo.

   - opravilo je zaključeno
  To je lepa statusna ikona. Pove nam, da smo opravilo zaključili in da pri tem ni bilo prav nobenih težav. Tako opravilo ima izpolnjeni polji Začetek izvajanja in Zaključek.

   - opravilo je zaključeno po preteku roka
  Opravilo s to ikono je sicer zaključeno, a je bilo zaključeno po preteku časa, ki je bil določen v polju Rok za dokončanje. 

   - opravilo je v delu
  Tudi to je lepa statusna ikona, saj nam sporoča, da se opravilo ravnokar izvaja. Če pogledamo podrobneje bomo videli, da je izpolnjeno polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek. 

   - opravilo je v delu, rok za dokončanje pa je že pretekel
  Opravilo s tako statusno ikono je ravno v delu (to seveda pomeni, da ima izpolnjeno polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek), a je čas, ki je bil določen v polju Rok za dokončanje že pretekel.

   - opravilo ima zamujen začetek
  Tu pa so malce manj razveseljujoče oblike statusa, saj nam sporočajo, da smo opravilo, ki smo ga skrbno načrtovali, zamudili. Tako opravilo je imelo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek - ta ikona pa nam sporoča, da je čas vpisan v polje Načrtovan začetek že potekel.

   - opravilo ima zamujen rok za dokončanje
  Če se nam je zdelo, da je prejšnja ikona slaba novica, je ta statusna ikona alarmantna novica, saj pomeni, da smo zamudili zadnji rok za izvedbo te naloge. Čas, ki smo ga vpisali v polje Rok za dokončanje je potekel.

  Tako ... čisto osnovne statusne ikone opravil so za nami. Ni težko kajne?

  Ampak InMaster aplikacija se ne šali ko pride beseda do nadzora opravil, zato ponuja še nekaj dodatnih zadevic. 


  Delegirana opravila in njihovi statusi

  Opravila, ki jih naredi ena oseba (kreator opravila) in jih delegira drugi osebi (odgovorna oseba opravila) imajo seveda enake statuse, ki pa so lahko nekoliko dopolnjeni.

  Prva dopolnitev se nanaša na to, če je odgovorna oseba opravilo pogledala oziroma če ga je spreminjala/shranjevala. 

  ZobroboSiva neprekinjena obroba okoli statusnih ikon pomeni, da je kreator delegiral odgovorni osebi opravilo, ta pa ga še ni videla. Videti v tem primeru pomeni, da odgovorna oseba tega opravila še ni odprla.

  Siva prekinjena obroba okoli statusnih ikon pomeni, da je kreator delegiral odgovorni osebi opravilo, ta ga je sicer že videla, a na njem ni spremenila ničesar. Skratka - odgovorna oseba je odprla opravilo, a vanj ni ničesar vpisala oziroma ga kakorkoli spremenila in/ali shranila.

  Te dopolnitve se navadno pojavljajo okoli sivih, oranžnih ali rdečih ikon, a tudi druge niso izključene. 
  Obrobe se lahko pojavijo tudi okoli zelenih in modrih ikon (zaključenih in v delu), a to le v primeru, da opravilo opravlja oziroma ga je zaključila oseba, ki ni navedena kot odgovorna oseba tega opravila.

  Naslednji status je opisan že v opravilih a ga velja omeniti tudi na tem mestu.

  Pri opravilih z določenim rokom, ki jih delegiramo drugim osebam, je mogoče zahtevati tudi potrditev.
  Poleg polja Rok za dokončanje, v katerega je kreator vpisal določen rok, se pojavi nova ikona Zahtevaj potrditev sprejema Zahtevaj potrditev sprejema. S klikom na to ikono se odgovorni osebi tega opravila na desni pod naslovno vrstico prikaže gumb za potrditev sprejema. Ko odgovorna oseba s klikom na ta gumb potrdi, da je opravilo videla, to opravilo dobi novo statusno ikono.

   - odgovorna oseba je potrdila sprejem 
  Ta ikona kreatorju opravila pove, da je odgovorna oseba tj. oseba, ki ji je opravilo delegirala, s klikom na gumb potrdila, da je opravilo videla. Ta ikona se spremeni takoj, ko se na opravilu zamenja status z vpisom polja Začetek izvajanja.


  Pogojna opravila

  To so opravila, ki morajo biti narejena prej preden lahko začnemo opravljati neko nalogo, ki temu opravilu sledi (zaopravilo). Taka opravila označujemo s kvalifikatorjem "Pogojno opravilo". Vsa opravila, ki jih takemu opravilu damo kot "zaopravila" pa morajo počakati, da se tako opravilo zaključi, da bi se sama lahko sploh začela. 

  Tako "čakajoča" opravila imajo na statusnih ikonah puščice, ki kažejo v smer tistega opravila, ki ga čakamo. 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo, ki čaka neko predopravilo

   - opravilo ima predopravilo, ki ga čaka

  - opravilo ima predopravilo, ki ga čaka, pa tudi vsaj eno podopravilo, ki čaka svoje predopravilo

   

  Mogoče bo pomagal preprost primer iz vsakdanjega življenja. Poleg nalog so tudi pripadajoči statusi preden se lotimo kateregakoli opravila.

   Vrhnje opravilo - Naloga – Skuhaj kosilo

        1. opravilo – pojdi na bankomat po denar (označeno s kvalifikatorjem »pogojno opravilo«)

   2. opravilo (zaopravilo 1. opravila) – pojdi v trgovino (označeno s kvalifikatorjem »pogojno opravilo«)

   3. opravilo (zaopravilo 2. opravila) – pojdi domov in skuhaj kosilo

        3a. opravilo (podopravilo 3. opravila) - operi zelenjavo (označeno s kvalifikatorjem »pogojno opravilo«)

   3b. opravilo – nareži zelenjavo (zaopravilo 3a. opravila)

   

  Statusi podopravil 

  V kolikor ima opravilo eno ali več podopravil s statusnimi ikonami že na prvi pogled vidimo kaj se z njimi dogaja. Statusne ikone podopravil so, za razliko od statusnih ikon opravil, razdeljene na pet delov, ki vsak zase prikazuje en status podopravil. 
  Skratka statusna ikona podopravil se na opravilu prikaže takoj, ko ima opravilo vsaj eno podopravilo. Z barvami pa določimo kakšne statuse imajo ta podopravila.

  Pa poglejmo najprej najbolj živahne ikone. To so opravila, ki imajo eno ali več podopravil z enakimi statusi.

   - opravilo ima eno ali več podopravil, ki niso načrtovani
  Nobeno od podopravil na tej nalogi nima opredeljenega datuma izvedbe - so nenačrtovana. Podopravilo je lahko eno ali pa jih je lahko več.

   - opravilo ima eno ali več podopravil, ki so v delu
  Opravilo ima eno ali več podopravil in vsa so v delu. Vsa podopravila imajo vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek. 

  Vsa podopravila so zaključena - opravilo ima eno ali več podopravil, ki so zaključena
  Ta ikona nam sporoča, da so vsa podopravila te naloge zaključena - izpolnjeni sta obe polji tako Začetek izvajanja kot tudi Zaključek - kar navadno pomeni, da lahko tudi opravilo zaključimo - in to je vedno dobra novica.

   - opravilo ima eno ali več podopravil, ki so zamujena
  No, to pa ni dobra novica. Vsa podopravila tako označenega opravila imajo bodisi zamujen začetek ali pa rok izvedbe. Ali drugače povedano - vsa podopravila imajo v polju Načrtovan začetek oziroma v polju Rok za dokončanje čas v preteklosti.

   - opravilo ima eno ali več podopravil, ki so načrtovana
  Vsa podopravila tako označenega opravila imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje. Naloge so načrtovane za prihodnost.

  Pa nadaljujmo z opravili, ki imajo podopravila različnih statusov. 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo nenačrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje) in vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov).  

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo nenačrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek) in vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo nenačrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek) in vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zamujeno in vsaj eno opravilo nenačrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) in vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo v delu
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje) in vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo v delu
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek) in vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zamujeno in vsaj eno podopravilo v delu
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) in vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje) in vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek).

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zamujeno in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) in vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek).

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zamujeno in vsaj eno podopravilo načrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) in vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje). 

   

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo v delu 
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) 
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)
  - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)    
  - opravilo ima vsaj eno podopravilo v delu, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)  
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti
  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)  
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti
  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo v delu, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) 

   - opravilo ima vsaj po eno podopravilo v vsakem statusu 

  Opravilo s to statusno ikono mora imeti

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Vaša cena: 0,00 €